Usługa biletowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które zajmują się przywozem gazu ziemnego do Polski, PGNiG świadczy usługę biletową. W ramach usługi oferujemy utrzymywanie na zlecenie Klienta obowiązkowego zapasu gazu ziemnego, w sposób zgodny z regulacjami krajowymi oraz UE.

Co to jest usługa biletowa?

Zgodnie z Ustawą o zapasach, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego do Polski, zobowiązane są do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego. Podmiotem zarządzającym magazynami gazu ziemnego w Polsce jest spółka Gas Storage Poland.

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG jest alternatywną formą realizacji obowiązku utrzymywania zapasu w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w Gas Storage Poland lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju. Ustawa przewiduje bowiem możliwość utrzymywania zapasu obowiązkowego również na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wybierając usługę świadczoną przez PGNiG, Klient zleca PGNiG utrzymywanie zapasu obowiązkowego gazu ziemnego w swoim imieniu.