Usługa biletowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które zajmują się przywozem gazu ziemnego do Polski, PGNiG wprowadził do swojej oferty usługę biletową. W ramach świadczonej usługi oferujemy utrzymywanie na zlecenie Klienta obowiązkowego zapasu gazu ziemnego, w sposób zgodny z regulacjami krajowymi oraz UE.

Co to jest usługa biletowa?

Zgodnie z Ustawą o zapasach, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego do Polski, zobowiązane są do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego. Podmiotem zarządzającym magazynami gazu ziemnego w Polsce jest spółka Gas Storage Poland.

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG jest alternatywną formą realizacji obowiązku utrzymywania zapasu w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w Gas Storage Poland lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju. Ustawa przewiduje bowiem możliwość utrzymywania zapasu obowiązkowego również na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wybierając usługę świadczoną przez PGNiG, Klient zleca PGNiG utrzymywanie zapasu obowiązkowego gazu ziemnego w swoim imieniu.

WAŻNE

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw dla roku gazowego 2017/2018, obowiązuje jednorazowo szczególny, skrócony tryb ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynające w tym roku gazowym po raz pierwszy utrzymywanie zapasów obowiązkowych zobligowane są do realizacji tego obowiązku od dnia 1 października 2017 r. W celu ustalenia wielkości wolumenu zapasu obowiązkowego zobowiązane są do złożenia sprawozdania dotyczącego przywozu gazu ziemnego za drugi kwartał 2017 r. Takie sprawozdanie może zostać złożone od 1 lipca 2017 r.

Biorąc pod uwagę terminy przewidziane dla postępowań administracyjnych toczących się przed Prezesem URE, rekomendujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym świadczeniem na ich rzecz przez PGNiG usługi biletowej, aby bez zbędnej zwłoki raportowały do Prezesa URE dane dotyczące przywozu gazu za drugi kwartał oraz jednocześnie wystąpiły z wnioskiem do Prezesa URE o wydanie decyzji ustalającej wielkość zapasów obowiązkowych. Szybkie otrzymanie decyzji w przedmiotowym zakresie będzie podstawą do realizacji kolejnych działań mających na celu zawarcie umowy o świadczenie usługi biletowej.