Technologia

Na wykorzystywaną w Oddziale technologię składają się następujące procesy:

Oczyszczanie gazu ziemnego

Oczyszczanie gazu ziemnego przebiega w kolejnych, następujących po sobie etapach: 

  • usuwanie dwutlenku węgla (CO2) metodą absorpcji z użyciem wodnego roztworu monoetanoloaminy MEA (10-15%);
  • usuwanie wilgoci (H2O) poprzez adsorpcję na sitach molekularnych 4A;
  • usuwanie węglowodorów ciężkich (C5+) z wykorzystaniem adsorpcji na węglu aktywnym.

 

Niskotemperaturowa destylacja gazu ziemnego

Oczyszczony gaz zostaje wstępnie schłodzony w wymiennikach płytowych, a następnie dochłodzony w efekcie rozprężania na turbinach ekspansyjnych i zaworach Joule'a-Thomsona. W kolumnach destylacyjnych w wyniku różnicy temperatur wrzenia następuje rozdział strumienia gazu ziemnego na: ciekły metan (>96%), ciekły azot i gazowy koncentrat helowy. Ciekły metan jest nastęępnie regazyfikowany w wymiennikach ciepła i przesyłany do tłoczni gazu. Niewielka jego część jest pozostawiana w formie ciekłej i magazynowana jako skroplony gaz ziemny(LNG).    

 

Sprężanie gazu wysokometanowego

Tłocznia gazu, z zainstalowanymi motosprężarkami Cooper-Bessemer i Waukesha-Ariel, spręża gaz wysokometanowy będący produktem instalacji odazotowania, a także - na zlecenie opreatora przesyłu, podnosi ciśnienie gazu w sieci przesyłowej.

 

Oczyszczanie helu   

Gazowy koncentrat helowy (ok.80%) oczyszczany jest w kolejnych etapach:

  • usuwanie wodoru poprzez jego spalenie, a następnie - wilgoci w separatorach i adsorberach;
  • usuwanie pozostałości azotu i tlenu w wyniku separacji i niskotemperaturowej adsorpcji;
  • usuwanie neonu w efekcie adsorpcji na węglu aktywnym. 

Skraplanie helu 

Skraplanie oczyszczonego strumienia helu odbywa się w obiegowym cyklu sprężanie-rozprężanie przy jednoczesnej wymianie ciepła w wymiennikach. Utrzymanie panujących w układzie temperatur bliskich zeru absolutnemu możliwe jest dzięki próżni przekraczającej poziom 5x10-5torr.