Bezpieczeństwo w Zakładzie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku posiada koncesje na eksploatację złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i podziemne magazynowanie gazu ziemnego na terenie 5 województw Polski południowo-wschodniej. Swoją działalność produkcyjno-usługową PGNiG SA Oddział w Sanoku prowadzi w Kopalniach Gazu Ziemnego, Kopalniach Ropy Naftowej oraz Podziemnych Magazynach Gazu. Podziemne Magazyny Gazu w wyniku wymogów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaliczono do Zakładów Dużego Ryzyka.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 261 ust. 5 i 6, przedsiębiorca prowadzący zakład o dużym ryzyku zobowiązany jest do udostępniania  informacji  na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Poniżej zamieszczamy informacje o jednostkach organizacyjnych w PGNiG SA Oddział w Sanoku, które zostały zaliczone do zakładów dużego ryzyka.

Podziemne Magazyny Gazu utworzone zostały w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego, które posiadają odpowiednie warunki geologiczno-złożowe. Jest to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób magazynowania rezerw gazu ziemnego.

Magazynowanie gazu w podziemnych magazynach stanowi rezerwę strategiczną i w dużym stopniu wpływa na niezależność  energetyczną naszego państwa. Gromadzony w magazynach gaz ziemny pokrywa szczytowe niedobory w zapotrzebowaniu w okresach zimowych.  W miesiącach letnich nadwyżki gazu magazynowane są w złożu (pod ziemią).

Podziemne magazyny gazu stwarzają znikome ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej. Prowadzone procesy technologiczne polegające na zatłaczaniu/odbiorze gazu do/z podziemnego magazynu gazu odbywają się na instalacjach procesowych wyposażonych w aparaturę kontrolno - pomiarową wraz z systemem zaworów odcinających (działających także samoczynnie np. przy nagłym spadku ciśnienia).

Zakłady Dużego Ryzyka w PGNiG SA Oddział w Sanoku: