1854

XIX WIEK

1854 ZACZĘŁO SIĘ W POLSCE

Ropę naftową i gaz ziemny, zwany początkowo naftowym, wydobywano w Polsce od 1854 roku w pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, uruchomionej w Bóbrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza. Od tego momentu datuje się narodziny światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. W tym samym roku w Gorlicach zapalono pierwszą na świecie uliczną latarnię naftową.

1856

POCZĄTEK PRZEMYSŁU

W Ulaszowicach koło Jasła utworzono pierwszą na ziemiach polskich destylarnię ropy naftowej oraz powołano do życia pierwszą spółkę naftową Łukasiewicz-Klobasa-Trzecieski z siedzibą w Polance

1896

PIERWSZY PŁONIEŃ, PIERWSZE SZKOLENIA KADRY TECHNICZNEJ.

Po raz pierwszy w Polsce gaz ziemny zastosowano w 1896 r. do zasilania kotłowni przy kopalni ropy naftowej w Sochodnicy. W szkole politechnicznej we Lwowie prof. Leon Syroczyński  rozpoczyna wykłady z dziedziny górnictwa naftowego.

1912

XX WIEK

PIERWSZY GAZOCIĄG

Pierwszy gazociąg, którym przesłano gaz ziemny ze złóż do pierwszej w Europie Gazolinarni oraz rafinerii ropy naftowej w Borysławiu powstał w 1912 roku i miał długość 12 km.

1928

GAZ ZIEMNY DLA MIAST

W latach 20. XX wieku gaz ziemny zaczęto dostarczać gazociągami do miast leżących w pobliżu złóż. W 1928 r. we Lwowie, jednym z największych wówczas miast polskich, gazem ziemnym zasilano miejską elektrownie oraz sieć dystrybucyjną.

1933

GAZ ZIEMNY DLA PRZEMYSŁU

W 1933 roku po raz pierwszy w Polsce zastosowano gaz ziemny jako surowiec chemiczny do syntezy amoniaku w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Tarnowie. W końcu lat 30-tych XX wieku rozpoczęto budowę gazociągów do Centralnego Okręgu Przemysłowego, w celu zasilania gazem ziemnym zakładów przemysłowych w tym rejonie.

1961-1965

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI W POLSCE ZACHODNIEJ

W latach 1961-1965 odkryto pierwsze na Niżu Polskim złoża ropy naftowej, co dało początek działalności poszukiwawczej i eksploatacyjnej w rejonie zachodniej Polski.

1968-1990

GAZ ZIEMNY W CAŁEJ POLSCE

W latach 1968-1990 następuje dynamiczna rozbudowa polskich sieci przemysłowych gazu ziemnego oraz pełna gazyfikacja miast, przemysłu i gospodarstw domowych. Likwiduje się gazownie klasyczne
i przestawia dotychczasowych odbiorców na gaz ziemny. Ostatnia miejska gazownia węglowa w Polsce została wygaszona w 1997 roku w Międzylesiu.

1982

POWSTANIE PGNiG

1 września 1982 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Miało ono strukturę wielozakładową, w skłąd której wchodziło 61 zakładów. Działalność przedsiębiorstwa obejomwała zarówno poszukiwania i eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, jak też dostawy tych surowców dla ludności i przemysłu.

1996

PGNiG SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

30 października 1996 r. Przedsiębiorstwo Państwowe PGNiG zostało przekształcone w spółkę akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. W tej strukturze znalazły się zakłady gazownicze wchodzące w skład sześciu okręgowych zakładów gazownictwa, zakłady poszukiwań i wydobycia oraz zakłady serwisowe.

2004

XXI WIEK

WYDZIELENIE DZIAŁALNOŚCI PRZESYŁOWEJ

W 2004 r. wydzielono działalność przesyłową poprzez utworzenie spółki PGNiG-Przesył (obecnie OGP-Gaz System), która zarządza siecią przesyłową i prowadzi działalność operatorską.

2005

DEBIUT NA GIEŁDZIE

23 września 2005 r. PGNiG SA debiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych. Akcje Spółki notowane są w ramach indeksu 20 największych polskich firm – WIG20.

2007

WYDZIELENIE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCYJNEJ

1 lipca 2007 r. na mocy dyrektywy Unii Europejskiej oraz Prawa Energetycznego nakładających prawny obowiązek rozdzielenia dystrybucji gazu od działalności handlowej oraz wydzielenia operatorów systemu dystrybucyjnego, powstało 6 Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (obecnie Polska Spółka Gazownictwa).

2009

PGNiG W ELITARNYM GRONIE

W listopadzie 2009 r. PGNiG SA znalazło się w elitarnej grupie firm notowanych w ramach RESPECT Index na GWP w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.

2014

1 sierpnia 2014 r. działalność operacyjną rozpoczęła spółka PGNiG Obrót Detaliczny, której powstanie było podyktowane uwarunkowaniami prawnymi oraz koniecznością przygotowania się do zbliżającego się pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. Do nowej spółki została przeniesiona cała obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

2016

W czerwcu 2016 r. do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął pierwszy komercyjny ładunek skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktu handlowego PGNiG SA z Qatargas.

2017

W lutym 2017 r. PGNiG otworzyło biuro handlowe w Londynie, w którym PGNiG Supply & Trading prowadzi działalność handlową na międzynarodowym rynku LNG.

Marzec 2017 r. - ogłoszenie nowej strategii dla Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku.

W marcu 2017 r. PGNiG podpisuje umowę dodatkową do kontraktu długoterminowego z Qatargas. Wolumen skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego PGNiG został zwiększony do łącznie 2 milionów ton rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2034 roku.

W czerwcu 2017 r. PGNiG sprowadza do Polski pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) pochodzący z USA. Dostawa spotowa od Cheniere była jednocześnie pierwszą dostawą amerykańskiego LNG do Europy Środkowej.

W listopadzie 2017 r. PGNiG podpisuje pierwszy średnioterminowy kontrakt na import amerykańskiego LNG z  Centrica LNG Company Limited.

2018

W czerwcu 2018 r. PGNiG podpisuje wstępne porozumienia ze spółkami Venture Global LNG i Port Arthur LNG na zakup LNG w USA po 2022 roku na bazie formuły zakupowej FOB (Free-On-Board).

30 czerwca 2018 r. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydaje korzystne dla PGNiG orzeczenie w sporze z Gazpromem. Trybunał orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego.

Jesienią 2018 r. PGNiG podpisuje umowy na zakup LNG z USA – ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass LNG i Venture Global Plaquemines LNG (20-letnie umowy na zakup 2 mln ton LNG rocznie – kontrakty FOB) oraz na dostawy od firmy Cheniere (24-letnia umowa, pierwsze dostawy w 2019 r., od 2023 r. PGNiG rocznie zakupi ok. 1,45 mln ton LNG – kontrakt DES). To pierwsze w Europie Środkowej długoterminowe umowy na zakup amerykańskiego LNG.