Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Oznaczenia prowadzącego zakład

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu:  Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin w miejscowości Troszyn,
74-505 Mieszkowice, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

Potwierdzenie

Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze dokonał zgłoszenia Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin właściwym organom, tj. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin posiada opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom (PZA). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń. Prowadzący przekazał Program Zapobiegania Awariom właściwym organom.

 

 

Opis działalności zakładu

Głównym zadaniem KRNiGZ Zielin jest eksploatacja trzech złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (Zielin, Górzyca, Cychry). W procesie eksploatacji, w wyniku oczyszczania kopaliny z w/w złóż uzyskujemy następujące surowce: ropę naftową, gaz ziemny, płynną mieszaninę gazów propan - butan i siarkę.

W wyniku niskotemperaturowej separacji schłodzonego gazu ziemnego w celu pozbycia się zanieczyszczeń węglowodorowych C3+ wydzielany jest gaz płynny propan-butan. Uzyskana z oczyszczania gazu ziemnego mieszanka propanu-butanu kierowana jest do zbiornika magazynowego gazu płynnego.

Ropa naftowa oddzielona w separatorze wstępnym kierowana jest do instalacji stabilizacji, a następnie trafia do zbiorników magazynowych ropy.

Charakterystyki składowanych substancji

Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Płynna mieszanina gazów propan-butan

Numer CAS                                          68476-85-7

Numer WE                                           270-704-2

 

Rodzaj stwarzanego zagrożenia:           H220, H280

Skrajnie łatwopalny gaz - kategoria zagrożenia 1, zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. Tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe; jest cięższy od powietrza, gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń i zagłębieniach terenu. Rozprężający się gwałtownie gaz powoduje znaczne obniżenie temperatury i może powodować termiczne uszkodzenie skóry i oczu.

Środki ostrożności:

•           Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione;

•           W przypadku płonięcia wyciekającego gazu - Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku;

•           Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne;

•           Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Ostrzeganie o awarii przemysłowej będzie realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej po otrzymaniu zawiadomienia od prowadzącego zakład o wystąpieniu awarii.

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

 

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,

 • uwolniony gaz może przemieszczać się w postaci charakterystycznego obłoku białej pary przy powierzchni terenu,powstałej z wykroplenia wody zawartej w powietrzu

 • określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się
  w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,

 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,

 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe
  i elektryczne,

 • wygasić otwarty ogień,

 • zamknąć okna, drzwi,

 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,

 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,

 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,

 • oddalić się od terenu zakładu,

 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.