Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Oznaczenia prowadzącego zakład

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu:  Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin w miejscowości Troszyn,
74-505 Mieszkowice, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

Potwierdzenie

Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze dokonał zgłoszenia Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin właściwym organom, tj. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin posiada opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom (PZA). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń. Prowadzący przekazał Program Zapobiegania Awariom właściwym organom.

 

 

Opis działalności zakładu

Głównym zadaniem KRNiGZ Zielin jest eksploatacja trzech złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (Zielin, Górzyca, Cychry). W procesie eksploatacji, w wyniku oczyszczania kopaliny z w/w złóż uzyskujemy następujące surowce: ropę naftową, gaz ziemny, płynną mieszaninę gazów propan - butan i siarkę.

W wyniku niskotemperaturowej separacji schłodzonego gazu ziemnego w celu pozbycia się zanieczyszczeń węglowodorowych C3+ wydzielany jest gaz płynny propan-butan. Uzyskana z oczyszczania gazu ziemnego mieszanka propanu-butanu kierowana jest do zbiornika magazynowego gazu płynnego.

Ropa naftowa oddzielona w separatorze wstępnym kierowana jest do instalacji stabilizacji, a następnie trafia do zbiorników magazynowych ropy.

Charakterystyki składowanych substancji

Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Płynna mieszanina gazów propan-butan

Numer CAS                                          68476-85-7

Numer WE                                           270-704-2

 

Rodzaj stwarzanego zagrożenia:           H220, H280

Skrajnie łatwopalny gaz - kategoria zagrożenia 1, zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. Tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe; jest cięższy od powietrza, gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń i zagłębieniach terenu. Rozprężający się gwałtownie gaz powoduje znaczne obniżenie temperatury i może powodować termiczne uszkodzenie skóry i oczu.

Środki ostrożności:

•           Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione;

•           W przypadku płonięcia wyciekającego gazu - Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku;

•           Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne;

•           Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej. 

W przypadku wystąpienia na terenie KRNiGZ Zielin poważnej awarii przemysłowej następuje automatyczne włączenie alarmu, oraz przełączenie obiektu w stan awaryjny. Włączenie ESD (Emergency Shutdown – awaryjne wyłączenie) powoduje wzbudzenie alarmu i wyłączenie wszystkich instalacji dla KRNiGZ Zielin. Najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie na terenie obiektu ogłasza alarm wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na terenie zakładu (tj. radiotelefon, telefon, głos, sygnalizatory optyczno – akustyczne), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
a dotyczącej reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb.

Informacja o wzbudzeniu alarmu jest przekazana do dyspozytorni (do kierownika zmiany, który może dodatkowo drogą radiową przekazać informacje do pracowników).

Po wzbudzeniu alarmu osoba kierująca w danym momencie pracą zakładu przystąpi w miarę możliwości do likwidacji zagrożenia środkami będącymi w jego dyspozycji, zgodnie z zapisami Programu Zapobiegania Awariom, oraz Planu Ratownictwa Górniczego.

Mając na uwadze odległość instalacji zakładu od najbliższych zabudowań nie zachodzi bezpośrednie, nagłe i wynikające z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego powiadamiania okolicznej ludności. Jednakże dla zminimalizowania wszystkich potencjalnych możliwości zaistnienia zagrożenia dla okolicznej ludności kierujący akcją ratowniczą przekaże informację
o zaistniałym zagrożeniu mieszkańcom najbliżej zlokalizowanych zabudowań czy np. rolnikom wykonującym prace rolne w pobliżu zakładu. Powiadomienie takie zostanie zrealizowane przez wysłanie samochodu z pracownikiem zakładu, który poinformuje mieszkańców o zagrożeniu, jak również
o konieczności postępowania zgodnie z zasadami uzgodnionymi z KW PSP, oraz zamieszczonymi na stronie internetowej zakładu.

Sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,

 • określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się
  w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,

 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,

 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe

 • wygasić otwarty ogień,

 • zamknąć okna, drzwi,

 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,

 • w miarę możliwości (odbiorniki radiowe z zasilaniem bezprzewodowym) słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,

 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,

 • oddalić się od terenu zakładu,

 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.