Rozliczenia (Gaz ziemny)

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. dąży do tego, aby wszystkie rozliczenia i płatności Klientów z naszą firmą były dla nich jasne i przejrzyste. Staramy się zawsze optymalizować ceny, podnosząc jednocześnie jakość obsługi, aby nasi Klienci byli jak najbardziej zadowoleni z naszych usług. Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas wartością nadrzędną.

W tekście poniżej mogą Państwo przeczytać o zasadach dotyczących rozliczeń i płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez infolinię lub wybrane Biuro Obsługi Klienta, gdzie uzyskają Państwo więcej informacji.

Odbiorca deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 110 kWh/h

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminach podanych na fakturach. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym na fakturach.

Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do odczytu w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Cykl odczytowy ustala Sprzedawca a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku, gdy odczyty wskazań gazomierza następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego.Tak ustalone należności mogą być pobierane nie częściej, niż co jeden miesiąc.

Jeśli odbiorca był nieobecny podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu gazomierza w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Odbiorcy deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminie wskazanym w umowie.

Należności za paliwo gazowe Odbiorca zobowiązuje się uiszczać według następujących zasad:
• Sprzedawca będzie wystawiał Odbiorcy faktury wstępne na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego ustalanego zgodnie z pkt III.1.16. zawartego w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej 
• Jeżeli ustalony termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.
• Ostateczne rozliczenie należności za dostarczone paliwo gazowe w każdym miesiącu gazowym następuje na podstawie wystawianej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. faktury rozliczeniowej.
• PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się wysyłać faktury Odbiorcy w terminie do (3) trzech dni roboczych od dnia ich wystawienia.

Ustal dogodną dla twojej firmy częstotliwość rozliczeń

Taryfa dla paliw gazowych, nowe możliwości.
Wybierz grupę taryfową i rozliczaj się tak, jak Ci wygodnie1 (dotyczy klientów rozliczanych w grupach taryfowych 1-3)

Do tej pory to my decydowaliśmy o częstotliwości rozliczeń za pobrane paliwo gazowe. Teraz decyzja należy do Ciebie!
Zamiast jednej grupy taryfowej, zależnej od rocznego zużycia paliwa gazowego, nowa Taryfa dla paliw gazowych daje wybór pomiędzy trzema grupami. Każda z nich charakteryzuje się inną częstotliwością rozliczania.  Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie wariant!2

Grupy taryfowe 1.x
1.1    1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
1.2      2 odczyty w roku umownym .Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku
1.12T   1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 2.x
2.1      1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
2.2     2 odczyty w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku.
2.12T     1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 3.x
3.6     6 odczytów w roku umownym. Faktura co 2 miesiące.3
3.9     9 odczytów w roku umownym. W sezonie grzewczym faktura co miesiąc, poza sezonem co 2 miesiące
3.12T    6 odczytów w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Jak zmienić grupę taryfową?

  • Wypełnij wniosek „Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej
  • Wyślij podpisany wniosek na adres Biura Obsługi Klienta wskazanego na fakturze lub złóż bezpośrednio w naszym Biurze Obsługi Klienta.
  • Rozliczaj się z nami, zgodnie ze swoim wyborem.

Ważne!

1 Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad rozliczania zawarte są w Taryfie dla paliw gazowych.

2 Zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw gazowych na wniosek klienta w roku umownym może być dokonana jedna zmiana grupy taryfowej. Wiąże się to ze zmianą opłaty abonamentowej, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla paliw gazowych.

3 Grupa taryfowa, do której kwalifikujemy Klientów automatycznie, jeśli nie zgłoszą chęci  zmiany grupy.

4W przypadku wybrania grupy taryfowej "12T" dostarczenie stanu gazomierza musi nastąpić 1 raz w dowolnym dniu każdego miesiąca.

Co robić w przypadku nadpłaty lub niedopłaty

Nadpłata i niedopłata występują w sytuacji, gdy w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego powstanie na koniec danego okresu rozliczeniowego różnica

W takiej sytuacji:

  • nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
  • niedopłata doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego.

Załącznik

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Wniosek o zwrot nadpłaty

Przedpłatowy układ pomiarowy

1. Operator na wniosek Sprzedawcy może zainstalować na swój koszt Przed­płatowy układ pomiarowy, jeżeli Odbiorca:
1.1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą na­leżności związanych z dostarczaniem Paliwa gazowego przez okres co naj­mniej jednego miesiąca, lub
1.2. nie ma tytułu prawnego do Obiektu, lub
1.3. użytkuje Obiekt w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowego.
2. W przypadku braku zgody na zainstalowanie Przedpłatowego układu pomia­rowego zastosowanie mają postanowienia pkt VIII ust. 1.5.
3. Na wypadek zainstalowania Przedpłatowego układu pomiarowego, z Odbior­cą zostanie zawarta nowa umowa kompleksowa przewidująca rozliczenia w oparciu o Przedpłatowy układ pomiarowy. Z chwilą zawarcia takiej umowy dotychczasowa Umowa ulega rozwiązaniu.