Ropa naftowa

Początki eksploatacji ropy na zachodzie Polski

Odkrycie złoża ropy naftowej Rybaki koło Krosna Odrzańskiego zapoczątkowało działalność poszukiwawczą i eksploatacyjną w tym rejonie Polski i było jedną z przesłanek do powołania w 1968 roku Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze, które do dziś działa jako Oddział w Zielonej Górze. Eksploatowane przez nas złoża są zazwyczaj małe, o zasobach wydobywalnych rzędu kilkunastu do kilkuset tysięcy ton ropy.

Duże złoża

Wyjątkami są złoża Kamień Pomorski, z którego do tej pory uzyskaliśmy ponad 2 mln ton ropy oraz złoże Barnówko - Mostno - Buszewo (BMB) w rejonie Gorzow Wlkp. o zasobach wydobywalnych ponad 12,6 mln ton ropy, którego eksploatacja rozpoczęła się w I kwartale 2000 roku. Eksploatację złoża prowadzi Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Oprócz tego dużymi złożami są złoża Lubiatów i Grotów, których łączne zasoby wydobywalne wynoszą 7,26 mln ton ropy, a eksploatuje je największa kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju - KRNiGZ Lubiatów. Ważnymi złożami są mniejsze od wyżej wymienionych: Kosarzyn. Zielin, Buk.

Ropa w dolomicie

W obszarze poszukiwawczym Oddziału w Zielonej Górze poziomem perspektywnym występowania ropy naftowej są utwory dolomitu głównego. Roczna produkcja to ponad 700 tys. ton ropy, co daje nam największy udział w krajowej produkcji ropy ze złóż lądowych.