Działalność

ZADANIA

Oddział prowadzi działalność poszukiwawczą w ramach uzyskanych przez PGNiG S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Sprawuje nadzór merytoryczny w Oddziałach Wydobywczych nad procesem eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnym składowaniem odpadów oraz podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem gazu dla potrzeb eksploatacji. Prowadzi prace związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w Oddziałach Wydobywczych, tj. budowy, rozbudowy i modernizacje.

Główne zadania Oddziału Geologii i Eksploatacji:

 • kształtowanie strategii, założeń i programów poszukiwań złóż oraz wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą, zgodnie ze Strategią GK PGNiG,
 • poszukiwanie złóż węglowodorów, w kraju i poza jego granicami, w tym: programowanie, projektowanie i dokumentowanie otworów wiertniczych: poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych oraz sprawowanie nadzoru geologiczno-inwestorskiego nad tymi pracami,
 • prowadzenie całości spraw koncesyjnych Spółki związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także podziemnym składowaniem odpadów, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem gazu, składowaniem CO2 i podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, w kraju i za granicą,
 • prowadzenie całości spraw związanych z projektowaniem, realizacją i nadzorowaniem robót geologicznych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z geologią i procesem eksploatacji oraz koordynacja działalności i nadzór merytoryczny w tym zakresie nad Spółkami Zależnymi i Oddziałami PGNiG S.A. w kraju i za granicą prowadzącymi poszukiwania i eksploatację złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie gazu, bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów,
 • określanie zdolności wydobywczych odwiertów i złóż celem opracowania rocznych i wieloletnich prognoz wydobycia węglowodorów,
 • monitoring eksploatacji złóż węglowodorów zgodnie z uzyskanymi koncesjami i zatwierdzonymi programami wydobycia,
 • opracowywanie danych do planu remontowego dotyczącego prac remontowych i likwidacji w obszarze Poszukiwania i Wydobycia oraz magazynowania, merytoryczny nadzór jego realizacją,
 • opracowywanie danych do Planu Inwestycyjnego, merytoryczny nadzór nad jego realizacją w obszarze Poszukiwania i Wydobycia oraz Magazynowania,
 • kształtowanie polityki inwestycyjnej w obszarze Poszukiwania i Wydobycia, Magazynowania oraz podziemnego składowania odpadów,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi i państwowymi w zakresie działań formalno – prawnych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału,
 • współpraca z operatorem systemu przesyłowego, operatorami systemów dystrybucyjnych oraz magazynowania lub właścicielami tych systemów w zakresie potrzebnym dla realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych infrastruktury górniczej oraz współpracującej z odpowiednimi systemami, w szczególności rozwoju własnych systemów transportu i przygotowania,
 • nadzór nad funduszem likwidacji zakładu górniczego,
 • działalność usługowa w zakresie geologii, prac geologicznych i nadzoru eksploatacji, roboty górnicze na otworach ropnych i gazowych,
 • koordynacja i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych,
 • nadzór merytoryczny nad obszarem Poszukiwania i Wydobycia oraz Magazynowania,
 • kompleksowe prowadzenie procesów akwizycyjnych w obszarze upstreamu zagranicznego w Centrali Spółki PGNiG S.A. i Oddziałach.