Organizacja i zakres QHSE

System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG S.A. zwany Systemem Zarządzania QHSE oparty jest o wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 oraz dobre praktyki HSE sektora poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przerobu i przesyłu gazu ziemnego.

System Zarządzania QHSE dotyczy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i jest zgodny z misją, wizją i strategią biznesową firmy.

System Zarządzania QHSE obejmuje swoim zakresem działalność prowadzoną na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez wszystkie jednostki organizacyjne Spółki, obejmującą:

  • nadzór i koordynację zadań wynikających z przedmiotu działalności spółki PGNiG S.A. realizowane przez Centralę Spółki;
  • usługi zapewniające poprawność i rzetelność w pomiarach ilościowych i jakościowych gazu ziemnego realizowane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze;
  • działalność poszukiwawczą w ramach uzyskanych przez PGNiG S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów; nadzór nad procesem eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnym składowaniem odpadów oraz podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem gazu dla potrzeb eksploatacji oraz prowadzeniem prac związanych z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji realizowany przez Oddział Geologii i Eksploatacji;
  • działalność obrotu hurtowego gazem ziemnym, energią elektryczną, produktami powiązanymi oraz ropą naftową i kondensatem realizowaną przez Oddział Obrotu Hurtowego;
  • działalność w zakresie niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego realizowaną przez Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego;
  • produkcję gazu wysokometanowego, skroplonego gazu ziemnego (LNG), helu ciekłego i gazowego oraz ciekłego i gazowego azotu realizowaną przez Oddział w Odolanowie;
  • wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów realizowane przez Oddziału w Sanoku i Zielonej Górze.

Na schemacie poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną PGNiG S.A. w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania QHSE.  Osobą odpowiedzialną za skuteczne funkcjonowanie Systemu jest powołany Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania QHSE wspierany przez Pełnomocników Dyrektora w Oddziałach PGNiG SA. Pełnomocnik Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Systemu przed zewnętrznymi stronami zainteresowanymi.