Reklamacje i bonifikaty

W sytuacji gdy zajdzie konieczność reklamacji faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., poniżej przedstawiamy w jaki sposób to uczynić. 

Reklamacje:

 • Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Klient zgłasza PGNIG OD niezwłocznie po otrzymaniu.
 • Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • Złożenie reklamacji nie uprawnia Klienta do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności.
 • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić przy użyciu:
  • Bezpośrednio do Indywidualnego Doradcy Biznesowego
  • Przeze e-bok Biznes24
  • Formularza reklamacji
  • Pisma Klienta
Bonifikaty (dot. paliwa gazowego):
 • W razie niedotrzymania przez PGNIG OD standardów jakościowych obsługi, Klientowi przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie.
 • W razie niedotrzymania przez PGNIG OD parametrów jakościowych paliwa gazowego, PGNIG OD zobowiązany jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie.

Formularz reklamacji

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Formularz Reklamacji - paliwo gazowe
 • Formularz Reklamacji - energia elektryczna

Reklamacja działania gazomierza

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może:

 • na żądanie Klienta zobowiązać Operatora do zapewnienia sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz 
 • zlecić niezależnemu laboratorium badawczemu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza w terminie 30 dni od dnia demontażu gazomierza.

W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu gazomierza po zażądaniu sprawdzenia Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza oraz kosztu badania laboratoryjnego gazomierza, w tym jego demontażu oraz montażu.

Uwagi i zastrzeżenia związane z poprawnością działania układu pomiarowego, prosimy niezwłocznie zgłosić Indywidualnemu Doradcy Bziensowemu.