Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

KRNiGZ Lubiatów jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Głównym zadaniem KRNiGZ Lubiatów jest eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 
W procesie eksploatacji w wyniku oczyszczania kopaliny otrzymujemy następujące surowce: ropę naftową, gaz ziemny, płynną mieszaninę gazów propan-butan, siarkę oraz energię elektryczną.

Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nastąpiło z uwagi na występowanie na obiekcie zbiorników z substancją niebezpieczną – płynną mieszaniną gazów propan - butan  w ilości przekraczającej określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

Na kopalni znajdują się również zbiorniki z ropą naftową – kopaliną, substancją wyłączoną z zakresu dyrektywy Seveso.

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

KRNiGZ Lubiatów posiada opracowaną i wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze/Delegatura w Gorzowie Wlkp. zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

Systemy zabezpieczeń

Proces wydobycia i oczyszczania kopalin prowadzony jest pod nadzorem automatycznych systemów zabezpieczających, kontrolujących pracę każdego obiektu instalacji, w szczególności instalacji kwalifikowanej do zagrożonej poważną awarią przemysłową tj. obszaru magazynowania płynnej mieszaniny gazów propan – butan.  Zastosowane urządzenia to sprawdzone w światowym przemyśle wydobywczym rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo kopalni.

Na obszarze okolicznych miejscowości umieszczono urządzenia pomiarowe do kontroli stężeń gazów służące do natychmiastowej informacji o wystąpieniu niebezpiecznych stężeń.

Uzyskiwana w wyniku oczyszczania gazu ziemnego, płynna mieszanina gazów propan – butan po odpowiedniej, dalszej obróbce oraz kolejne produkty kopalni, tj. gaz ziemny, ropa naftowa i siarka mogą być stosowane w przemyśle i gospodarstwach domowych do celów grzewczych. Mogą być  również wykorzystywane jako składnik paliwa do napędu pojazdów samochodowych. Płynna mieszanina gazów propan - butan w przypadku uwolnienia może być przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu.

Potencjalne zagrożenie na kopalni jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i likwidacji emisji.

Są to:

 • systemy detekcji gazów palnych, detekcja gazów toksycznych, detekcja propanu,
 • urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: instalacje zraszania
  i gaszenia pianą zbiorników ropy, działka wodno-pianowe, sieć hydrantów, instalacja zraszania zbiorników płynnej mieszaniny gazów propan - butan).

Zaopatrzenie wodne przeciwpożarowej sieci wodociągowej oraz instalacji zraszających
i gaśniczych stanowi przeciwpożarowy  zbiornik wody.

Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi kopalni automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ ropy do kopalni z odwiertów oraz zatrzymują proces oddzielania z gazu ziemnego płynnej mieszaniny gazów propan - butan. W pobliżu kopalni i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji płynnej mieszaniny gazów propan – butan nie ma zabudowań mieszkalnych czy obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody.

W procesie technologicznym występują również inne substancje chemiczne. Są to m.in. ropa naftowa, gaz ziemny, siarka oraz dodatki chemiczne stosowane w procesie wydobycia i oczyszczania ropy naftowej. W nieoczyszczonej ropie występuje siarkowodór, który w procesie technologicznym jest przetwarzany na siarkę. Przedstawione powyżej substancje występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

Służby ratownicze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze dysponuje wewnętrznymi służbami ratowniczymi, których zadaniem jest podjęcie i realizowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii na kopalni.

W przypadku wystąpienia na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów poważnej awarii przemysłowej następuje automatyczne włączenie alarmu, oraz przełączenie obiektu w stan awaryjny. Włączenie ESD (Emergency Shutdown – awaryjne wyłączenie) powoduje wzbudzenie alarmu i wyłączenie wszystkich instalacji produkcyjnych dla KRNiGZ Lubiatów. Najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie na terenie obiektu ogłasza alarm wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na terenie zakładu (tj. radiotelefon, telefon, głos, sygnalizatory optyczno – akustyczne), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Dużego Ryzyka
dotyczącymi reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb

Informacja o wzbudzeniu alarmu jest przekazana do dyspozytorni (do kierownika zmiany, który może dodatkowo drogą radiową przekazać informacje do pracowników). Po wzbudzeniu alarmu osoba kierująca w danym momencie pracą zakładu przystąpi w miarę możliwości do likwidacji zagrożenia środkami będącymi w jego dyspozycji, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego, Programu Zapobiegania Awariom, oraz Planu Ratownictwa Górniczego.

Mając na uwadze odległość instalacji zakładu od najbliższych zabudowań nie zachodzi bezpośrednie, nagłe i wynikające z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego powiadamiania okolicznej ludności.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek, z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. 

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe, 
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • w miarę możliwości (odbiorniki radiowe z zasilaniem bateryjnym) słuchać informacji nadawanych
  w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia. 

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym, jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy, można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 329 11 35.

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: Grotów 59a, 66-530 Drezdenko.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 246.96 kB