PMG Daszewo

KRNiGZ Karlino - Podziemny Magazyn Gazu Daszewo to zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Głównym zadaniem PMG Daszewo jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Daszewo na głębokości poniżej 2500 m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło z uwagi na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

KRNiGZ Karlino – PMG Daszewo posiada wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

Systemy zabezpieczeń

Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Sposób prowadzonego magazynowania i przestrzeń złoża, do której gaz jest wtłaczany, wykluczają możliwość uwolnienia w krótkim czasie całości magazynowanego gazu i powstania zagrożenia wybuchowego lub pożaru dla okolicznej ludności.

Potencjalne zagrożenie na instalacji PMG Daszewo jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu zatłaczania i odbioru gazu. W przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny eliminując zagrożenie.

Ponadto zakład posiada systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: działka wodne, otwarty zbiornik wody  przeciwpożarowej, automatyczny system gaszenia tłoczni, podręczny sprzęt gaśniczy). Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi kopalni automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do PMG  z odwiertów oraz zatrzymują proces wydobycia gazu.

W pobliżu magazynu i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody. W procesie zatłaczania i odbioru gazu występują również inne substancje chemiczne. Są to m.in. ropa naftowa oraz dodatki chemiczne stosowane w procesie wydobycia i oczyszczania gazu. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

Służby ratownicze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze posiada wewnętrzne służby ratownicze, których zadaniem jest podjęcie i realizowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii na terenie magazynu.

W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia wybuchowego, pożarowego kierownik magazynu i lub kierownik zmiany zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zagrożenia opisaną w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym powiadamia Straż Pożarną  (Powiatowe Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP numer 112 lub 998) i zakładowe służby ratownicze.

Rozpoczęcie działań ratowniczych i ogłoszenie alarmu o zdarzeniu (zagrożeniu) dla ludności okolicznej będzie odbywać się za pomocą syren i systemów informowania realizowanych przez PSP po otrzymaniu zgłoszenia z magazynu. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej akcja ratownicza prowadzona będzie przez pracowników magazynu w zakresie dostępnych i posiadanych środków na jednostce.

 

Po przybyciu na teren, gdzie zdarzyła się awaria, właściwe służby ratownicze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (PSP, OSP) w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, będą prowadzić akcję informowania okolicznej ludności o postępowaniu podczas likwidacji zagrożenia w razie wystąpienia takiego zagrożenia. W przypadku nadzwyczajnej konieczności może być przeprowadzana ewakuacja ludzi i mienia przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb prowadzących działania ratownicze.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej. 

W przypadku wystąpienia na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemnego Magazynu Gazu Daszewo poważnej awarii przemysłowej najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie w danej chwili na terenie zakładu, (Kierownik, Z-ca Kierownika, kierownik zmiany) po wciśnięciu przycisku ESD (Emergency Shutdown – awaryjne wyłączenie) lub Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu inicjuje wyłączenie wszystkich instalacji dla PMG Daszewo (istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych części instalacji dedykowanymi przyciskami ESD), ogłasza alarm wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na terenie zakładu (tj. radiotelefon, telefon, głos, sygnalizatorami optyczno – akustycznymi, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dotyczącymi reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb.

Informacja o wzbudzeniu alarmu jest przekazana do dyspozytorni (do kierownika zmiany, który może dodatkowo drogą radiową lub głosem przekazać informacje do pracowników).

Po wzbudzeniu alarmu osoba kierująca w danym momencie pracą zakładu przystąpi w miarę możliwości do likwidacji zagrożenia środkami będącymi w jego dyspozycji, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego, Programu Zapobiegania Awariom, oraz Planu Ratownictwa Górniczego. Kierujący akcją ratowniczą ocenia sytuację, po czym w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - informuje pracowników o zagrożeniu i konieczności ewakuacji.
Mając na uwadze fakt, że zasięgi zagrożenia poszczególnymi czynnikami w żadnym z rozpatrywanych scenariuszy nie osiągają najbliższych zabudowań - nie zachodzi bezpośrednie, nagłe i wynikające
z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego powiadamiania okolicznej ludności.
Jednakże dla zminimalizowania wszystkich potencjalnych możliwości zaistnienia zagrożenia dla okolicznej ludności - kierujący akcją ratowniczą przekaże informację o zaistniałym zagrożeniu mieszkańcom najbliżej zlokalizowanych zabudowań. Powiadomienie takie zostanie zrealizowane przez wysłanie samochodu z pracownikiem zakładu, który poinformuje mieszkańców o zagrożeniu, jak również o konieczności postępowania zgodnie z zasadami uzgodnionymi z KW PSP, oraz zamieszczonymi na stronie internetowej zakładu.

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • w miarę możliwości (odbiorniki radiowe z zasilaniem bezprzewodowym) słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu nastąpi w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 329 11 35.

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: Krzywopłoty, 78-230 Karlino, gmina: Karlino, woj. zachodniopomorskie.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 2.42 MB