Jak prawidłowo czytać fakturę VAT za gaz?

1. Numer konta

Jest to indywidualny numer rachunku przypisany każdemu klientowi, na który należy wpłacać opłaty za paliwo gazowe.

2. Numer klienta

To stały, indywidualny numer przypisany każdemu klientowi. Służy on do identyfikacji w przypadku kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, także przez telefon. W ten sposób klienci są rozpoznawani. Podczas dokonywania opłat za pomocą przelewu konieczne jest wpisanie tego numeru na druku bankowym. Pod nim znajduje się imię i nazwisko oraz adres klienta.

3. Adres punktu poboru

Miejsce, gdzie jest dostarczane paliwo gazowe. Pod adresem punktu poboru podany jest numer gazomierza klienta.

4. Taryfa

Na fakturze znajduje się oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą klienci są rozliczani, czyli grupy od W-1.1 do W-4. Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

 •  miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora sieci, z której następuje pobór,
 •  rodzaju pobieranego paliwa gazowego – gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan- -butan – powietrze lub gaz propan-butan – rozprężony,
 •  rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/h.

5. Wielkość zużycia

Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach (szczegóły dotyczą zmiany jednostki rozliczenia zużycia paliwa gazowego na www.nowamiara.pgnig.pl). Warto na bieżąco kontrolować zużycie gazu, aby korzystać z niego ekonomicznie. Przejście do innej grupy taryfowej wiąże się ze zmianą wysokości opłat.

6. Cena za paliwo gazowe

Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Wysokość tego składnika ustalona jest odrębnie dla każdej grupy taryfowej i zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto wiedzieć, że opłaty związane ze zużyciem paliwa gazowego zwykle stanowią 50–60 proc. całego rachunku.

7. Abonament

Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjemy. W opłacie tej zawarte są koszty związane z handlową obsługą odbiorców polegającą m.in. na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu należności, a także z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowością rozliczeń.

8. Opłata dystrybucyjna stała

Wynika z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od ilości pobranego paliwa gazowego.

9. Opłata dystrybucyjna zmienna

Opłata za dostarczenie paliwa gazowego do klientów w określonych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych naliczana proporcjonalnie do zużycia.

10. Kwota do zapłaty

Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić.

11. Termin płatności

Dzień, do którego należy uiścić opłatę. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 454 par. 1 k.c. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.

Jak zaktualizować dane na fakturze?

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:

 • nazwisko
 • adres korespondencyjny1
 • adres zamieszkania
 • inne dane (np. telefon)1

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

 • standardowym formularzu lub
 • na dokumencie przygotowanym przez Klienta, a także
 • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta
 • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.
Gdy zmianie ulega nazwisko, konieczne jest dostarczenie przez Klienta kopii dokumentu tożsamości, która z chwilą dokonania identyfikacji danych Klienta zostanie zniszczona.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub zostanie sporządzony aneks do umowy.

1pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o zmianie danych Klienta zawartych w umowie pdf 583.37 kB

Jak otrzymywać eko-fakturę

Co to jest eko-faktura?

To usługa polegająca na dostarczaniu Klientom PGNiG Obrót Detaliczny elektronicznego obrazu faktur, zamiast tradycyjnych faktur papierowych wysyłanych pocztą. Eko-faktura jest dostępna dla korzystających z usługi e-BOK.

Co zrobić aby otrzymywać eko-fakturę?
Zarejestruj się/Zaloguj się do e-BOK, zaakceptuj regulamin i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Co zyskujesz ?

 • Obrazy faktur i inne dokumenty przesyłane na e-maila w formie linku do otwarcia
 • Bezpłatny dostęp do Elektronicznego Archiwum Dokumentów Klienta
 • Mniej korespondencji w skrzynce pocztowej
 • Informacja o wysokości rachunku zawsze na czas
 • Zyskuje też środowisko. Mniej papieru to mniej ściętych drzew

Dla kogo taka usługa?
Dla każdego Klienta PGNiG Obrót Detaliczny korzystającego z internetu, który zdecyduje się na taką formę odbierania obrazów/faktur. Wystarczy zarejestrować się/zalogować się do e-BOK, wyrazić zgodę na otrzymywanie eko-faktur i zaakceptować regulamin. Na podany adres email Klient będzie otrzymywał link, pozwalający wyświetlić bieżącą korespondencję z PGNiG Obrót Detaliczny. Historia wcześniejszych dokumentów będzie gromadzona w archiwum, do którego Klient będzie miał stały i bezpłatny dostęp.

Czy można zmienić zdanie?
W każdej chwili Klient ma możliwość powrotu do faktur drukowanych. Wystarczy, że zrezygnuje z usługi eko-faktura.

Jak sprawdzić historię moich faktur i płatności?

W celu sprawdzenia historii faktur bądź historii płatności należy zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK)

e-BOK jest BEZPŁATNĄ usługą internetową przeznaczoną dla Klientów PGNiG, dzięki której Klienci mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń za paliwo gazowe. Tutaj możesz także sprawdzić:

 • aktualną kwotę do zapłaty,
 • saldo rachunku,
 • termin płatności,
 • wykres zużycia gazu.

Jak ustalić kwotę do zapłaty?

Bieżącą kwotę do zapłaty sprawdzisz na 3 sposoby:

1) logując się do e-BOKa

2) dzwoniąc na numer Contact Center

3) udając się do najbliższego Biura Obsługi Klienta

Dostępne metody płatności

Z myślą o wygodzie naszych Odbiorców, w celu ułatwienia płacenia faktur za paliwo gazowe dostępne jest wiele sposobów płatności. Poniżej przedstawiamy je szczegółowo, tak aby mogli Państwo wybrać ten, który zagwarantuje zarówno terminową zapłatę, jak i okaże się najwygodniejszy:

Polecenie zapłaty

To rozwiązanie wprowadziliśmy z myślą o wygodzie naszych Odbiorców w celu ułatwienia płacenia faktur za paliwo gazowe.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Stronami kontraktu w wyniku, którego aktywowane jest Polecenie Zapłaty są:

 • Wierzyciel, czyli wystawca faktury;
 • Płatnik, czyli odbiorca usługi, zobowiązany do terminowej płatności
 • Bank, w którym płatnik posiada rachunek.

Od czego zacząć?

 • Aby zlecić dokonywanie płatności za zużyte paliwo gazowe z rachunku bankowego należy przesłać do Biura Obsługi Klienta zgodę na obciążenie rachunku. Prosimy podać tam swoje dane wraz ze wskazaniem rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty.

Jak wypełnić formularz?
To proste. Wystarczy pamiętać, że:

 • należy wypełnić cały formularz, obie jego części,
 • należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w Państwa banku,
 • formularz "Zgody na obciążenie rachunku" powinien być dostarczony wystawcy rachunku.

Jak jest uruchamiana usługa?

 • Aktywacją usługi zajmują się już pracownicy Obszaru Sprzedaży, którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku Odbiorcy,
 • Od tego momentu płatność za rachunek dokonywana jest automatycznie. Płatność jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury, więc pieniądze Odbiorcy są na jego koncie tak długo jak to możliwe,
 • Co ważne Odbiorca nadal otrzymuje od nas faktury, by mógł kontrolować poziom swego zużycia paliwa gazowego i wydatków. Faktury te będą miały adnotację "Płatne przez bank poleceniem zapłaty".

W sytuacji, gdy stwierdziliby Państwo błąd w zrealizowanym Poleceniu Zapłaty (np. kwota obciążenia byłaby niezgodna z fakturą otrzymaną od wierzyciela) przysługuje Państwu prawo odwołania transakcji. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z usługi Polecenie Zapłaty.

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl

Załączniki:

Przelew bankowy

Przelew środków wykonany elektronicznie, bądź w Oddziale Banku.

Moje Rachunki

Usługa Moje Rachunki to alternatywny, tani i błyskawiczny sposób na zapłacenie Twoich rachunków

Kliknij tutaj aby przejść do serwisu Moje Rachunki

eBOK

Zaloguj bądź zarejestruj się w eBOK tutaj w zakładce rozwiąż sprawę samodzielnie.

Poczta Polska

Poczta Polska realizuje usługę przyjmowania opłat faktury za paliwo gazowe

Kliknij tutaj aby przejść do serwisu Poczty Polskiej.

Oddział banku

Fakturę za paliwo gazowe można uregulować w dowolnym banku, który sam ustala wysokość opłaty za przelew.

W każdym oddziale banku PKO BP klienci PGNiG mają możliwość opłacenia rachunku BEZ PROWIZJI.