Rozliczenia (Energia elektryczna)

Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają się na podstawie:

  • danych pomiarowych udostępnianych przez właściwego Operatora sieci dystrybucyjnej,
  • cen wskazanych w cenniku za energię elektryczną,
  • stawki opłaty handlowej.

Ceny energii elektrycznej zawierają wszelkie aktualnie obowiązujące podatki z wyjątkiem podatku od towarów i usług, opłaty obligatoryjnie powiązane z energią elektryczną obowiązujące w dniu podpisania umowy oraz koszt bilansowania handlowego. Do cen i stawek opłat określonych w Cenniku zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca z tytułu obsługi handlowej związanej ze sprzedażą i rozliczeniami energii elektrycznej nalicza opłatę handlową. Stawki opłaty handlowej naliczane są za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata handlowa pobierana jest zawsze w pełnej wysokości nie­zależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie, rozwią­zanie lub wygaśnięcie Umowy albo rozpoczęcie lub wstrzymanie dostaw energii elektrycznej.  W przypadku realizacji dodatkowego rozliczenia na wniosek Klienta, pobierana jest opłata w wysokości równej opłacie han­dlowej za jeden cykl rozliczeniowy.

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach za energię elektryczną z Klientami są zgodne ze strefami czasowymi, które obowiązują w Taryfie OSD (stanowiącej obligatoryjną część umowy o świad­czenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Klientem, a OSD), do którego sieci jest przyłączony dany Punkt Poboru Energii (PPE).

Grupę taryfową Klienta, warunki wprowadzania zmian grupy tary­fowej oraz mocy umownej określa umowa z OSD i Taryfa OSD, do którego sieci jest przyłączony PPE. Zmiany te mogą stanowić podstawę zmiany ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Jeżeli w wyniku rozliczeń Klienta powstanie nadpłata, to Klient ma prawo zażądać jej zwrotu. W przypadku braku dyspozycji Klienta nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności za naj­bliższy okres rozliczeniowy.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Standardowy cennik energii elektrycznej pdf 57.58 kB