Obszary działania

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG SA realizujemy m.in. poprzez:

 • zarządzanie procesami i zarządzanie ryzykiem;
 • identyfikację i analizę potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych;
 • ocenę zgodności prowadzonych działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i przyjętymi do realizacji wymaganiami będącymi spełnieniem oczekiwań stron zainteresowanych;
 • wyznaczanie celów doskonalących System Zarządzania w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • jakość wykonywanej pracy na wszystkich szczeblach organizacji;
 • ciągłe zapewnianie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, pozwalającej zwiększyć satysfakcję klienta;
 • nadzór nad prowadzonymi działaniami w zakresie QHSE;
 • zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywne zarządzanie aspektami  środowiskowymi;
 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia awarii;
 • identyfikację zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego;
 • analizę bezpieczeństwa pracy wykonywanej na polecenie/zezwolenie;
 • stosowanie systemu zabezpieczania i oznakowania elementów maszyn, urządzeń i instalacji przed ich przypadkowym włączeniem (blokady oraz etykiety LOTO);
 • monitorowanie i pomiary wskaźników QHSE;
 • określenie zasad bezpiecznego wykonywania prac dla Wykonawców PGNiG SA;
 • podnoszenie świadomości wśród pracowników oraz wśród pracowników firm współpracujących z PGNiG SA m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń;
 • budowanie kultury bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom oraz ograniczanie strat za pomocą motywacyjnego Programu Poprawy Świadomości i Zachowań;

System Zarządzania QHSE PGNiG SA poddawany jest systematycznej ocenie w postaci przeprowadzanych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądów spełnienia wymagań.  Wykryte niezgodności są na bieżąco usuwane w ramach działań korekcyjnych i korygujących. Powyższe działania mają na celu doskonalenie Systemu Zarządzania QHSE PGNiG SA.