Czy w moim domu mogą występować różne rodzaje gazu ziemnego?

Nie ma takiej możliwości, aby Klient pobierał na przemian różne rodzaje gazu. Gazownia dostarcza swoim odbiorcom dwa rodzaje gazu ziemnego: wysokometanowy i zaazotowany. Jednak każdy z nich przesyłany jest inną siecią gazociągów.

Jak dobrać instalację gazową?

Instalacja gazowa rozpoczyna się od zaworu głównego ("kurek główny"), a kończy się na odbiornikach gazowych np. kotle czy kuchence.

Materiały, z jakich powinna być wykonana instalacja gazowa, powinny odznaczać się solidnym wykonaniem oraz bezwzględnie powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, co oznacza, że należy używać tylko atestowanych materiałów.

Najczęściej używane materiały do instalacji gazowych to:

 • rury miedziane
 • rury stalowe

Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r. Nr b9, poz. 414 ze zmianami) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Jak dobrać instalację grzewczą?

Na bezpieczne i oszczędne użytkowanie gazu ziemnego ma wpływ nie tylko odpowiednio dobrany kocioł, ale również cała instalacja grzewcza. Wyróżniamy dwa rodzaje systemów grzewczych: otwarty (grawitacyjny) i zamknięty (wymuszony).

Przy instalacjach grzewczych zasilanych kotłami gazowymi wskazane jest stosowanie systemów zamkniętych, czyli wspomaganych przez pompę. Układ zamknięty centralnego ogrzewania pozwala na stosowanie mniejszych przekrojów rur, a woda z instalacji nie ma kontaktu z powietrzem, co wpływa na zmniejszenie korozji systemu grzewczego. Większość nowoczesnych kotłów gazowych przystosowana jest do pracy tylko w systemie zamkniętym.

Materiały z jakich wykonane są systemy grzewcze wpływają na uzyskanie większej sprawności całego systemu. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami, z których wykonane są rury w systemach grzewczych to: miedź, stal i tworzywa sztuczne.

Zaletą instalacji miedzianych są mniejsze przekroje rur, co ma znaczny wpływ na ilość wody pracującej w obiegu. Mniejsza ilość wody oznacza szybszy czas nagrzewania systemu. Rury miedziane w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych nagrzewają się, a więc mogą służyć także jako grzejniki. Poziom bezpieczeństwa takiej instalacji jest bardzo wysoki, gdyż nie występują tu połączenia wykonane metodą gwintową, jak ma to miejsce w przypadku rur stalowych. Rury stalowe ze względu na skomplikowany sposób łączenia (gwintowanie) i duże przekroje znajdują coraz mniejsze grono nabywców.

Grzejniki to ważny element instalacji grzewczej. Głównym kryterium doboru grzejników jest kubatura budynku. Instalowanie za grzejnikami ekranów odbijających ciepło to oszczędność energii od 5% do 10%.
Należy pamiętać, aby nie zasłaniać grzejników zasłonami i nie zastawiać szafkami, gdyż powoduje to straty ciepła sięgające nawet 10-15%.

Termostaty instalowane na grzejnikach umożliwiają racjonalne korzystanie z ciepła.
Działanie termostatu polega na zamykaniu lub otwieraniu dopływu ciepłej wody do grzejnika w takiej częstotliwości, aby zapewnić użytkownikowi utrzymanie temperatury. Prawidłowa praca termostatów może wpływać na skrócenie cyklu pracy kotła. Rzadziej włączający się piec zmniejsza zużycie gazu.

Instalacja grzewcza wymaga określonej konserwacji, a w razie potrzeby modernizacji.

Aby poprawić sprawność instalacji można:

 • przepłukać całą instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń,
 • zainstalować filtr,
 • wymienić zawory na termostaty.

Przyczyną nieprawidłowej pracy systemu grzewczego może być osad (zwany kamieniem). Niedrożne rury, grzejniki skutkują znacznie większym zapotrzebowaniem na ciepło. W takim przypadku ostatecznym i kosztownym rozwiązaniem jest wymiana instalacji. Aby unikać ostatecznych kosztownych rozwiązań należy instalować odkamieniacze.

Kluczowym elementem mającym wpływ na sprawność całego systemu grzewczego jest kocioł. Sprawność kotłów gazowych jest wyższa niż tradycyjnych kotłów (węglowych). Stare tradycyjne kotły węglowe (piece) mogą pracować tylko w otwartym (grawitacyjnym) systemie grzewczym (nie można podłączyć dwóch kotłów przystosowanych do różnych systemów grzewczych). Kocioł gazowy to cicha i bezobsługowa praca urządzenia, a użytkownicy kotłów gazowych mają więcej czasu dla siebie i swojej rodziny.

W moich urządzeniach urywa się płomień. Dlaczego?

Urywanie się płomienia spowodowane jest nieprawidłowym składem mieszanki gaz ziemny-powietrze. Tego typu usterki usunąć może wyłącznie serwis posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Płomień ma dziwny kolor i strzela. Czy oznacza to złą jakość gazu?

Płomień prawidłowo spalanego gazu ziemnego powinien mieć barwę jasno niebieską. Kolor żółty lub pomarańczowy wskazuje na niepełne spalanie przez co zwiększamy zużycie gazu. Niewielkie opiłki, zabrudzenia w instalacji mogą zmienić barwę płomienia podobnie jak zabrudzone palniki czy w przypadku korzystania z kuchenek gazowych zabrudzone powierzchnie garnków. Należy wyregulować skład mieszanki gaz-powietrze. Płomień innego koloru oznacza niepełne spalanie gazu a nie złą jakość gazu.

Mam wrażenie, że czuję ulatniający się gaz. Co zrobić?

W przypadku podejrzenia ulatniania się gazu należy:

 • zamknąć zawór przy gazomierzu,
 • nie zapalać ognia (zapałki, zapalniczki, papieros).
 • zgasić urządzenia typu grzejnik wody przepływowej, kocioł gazowy.
 • nie należy włączać ani wyłączać oświetlenia, nie używać dzwonka elektrycznego,
 • otworzyć drzwi i okna w celu zapewnienie dopływu powietrza do pomieszczenia,
 • opuścić wraz z pozostałymi mieszkańcami budynek/pomieszczenie.
 • zawiadomić pogotowie gazowe - tel. 992 albo ratownictwo ogólne przy Państwowej Straży Pożarnej - tel. 112.

UWAGA: Telefonu należy użyć poza pomieszczeniem zagrożonym stężeniem gazu.

Ile kosztuje założenie licznika gazu?

Nic. Nie jest pobierana opłata za założenie licznika. Wyjątek stanowi ponowne założenie licznika np. po wznowieniu dostawy gazu (np. po uregulowaniu zaległości za gaz).

Ile kosztuje przepisanie licznika?

W przypadku zmiany właściciela gazomierza gdy np. dochodzi do zmiany lokatora mieszkania nie ma opłaty za przepisanie licznika gazowego.

Czy jest możliwość sprawdzenia jakości gazu u odbiorcy?

Klient może zlecić pobranie próbki gazu ziemnego i przebadanie jego jakości przez wybrane przez siebie laboratorium posiadające stosowne uprawnienia. Jeśli okaże się, że gaz spełnia normy, to Klient ponosi koszty badania. Natomiast jeśli gaz nie spełnia norm, to Gazownia ponosi koszty przeprowadzonego badania i płaci karę za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorcy.

Czy istnieje domowa metoda sprawdzenia jakości gazu?

Nie ma. Do analizy gazu stosuje się m.in. przyrządy zwane chromatografami, których obsługa wymaga specjalnego przeszkolenia. Na sieci przesyłowej zainstalowane są analizatory automatyczne, które w sposób ciągły analizują skład i parametry gazu, takie jak ciepło spalania i wartość opałową.

Od czego zależy koszt przyłączenia do sieci gazowej?

Koszt przyłączenia jest liczony indywidualnie dla danego odbiorcy i zależy od:

 1. odległości budynku (odbiorcy) od sieci gazowej (zależy od długości przyłącza),
 2. od wielkości deklarowanego poboru.

Czy Gazownia wydaje opinie na temat sposobu montowania odbiorników gazu ziemnego? (czy jest to zrobione dobrze?)

Opinię w sprawie prawidłowego zainstalowania odbiorników gazu ziemnego w formie protokołu z próby szczelności wydają instalatorzy urządzeń posiadający stosowne do tego uprawnienia.

Jak wstrzymać dostawy paliwa gazowego?

Podstawą do uruchomienia procesu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta np. na czas remontu budynku, remontu lub rozbudowy instalacji gazowej czy naprawy, rozbudowy przyłącza gazowego, jest złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie np. na formularzu wniosku o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego.

 

W przypadku istnienia współwłasności nieruchomości / obiektu / lokalu, w którym znajduje się punkt poboru paliwa gazowego, na wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta konieczne jest posiadanie przez odbiorcę zgody wszystkich współwłaścicieli i użytkowników nieruchomości / obiektu / lokalu.

W czasie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta opłata sieciowa stała oraz opłata abonamentowa będzie naliczana. Nie będą zatem naliczane opłaty za paliwo gazowe oraz opłaty sieciowe zmienne.

Wypełniony wniosek z podanymi wszystkimi wymaganymi informacjami  należy dostarczyć do właściwego Biura Obsługi Klienta.

Usługę wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na zlecenie odbiorcy wykonuje operator systemu dystrybucyjnego. Usługa jest odpłatna a jej koszt  określony jest w taryfie dla usług dystrybucji paliwa gazowego właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

Jeżeli w okresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na istniejącej instalacji gazowej prowadzone będą prace lub i gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy to przed wznowieniem jego dostarczania konieczne będzie:

 • uzyskanie protokołu z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej,
 • uzyskanie pozytywnego protokołu /opinii z odbioru końcowego kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi, spalinowymi lub opinii kominiarskiej potwierdzających wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanymi, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych,
 • złożenie we właściwym Biurze Obsługi Klienta lub w spółce gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym z informacją o przeprowadzonej kontroli kominiarskiej oraz przeprowadzonej głównej próbie szczelności instalacji gazowej.

 

 •  

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Zbiór praw konsumenta

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 ust. 6e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) poniżej udostępniamy:

Powyższy dokument został opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wszystko o gazomierzu

Urządzenie pomiarowe - gazomierz - służy do pomiaru dostarczonych ilości paliwa gazowego.

Miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego - gazomierza - określają „warunki przyłączenia do sieci gazowej". Lokalizacja gazomierza powinna zapewnić łatwy dostęp do kontroli, odczytów lub wymiany.

Nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego mogą wynikać z niewłaściwej eksploatacji gazomierza lub jego wad fabrycznych. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem gazomierza. Do obowiązków Odbiorcy należy niezwłoczne informowanie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., o zauważonych wadach lub usterkach gazomierza.

Dlaczego zużycie gazu podawane jest w KWh a nie w m3 - przecież gazomierz wykazuje m3?

Od 1 sierpnia 2014 r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane zostały do prowadzenia rozliczeń z Klientami w jednostkach energii.

Szczegóły dotyczące nowej jednostki rozliczeniowej znajdują się tutaj.

Jak zgłosić reklamacje działania gazomierza?

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia, przez Operatora na żądanie Odbiorcy, prawidłowości działania gazomierza w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz zlecenia niezależnemu laboratorium badawczemu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza w terminie 30 dni od dnia demontażu gazomierza.

Odbiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztu sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza oraz kosztu badania laboratoryjnego gazomierza, w tym jego demontażu oraz montażu w przypadku kiedy na żądanie Odbiorcy, w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu gazomierza.

Uwagi i zastrzeżenia związane z poprawnością działania układu pomiarowego, prosimy niezwłocznie zgłosić we właściwym Biurze Obsługi Klienta.

Gdzie można złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty?

Wniosek można złożyć:

 • za pośrednictwem platformy e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) załączając skan wniosku,
 • osobiście w najbliższym Biurze Obsługi Klienta,
 • drogą korespondencyjną przesyłając wniosek pocztą tradycyjną – adresy do korespondencji.