Misja GK PGNiG

Misja:

Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu.

Wizja:

Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne.

Cel nadrzedny:

Wzrost wartości GK PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej.

Strategia GK PGNiG

Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku

Opracowanie nowej Strategii było podyktowane szeregiem zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Grupy Kapitałowej PGNiG.

Wśród uwarunkowań zewnętrznych najistotniejsze to zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. spadek cen ropy i gazu ziemnego) oraz pozostałe zmiany rynkowe, w tym istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce, potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu po roku 2022 (tj. wygaśnięciu kontraktu jamalskiego), jak też zmiana uwarunkowań regulacyjnych (stopniowe znoszenie taryf, brak przewidywalności wsparcia energetyki po roku 2018). W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych aktualizacji uległy kluczowe założenia makroekonomiczne będące podstawą opracowania prognoz strategicznych, w tym dotyczące cen gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej. Opracowano również nowe cele strategiczne i wynikające z nich ambicje strategiczne Grupy do roku 2022.

Z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych istotną zmianą towarzyszącą przyjęciu nowej Strategii jest zastosowanie nowego podejścia do zarządzania strategicznego w GK PGNiG. Jego istotą jest wdrożenie metodyki zrównoważonego zarządzania strategicznego, tzw. Balanced Scorecard (BSC). Wykorzystanie tej metodyki pozwala na zrównoważenie celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych Spółki w oparciu o 4 kluczowe perspektywy: finanse, klienci, procesy oraz zasoby i rozwój.

Efektem zastosowanego podejścia jest również zmiana sposobu definiowania podstawowych założeń strategicznych, który polega na wyznaczeniu celów i aspiracji na poziomie całej Grupy Kapitałowej PGNiG, a następnie ich skaskadowaniu na kluczowe obszary działalności Grupy.

Założenia nowej Strategii na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG

Nowa Strategia definiuje nowy cel nadrzędny dla Grupy Kapitałowej jakim jest „Wzrost wartości GK PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej”. Jego realizacja będzie polegała na zrównoważonym rozwoju Grupy PGNiG poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu, ale obarczone odpowiednio wyższym ryzykiem (ok. 45% łącznych planowanych nakładów przeznaczonych zostanie na obszar upstream), przy jednoczesnym inwestowaniu w obszary regulowane cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (ok. 42% łącznych nakładów alokowanych będzie w obszar dystrybucji gazu oraz elektroenergetyki i ciepłownictwa). Dodatkowo w Strategii zarezerwowano ok. 4 mld PLN na inne projekty rozwojowe przede wszystkim w obszarach: dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zakłada, iż na realizację polityki inwestycyjnej zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld PLN w latach 2017-2022. Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld PLN w latach 2017-2022, co umożliwi perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do poziomu średniorocznego ok. 9,2 mld PLN w latach 2023-2026. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym nową Strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy*.

Założenia nowej Strategii na poziomie kluczowych obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG

Nowa Strategia określa 7 strategicznych obszarów działalności Grupy oraz definiuje dla nich cele i aspiracje strategiczne na lata 2017-2022, które obejmują:
1. Poszukiwanie i wydobycie – zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%, zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok.     41%, istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż, a także utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów.
2. Obrót hurtowy – budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po roku 2022 oraz zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7%.
3. Obrót detaliczny – maksymalizacja marży w obrocie detalicznym przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh/ rocznie.
4. Magazynowanie – zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania.
5. Dystrybucja – budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych oraz zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%.
6. Energetyka i ciepłownictwo – zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%.
7. Centrum korporacyjne – zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (planowane wydatki na poziomie ok. 680 mln PLN), poprawa efektywności operacyjnej GK PGNiG oraz budowa wizerunku Grupy.

* Zarząd PGNiG SA rekomendując wypłatę dywidendy przez Spółkę każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne. Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG SA będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Prezentacja pdf 2.84 MB