PMG Wierzchowice

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Głównym zadaniem PMG Wierzchowice jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Wierzchowice  na głębokości około 1250 m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.  Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło z uwagi na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

 

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

 • PMG Wierzchowice posiada wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

Systemy zabezpieczeń

 • Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Sposób prowadzonego magazynowania i przestrzeń złoża, do której gaz jest wtłaczany, wykluczają możliwość uwolnienia w krótkim czasie całości magazynowanego gazu i powstania zagrożenia wybuchowego lub pożaru dla okolicznej ludności.

Potencjalne zagrożenie na instalacji PMG Wierzchowice jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu zatłaczania i odbioru gazu. W przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny eliminując zagrożenie.

Ponadto zakład posiada systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: działka wodne, otwarty zbiornik wody  przeciwpożarowej, automatyczny system gaszenia tłoczni, podręczny sprzęt gaśniczy). Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi kopalni automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do PMG z odwiertów oraz zatrzymują proces wydobycia gazu.

W pobliżu magazynu i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody. W procesie zatłaczania i odbioru gazu występują również inne substancje chemiczne. Są to m.in. dodatki chemiczne stosowane w procesie wydobycia
i oczyszczania gazu. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

Służby ratownicze

W przypadku wystąpienia na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice poważnej awarii przemysłowej następuje automatyczne włączenie alarmu, oraz przełączenie obiektu w tryb awaryjny. Włączenie ESD (Emergency Shutdown – awaryjne wyłączenie) powoduje wzbudzenie alarmu i wyłączenie wszystkich instalacji produkcyjnych dla PMG Wierzchowice. Najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie na terenie obiektu ogłasza alarm wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na terenie zakładu (tj. radiotelefon, telefon, głos, sygnalizatory optyczno – akustyczne), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Dużego Ryzyka
dotyczącymi reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb.

Informacja o wzbudzeniu alarmu jest przekazana do dyspozytorni (do kierownika zmiany, który może dodatkowo drogą radiową przekazać informacje do pracowników). Po wzbudzeniu alarmu osoba kierująca w danym momencie pracą zakładu przystąpi w miarę możliwości do likwidacji zagrożenia środkami będącymi w jego dyspozycji, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego, Programu Zapobiegania Awariom, oraz Planu Ratownictwa Górniczego.

W przypadku zaistnienia poważnej awarii przemysłowej prowadzący zakład (PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze) ma obowiązek natychmiastowego uruchomienia Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla PMG Wierzchowice i realizowanie procedur w nim zawartych Zgodnie z zapisami WPOR dla PMG Wierzchowice – prowadzący zakład powiadamia:

 • Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Komendanta Powiatowego w Miliczu, oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W sytuacji rzeczywistego zagrożenia właściwy terytorialnie organ administracji publicznej podejmuje decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.

W przypadku podjęcia takiej decyzji alarm będzie ogłaszany i odwoływany zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2013 r. poz. 96), tj:

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

Dla zminimalizowania wszystkich potencjalnych możliwości zaistnienia zagrożenia dla okolicznej ludności - kierujący akcją ratowniczą przekaże informację o zaistniałym zagrożeniu mieszkańcom najbliżej zlokalizowanych zabudowań. Powiadomienie takie zostanie zrealizowane przez wysłanie samochodu z pracownikiem zakładu, który poinformuje mieszkańców o zagrożeniu, jak również o konieczności postępowania zgodnie z zasadami uzgodnionymi z KW PSP, oraz zamieszczonymi na stronie internetowej zakładu.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek, z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. 

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • w miarę możliwości (odbiorniki radiowe z zasilaniem bezprzewodowym) słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia. 

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 3291372 .

 

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: miejscowość: 56-320 Krośnice, powiat milicki, województwo: dolnośląskie.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 279.84 kB