PMG Wierzchowice

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Głównym zadaniem PMG Wierzchowice jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Wierzchowice  na głębokości około 1250 m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.  Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło z uwagi na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

 

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

 • PMG Wierzchowice posiada wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

Systemy zabezpieczeń

 • Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Sposób prowadzonego magazynowania i przestrzeń złoża, do której gaz jest wtłaczany, wykluczają możliwość uwolnienia w krótkim czasie całości magazynowanego gazu i powstania zagrożenia wybuchowego lub pożaru dla okolicznej ludności.

Potencjalne zagrożenie na instalacji PMG Wierzchowice jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu zatłaczania i odbioru gazu. W przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny eliminując zagrożenie.

Ponadto zakład posiada systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: działka wodne, otwarty zbiornik wody  przeciwpożarowej, automatyczny system gaszenia tłoczni, podręczny sprzęt gaśniczy). Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi kopalni automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do PMG z odwiertów oraz zatrzymują proces wydobycia gazu.

W pobliżu magazynu i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody. W procesie zatłaczania i odbioru gazu występują również inne substancje chemiczne. Są to m.in. dodatki chemiczne stosowane w procesie wydobycia
i oczyszczania gazu. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

Służby ratownicze

 • PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze posiada własne służby ratownicze zorganizowane w Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego, oraz korzysta ze służb ratowniczych w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG tj. z jednostki Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie i innych zakładów górniczych.
 • W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia wybuchowego, pożarowego kierownik PMG lub kierownik zmiany zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zagrożenia opisaną w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym powiadamia Straż Pożarną  (Stanowisko Kierowania Powiatowe i Wojewódzkie   numer 112 lub 998) i  zakładowe służby ratownicze.

Rozpoczęcie działań ratowniczych i ogłoszenie alarmu o zdarzeniu (zagrożeniu) dla ludności okolicznej będzie odbywać się za pomocą syren i systemów informowania realizowanych przez PSP po otrzymaniu zgłoszenia z PMG. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej akcja ratownicza prowadzona będzie przez pracowników kopalni w zakresie dostępnych i posiadanych środków na jednostce.

Po przybyciu na teren, gdzie zdarzyła się awaria, właściwe służby ratownicze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (PSP, OSP) w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, będą prowadzić akcję informowania okolicznej ludności o postępowaniu podczas likwidacji zagrożenia w razie wystąpienia takiego zagrożenia. W przypadku nadzwyczajnej konieczności może być przeprowadzana ewakuacja ludzi i mienia przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb prowadzących działania ratownicze.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

 • Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny: Znajdując się w terenie otwartym:
  • określić kierunek z którego wieje wiatr,
  • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu,
  • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.)
  • opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru.

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe, wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

 

Odwołanie alarmu nastąpi w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia. Dla ograniczenia i likwidacji skutków awarii poza terenem zakładu Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej opracowała i wdrożyła Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy, w którym zawarte są instrukcje i procedury dla służb prowadzących działania ratownicze i pomocnicze.

 

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 3291372 .

 

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: miejscowość: 56-320 Krośnice, powiat milicki, województwo: dolnośląskie.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 279.84 kB