Historia Laboratorium

Od lat 90-tych do dziś...

Rok 1992

W ramach restrukturyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w 1992 Zarząd podjął decyzję powołania centralnej służby pomiarowej gazu, mając na celu organizację spójnego systemu pomiarowego w obliczu zmian rynkowych zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i rosnącej konkurencji krajowej i międzynarodowej.

Lata 1993 - 1994

Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa z dniem 24.02.1993 r. w Pionie Technik Gazowniczych powołano Dział Pomiarów. Zadania Działu Pomiarów obejmowały budowę Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, jego wyposażenie i podjęcie badań, wzorcowań i sprawdzeń na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Rok 1995

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zatwierdziło pismem ZG/159/95 w dniu 01.08.1995r. strukturę organizacyjną i zakres działania Laboratorium jako Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w skrócie CLPB.

W tym też roku zakończono na potrzeby laboratoryjne przebudowę dawnego budynku zmiękczalni wody przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie i uruchomiono nowoczesne stanowisko pomiarowe firmy Elster GmbH-Niemcy do wzorcowania i legalizacji gazomierzy turbinowych o zakresie pomiarowym od 0,15 m3/h do 6500 m3/h.

Lata 1996 - 1998

W latach 1996 - 1998 kolejno uruchomiono: stanowisko firmy Roots-Anglia do wzorcowania gazomierzy rotorowych o zakresie pomiarowym od 1,31 m3/h do 280 m3/h oraz dwa stanowiska z kontrolnym zbiornikiem dzwonowym do wzorcowania gazomierzy miechowych, turbinowych i rotorowych o zakresie od 0,016 m3/h do 160 m3/h. Stanowiska te jako jedyne w kraju pozwalają na legalizację gazomierzy o dużych zakresowościach, które zaczęły być stosowane w technikach pomiarowych w gazownictwie. Uruchomiono pierwsze stanowiska pomiarowe do wzorcowania przeliczników elektronicznych, przetworników ciśnienia i ciśnienia różnicowego, temperatury i pomiarów geometrycznych oraz pierwsze wzorcowe stanowisko analiz fizykochemicznych.

Rok 1999

Zarząd PGNiG S.A. doceniając możliwości CLPB w procesie monitorowania złożonych układów pomiarowych oraz w uzyskiwaniu efektów ekonomicznych dla operatywnego zarządzania tą jednostką, uchwałą 168/99 z dnia 28.12.1999 wydzielił CLPB ze struktur Oddziału MZG podporządkowując je bezpośrednio Dyrektorowi Pionu Eksploatacji Systemu Gazowniczego w Oddziale Głównym.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, jako jedyna jednostka organizacyjna PGNiG S.A., decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar uzyskało Certyfikat Akredytacji nr A/17/1/99 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 45001 oraz przewodnika ISO/IEC 25 i jako laboratorium pomiarowe otrzymało numer 17.

Lata 2000 - 2001

Na podstawie auditu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, decyzją Dyrektora ds. Akredytacji, CLPB jako jednostka organizacyjna PGNiG S.A. uzyskało Certyfikat Akredytacji nr L 278/1/2000, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 45001 oraz przewodnika ISO/IEC 25 i jako laboratorium badawcze otrzymało numer 278.

Równocześnie CLPB prowadzi kontrole przyrządów pomiarowych w stacjach pomiarowych w tym granicznych i tranzytowych oraz na stanowiskach pomiarowych laboratorium stacjonarnego.

Rok 2002

W marcu 2002 r. na podstawie auditu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG S.A. uzyskało Certyfikat Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2001 potwierdzając w ten sposób swoje kompetencje w zakresie pomiarów gazu i osiągając w tym zakresie cele jakie zawarte są w misji PGNiG S.A..

Rok 2003

Po modernizacji części budynku przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie w pierwszym kwartale przeniesiono do niego istniejące laboratorium analiz fizykochemicznych pozwalające na wzorcowanie chromatografów procesowych, wilgotnościomierzy, metanomierzy i innych przyrządów pomiarowych do analiz gazu ziemnego.

Rok 2004

Utworzono Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, który rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 2004r.