Jak podłączyć firmę do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej Klientów deklarujących odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub w ilości powyżej 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego .

PGNiG Obrót Detaliczny poprzez terenową obsługę Klientów Biznesowych w Regionach wydaje na wniosek klienta zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego pod warunkiem technicznych możliwości dostarczenia i odbioru paliwa gazowego oraz pośredniczy w procesie przyłączenia do sieci gazowej.

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 • Nasi pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 • Wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go przez Klienta jest podstawą do określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa pełniącej funkcję operatora systemu dystrybucyjnego.
 • Najprostszym sposobem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny jest zawarcie już na etapie procesu przyłączenia do sieci gazowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
 • Warunkiem wydania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny jest posiadanie ważnych warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
  • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
  • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z późn. zm.),
  • Taryfy dla paliw gazowych,
  • Taryfy Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Klient Biznesowy powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego oraz z wnioskiem określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego (Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), np. Klient planuje rozbudować istniejącą wewnętrzną instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

 

Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagany wniosek:

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B pogrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h.

Do składanego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz lokalizację punktu wyjścia z systemu gazowego.(Warunek  ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).1 Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
 • Upoważnienie dla PGNiG, którego celem jest wsparcie Klienta w procesie przyłaczenia do sieci gazowej poprzez złożenie wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie informacji dotyczących procesu przyłaczenia oraz odbioru dokumentów powstałych w przedmiotowych procesach.

Klient Biznesowy nieposiadający tytułu prawnego do obiektu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zazanacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom Biznesowym wypełnić wniosek powyżej 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego). 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych.

Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Krok 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmotów: grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B pogrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 45 dni dla podmiotów:grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B podgrupa II.1

Dokument ten potwierdza możliwość przyłączenia potencjalnego Klienta Biznesowego do sieci gazowej.

 • W warunkach przyłączenia spółka gazownictwa określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, zakresie niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, charakterystyce dostarczania i poboru paliwa gazowego, w tym minimalnym i maksymalnym godzinowym, dobowym oraz rocznych ilościach jego dostarczania i poboru, miejscach rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego, wymaganiach dotyczących wyposażenia stacji gazowej lub układu pomiarowego, rodzaju tego układu, a także telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjnej.
 • Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi zwrócić się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 • Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do spółki gazownictwa nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego spółka gazownictwa określa nowe warunki przyłączenia  bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 4,5,6,7 oraz 8.

W przypadku, gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.  

1 Klienci deklarujący pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach większych niż  25 m3/h.

Krok Trzeci

Wydanie zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na wniosek Klienta Biznesowego wydaje zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego.

Najprostszym sposobem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. jest zawarcie już na etapie procesu przyłączenia do sieci gazowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Warunkiem uzyskania zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego ze strony PGNiG Obrót Detaliczny jest posiadanie przez klienta ważnych warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zapewnienie sprzedaży paliwa gazowego potwierdza możliwość dostarczenia paliwa gazowego do Klienta Biznesowego.

Ponadto:

 • wszelkie formalności związane z uzyskaniem zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (np. zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego) można załatwić osobiście w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub też korespondencyjnie.

Krok Czwarty

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie. 

 • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Do składanego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy ewentualnie załączyć:

 • 1Pełnomoctnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorstwa) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnistwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego albo inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy (np. umowa spółki cywilnej).
 • Upoważnienie dla PGNiG, którego celem jest wsparcie Klienta w procesie przyłaczenia do sieci gazowej poprzez złożenie wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie informacji dotyczących procesu przyłaczenia oraz odbioru dokumentów powstałych w przedmiotowych procesach.

1 dotyczy podmiotów niebędących konsumentami (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Krok 4. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Krok Piąty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Umowa o przyłączenie stanowi dla spółki gazownictwa oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych. 

Na podstawie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której spółka gazownictwa określa m.in.:

 • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
 • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:

 • spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji procesu przyłączenia do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 • Klient:
  • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej).
  • realizuje budowę instalacji gazowej (od kurka głównego do odbiorników paliwa gazowego), w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek na kurek główny i układ pomiarowy np. gazomierz.

Do budowy/rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę / przebudowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską (o ile jest potrzebna), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy / właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Krok Siódmy

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zapewnia sprzedaż paliwa gazowego oraz gwarantuje Klientowi Biznesowemu niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.

Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest przedłożenie we właściwym Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie albo w spółce gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) oświadczenia: Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Uwaga:

Klienci Biznesowi budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu oświadczenia o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego, warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz po zakończeniu robót budowlanych wykonanych zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, zobowiązani są do zawarcia nowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. W tej sytuacji konieczne jest przedłożenie we właściwym Biurze Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie lub w spółce gazownictwa oświadczenia  Zgłoszenie o gotowości  instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Dowiedz się więcej na temat zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Krok Ósmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie do właściwego Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionie albo do spółki gazownictwa oświadczenia:

 • Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej, informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klientów Biznesowych.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • OŚWIADCZENIE ZGŁOSZENIE O GOTOWOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM