Należności za gaz ziemny

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminie wskazanym na fakturze.

Na fakturze znajdują się następujące informacje związane z odbiorem paliwa gazowego:

 • Numer ewidencyjny Odbiorcy
 • Numer fabryczny gazomierza
 • Symbol grupy taryfowej
 • Data odczytu
 • Poprzednie i bieżące wskazanie gazomierza
 • Zużycie paliwa gazowego
 • Kwota do zapłaty
 • Termin zapłaty

W przypadku utraty faktury:

 • można zwrócić się do pracownika Biura Obsługi Klienta o podanie niezbędnych danych w celu dokonania płatności tj. kwot, terminów wpłat, numeru konta, numeru ewidencyjnego utraconej faktury
 • można zwrócić się również o wystawienie duplikatu faktury.

Zmiana danych Klienta

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:
 • nazwisko
 • nazwa
 • adres korespondencyjny
 • adres zamieszkania lub adres siedziby
 • inne dane (np. telefon)

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

 • standardowym formularzu lub
 • na dokumencie przygotowanym przez Klienta, a także
 • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta
 • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.

Gdy zmianie ulega nazwisko lub / i zmiana nazwy, konieczne jest dostarczenie przez Klienta kopii dokumentu tożsamości lub aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS.
Kopia dokumentu tożsamości z chwilą dokonania identyfikacji danych Klienta zostanie zniszczona.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub sporządzony aneks do umowy.

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o zmianie danych Klienta zawartych w umowie

Płatności za energię elektryczną

Należności za energię elektryczną sprzedaną w okresie rozliczeniowym będą regulowane przez Klienta na podstawie faktury wystawianej po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminach wskazanych na fakturze.

Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej rzeczywiście pobranej przez Klienta, Sprzedawca dokona stosownej korekty rozliczeń.