Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

Przedstawiamy pełną listę dokumentów niezbędnych do zawarcia lub aktualizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania.

Do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty:

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o tytule prawnym
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej
 • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (ujęcie procentowe)
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (ujęcie rzeczywiste)

Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta

Podstawą do uruchomienia procesu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na wniosek podmiotu gospodarczego zużywającego paliwo gazowe do 110 kWh/h np. na czas remontu budynku, remontu lub rozbudowy instalacji gazowej czy naprawy, rozbudowy przyłącza gazowego, jest złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie np. na formularzu wniosku o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku  podmiotu gospodarczego zużywającego paliwo gazowe powyżej 110 kWh/h, w sprawie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta należy udać się do właściwego Biura Obsługi Klienta Biznesowego w Regionie.

W przypadku istnienia współwłasności nieruchomości / obiektu / lokalu, w którym znajduje się punkt poboru paliwa gazowego, na wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta konieczne jest posiadanie przez odbiorcę zgody wszystkich współwłaścicieli i użytkowników nieruchomości / obiektu  /lokalu.

W czasie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na wniosek klienta opłata sieciowa stała oraz opłata abonamentowa będzie naliczana. Nie będą zatem naliczane opłaty za paliwo gazowe oraz opłaty sieciowe zmienne.

Wypełniony przez podmiot gospodarczy zużywający paliwo gazowe do 110 kWh/h wniosek z podanymi wszystkimi wymaganymi informacjami  należy dostarczyć do właściwego Biura Obsługi Klienta.

Usługę wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na zlecenie odbiorcy wykonuje operator systemu dystrybucyjnego. Usługa jest odpłatna a jej koszt określony jest w taryfie dla usług dystrybucji paliwa gazowego właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

Jeżeli w okresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego na istniejącej instalacji gazowej prowadzone będą prace lub i gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy to przed wznowieniem jego dostarczania konieczne będzie:

 • uzyskanie protokołu z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej,
 • uzyskanie pozytywnego protokołu / opinii z odbioru końcowego kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi, spalinowymi lub opinii kominiarskiej potwierdzających wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanymi, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych,
 • złożenie we właściwym Biurze Obsługi Klienta lub w spółce gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym z informacją o przeprowadzonej kontroli kominiarskiej oraz przeprowadzonej głównej próbie szczelności instalacji gazowej.

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym