Odazotownia Grodzisk

Odazotownia Grodzisk jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Podstawowym zadaniem Odazotowni Grodzisk jest oddzielanie azotu ze składu dostarczanego z poszczególnych kopalni gazu ziemnego w celu uzyskania gazu ziemnego o wysokiej zawartości metanu, tzw. gazu handlowego grupy E. Zaliczenie do kategorii zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nastąpiło ze  względu na ilość gazu ziemnego znajdującego się w instalacji, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

Dokumentacja zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Odazotownia Grodzisk posiada wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określoną w Ustawie Ochrony Środowiska i powiązanych aktach prawnych.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

 

Systemy zabezpieczeń

Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Potencjalne zagrożenie na instalacji Odazotowni Grodzisk jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu  odazotowania gazu.

W przypadku rozszczelnienia instalacji system awaryjnego odcięcia i rozgazowania (ESD/EDP) zapewnia możliwość natychmiastowego odcięcia poszczególnych sekcji instalacji technologicznej oraz ich selektywnego rozgazowania minimalizując prawdopodobieństwo wybuchu i wystąpienia pożaru. Ponadto zakład posiada system detekcji gazów palnych, system detekcji ognia, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: otwarty zbiornik wody  przeciwpożarowej z pompownią oraz siecią hydrantową, samoczynny system gaśniczy dla kompresorów gazu wysokometanowego, podręczny sprzęt gaśniczy) oraz zabudowany w obrębie zbiorników magazynowych LNG system podawania piany lekkiej.

Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi Odazotowni automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji oraz zatrzymują proces technologiczny.

 

W pobliżu instalacji Odazotowni Grodzisk i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody.

W procesie odazotowania gazu występują również inne substancje chemiczne. Są to środki chemiczne stosowane w procesie technologicznym. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

Służby ratownicze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze posiada wewnętrzne służby ratownicze, których zadaniem jest podjęcie i realizowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii na Odazotowni Grodzisk.  W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia wybuchowego, pożarowego kierownik Odazotowni lub kierownik zmiany zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zagrożenia opisaną w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym powiadamia Straż Pożarną  (Powiatowe Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP numer 112 lub 998) i zakładowe służby ratownicze.

Rozpoczęcie działań ratowniczych i ogłoszenie alarmu o zdarzeniu (zagrożeniu) dla ludności okolicznej będzie odbywać się za pomocą syren i systemów informowania realizowanych przez PSP po otrzymaniu zgłoszenia z Odazotowni. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej akcja ratownicza prowadzona będzie przez pracowników Odazotowni w zakresie dostępnych i posiadanych na jednostce środków.

Po przybyciu na teren, gdzie zdarzyła się awaria, właściwe służby ratownicze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (PSP, OSP) w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, będą prowadzić akcję informowania okolicznej ludności o postępowaniu podczas likwidacji zagrożenia w razie wystąpienia takiego zagrożenia. W przypadku nadzwyczajnej konieczności może być przeprowadzana ewakuacja ludzi i mienia przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb prowadzących działania ratownicze.

 

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

W przypadku wystąpienia na terenie Odazotowni Grodzisk poważnej awarii przemysłowej, osoba funkcyjna odpowiedzialna w danej chwili za ruch Odazotowni podejmuje niezwłocznie czynności mające na celu wyeliminowanie zagrożenia tj. odcina dopływ gazu wsadowego do instalacji, oraz opróżnia z substancji palnych zagrożoną część instalacji technologicznej. Kierujący akcją ratowniczą ocenia sytuację, po czym w przypadku stwierdzenia konieczności ewakuacji pracowników włącza stały sygnał dźwiękowy syreny alarmowej, jednocześnie informuje pracowników o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Sygnał dźwiękowy syreny alarmowej jest słyszalny zarówno w bezpośrednim otoczeniu Odazotowni, jak również w miejscowości Snowidowo. Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.
Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:
 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochdowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu nastąpi w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym, jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy, można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 329 11 35.

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: Snowidowo, poczta: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, powiat: grodziski, woj. wielkopolskie.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 235.86 kB
 • Aktualizacja pkt 5 informacji pdf 207.32 kB