Właściwości fizykochemiczne gazu

Wielkość fizyczna Zakres badań/wzorcowań  Uwagi/Kontakt
Właściwości fizykochemiczne gazu Badania (atestacja) chromatografów gazowych pracujących w trybie on-line w miejscu ich instalacji, w tym także podlegających monitorowaniu w myśl ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Kontakt: Grzegorz Maciejewski
Tel.: 22 691 87 62
Tel. kom.: 609 990 744
e-mail.:
Grzegorz.Maciejewski@pgnig.pl

Analiza jakościowa i ilościowa gazów ziemnych: wysokometanowych i zaazotowanych
Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych gazów ziemnych
Konsultacje techniczne
Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury punktu rosy wody
Wzorcowanie gęstościomierzy
Walidacja laboratoriów gazowniczych