Taryfa

 Informujemy, że z dniem 1.01.2018 wprowadzamy do stosowania Taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6, zgodnie z decyzją wydaną w dniu 14.12.2017 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z wprowadzeniem Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 z dniem 1.01.2018 stawki opłat abonamentowych oraz ceny za paliwo gazowego nie ulegają zmianie.

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

> Dowiedz się więcej

Zastosowanie taryfy

  • Poziomy cen gazu dla odbiorców indywidualnych kształtowane są dzięki Taryfie, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.
  • Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
  • W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Cennik dla biznesu

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • 2018 01 Cennik dla Biznesu PGNiG pdf 309.64 kB
  • Taryfa PSG sp. z o.o. Nr 3 dla Usług Dystrybucji Paliw Gazowych i Usług Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego - obowiązująca w okresie 01.07 - 31.12.2016 pdf 1.02 MB

Archiwum taryf