Taryfa

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2019 roku wprowadziliśmy do stosowania Taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 7, zgodnie z decyzją wydaną w dniu 25 stycznia 2019 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Zastosowanie taryfy

 • Poziomy cen gazu dla odbiorców indywidualnych kształtowane są dzięki Taryfie, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.
 • Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
 • W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

> Dowiedz się więcej
> Informacja nt. Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

Aktualna Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • 2019 02 15 Taryfa nr 7 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. pdf 444.76 kB
 • 2018 01 01 Taryfa nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny pdf 454.96 kB
 • 14 03 2018 Zmiana taryfy PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 323.48 kB
 • 25 07 2018 Zmiana nr 2 taryfy PGNiG Obrot Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 748.51 kB

Cennik dla biznesu

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • 2019 02 15 Taryfa nr 7 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pdf 507.88 kB
 • Cennik gaz dla biznesu nr 3 pdf 282.05 kB
 • 2018 09 14 Zmiana taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o o pdf 2.93 MB

Archiwum taryf