Taryfa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadziliśmy do stosowania Taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6, zgodnie z decyzją wydaną w dniu 14 grudnia 2017 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2018 roku oraz 25 lipca 2018 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6, publikujemy ich treść wraz z wysokością cen i stawek opłat abonamentowych obowiązujących od 1 kwietnia do 9 sierpnia 2018 roku (zmiana z 14 marca 2018 roku) oraz od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku (zmiana nr 2 z 25 lipca 2018 roku).

Zastosowanie taryfy

  • Poziomy cen gazu dla odbiorców indywidualnych kształtowane są dzięki Taryfie, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.
  • Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
  • W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

> Dowiedz się więcej

Aktualna Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • 2018 01 01 Taryfa nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny pdf 454.96 kB
  • 14 03 2018 Zmiana taryfy PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 323.48 kB
  • 25 07 2018 Zmiana nr 2 taryfy PGNiG Obrot Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 748.51 kB

Cennik dla biznesu

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Cennik gaz dla biznesu nr 3 pdf 282.05 kB
  • 2018 09 14 Zmiana taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o o pdf 2.93 MB

Archiwum taryf