System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty o wymagania normy OHSAS 18001 pozwala Oddziałowi w Zielonej Górze na realizację systemowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy, zgodnie z wytycznymi światowych standardów.

Wiodącym wymaganiem Systemu Zarządzania BHP jest właściwa identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka oraz określenie odpowiednich środków kontroli. Ocena ryzyka obejmuje zarówno pracowników Oddziału, jak i inne osoby przebywające na terenie organizacji.

W efekcie identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Oddziału powstaje Karta Oceny Ryzyka Zawodowego. Karta zawiera, określone indywidualnie dla każdego stanowiska pracy, zidentyfikowane zagrożenia oraz środki kontroli ryzyka eliminujące lub zmniejszające jego poziom. Zapisy te stanowią wytyczne dla właściwej organizacji pracy oraz zapewnienia środków ochrony – tak, aby praca przebiegała w sposób bezpieczny.

Oddział w Zielonej Górze przeprowadza również okresową identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka miejscowego występującego na danej lokalizacji. Wyniki oceny ryzyka miejscowego zawarte są w Kartach Oceny Ryzyka Miejscowego dla lokalizacji. Karta stanowi zbiór zagrożeń jakie organizacja wnosi dla osób przebywających na jej terenie oraz wskazuje niezbędne środki ochrony, które należy stosować, by to ryzyko było na akceptowalnym, bezpiecznym poziomie.

Za identyfikację i ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego w Oddziale, odpowiada powołany do tego Zespół, którego pracę nadzoruje Kierownik Działu BHP i Ochrony P.Poż. Metodyka postępowania przy identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka jest szczegółowo opisana w procedurach wewnętrznych Oddziału.

Wyniki oceny ryzyka, wraz z ustalonymi środkami kontroli brane są pod uwagę  przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania BHP. Takie podejście gwarantuje Oddziałowi właściwe rozpoznawanie i kontrolowanie ryzyka oraz poprawę efektywności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.