Emisja CO2

Usługi w zakresie emisji CO2

PGNIG SA Oddział Centralne Pomiarowo-Badawcze oferuje usługi w zakresie oceny układów pomiarowych związane z raportowaniem emisji CO2:

  • weryfikację poprawności działania procesowych chromatografów gazowych stosowanych do oceny jakości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 z instalacji; ocena dokonywana jest między innymi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10723:2005 i potwierdzona akredytowanym sprawozdaniem z badań,
  • szacowanie niepewności pomiaru ilości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń i/lub oceny dokumentacji układu pomiarowego dostarczonej przez Zamawiającego,
  • sprawdzenia elementów składowych układów pomiarowych ilości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 w miejscu instalacji z możliwością wystawienia akredytowanych świadectw wzorcowania i sprawozdań z badań.

Zakres usług odpowiada wymaganiom zapisanym w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Przygotowane przez nas dokumenty są uznawane przez weryfikatorów Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, co potwierdzają nasi dotychczasowi nabywcy tego typu usług.

PGNiG SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze posiada wdrożony i udokumentowany system jakości, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą EN ISO/IEC 17025:2005, certyfikatami akredytacji nr AB 278 i AP 017.