Emisja CO2

Usługi w zakresie emisji CO2

PGNIG SA Oddział Centralne Pomiarowo-Badawcze oferuje usługi w zakresie oceny układów pomiarowych związane z raportowaniem emisji CO2:

  • weryfikację poprawności działania procesowych chromatografów gazowych stosowanych do oceny jakości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 z instalacji; ocena dokonywana jest między innymi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10723:2005 i potwierdzona akredytowanym sprawozdaniem z badań,
  • szacowanie niepewności pomiaru ilości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń i/lub oceny dokumentacji układu pomiarowego dostarczonej przez Zamawiającego,
  • sprawdzenia elementów składowych układów pomiarowych ilości gazu ziemnego zużywanego w procesie emisji CO2 w miejscu instalacji z możliwością wystawienia akredytowanych świadectw wzorcowania i sprawozdań z badań.

Zakres usług odpowiada wymaganiom zapisanym w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przygotowane przez nas dokumenty są uznawane przez weryfikatorów Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, co potwierdzają nasi dotychczasowi nabywcy tego typu usług.

PGNiG SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze posiada wdrożony i udokumentowany system jakości, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą EN ISO/IEC 17025:2005, certyfikatami akredytacji nr AB 278 i AP 017.