PMG Swarzów

Podziemny Magazyn Gazu Swarzów - Zakład Dużego Ryzyka

Adres zakładu:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie

Oddział w Sanoku
38 - 500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12
Kontakt:
telefon - dyspozycja gazu:  13 465 21 34, 608 448 322
telefon/fax: 13 463 55 55

Lokalizacja Zakładu Dużego Ryzyka:
Podziemny Magazyn Gazu Swarzów

33-210 Olesno
woj. małopolskie
Kontakt:
telefon:  14 641 10 66
fax:        14 641 21 18

 

PMG Swarzów położony jest w województwie małopolskim w gminach Dąbrowa Tarnowska i Olesno.

PMG Swarzów prowadzi usługę zatłaczania i odbioru gazu ziemnego z górotworu.

Pojemność czynna magazynu wynosi 90 mln nm3.
Substancje niebezpieczne znajdujące  się na terenie PMG Swarzów:

  • Gaz ziemny
  • Metanol

Analiza ilości i rodzajów substancji występujących na terenie Podziemnego Magazynu Gazu w Swarzowie wykazała, że ilość substancji zgromadzona na powierzchni stanowi znikome ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Istniejący system kontroli instalacji procesowych wyklucza możliwość wypływu znacznej ilości gazu ziemnego.

Analizę ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej dla PMG Swarzów  przeprowadzono metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis) oraz metodą wskaźnika ryzyka  RISK SCORE.

Środki bezpieczeństwa

Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Sposób prowadzenia magazynowania i parametry złoża wykluczają możliwość powstania zagrożenia wybuchowego lub pożarowego dla okolicznej ludności.

Potencjalne zagrożenie na instalacji PMG Swarzów jest ograniczane poprzez stosowanie systemów zabezpieczeń oraz środki organizacyjne i techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu zatłaczania i odbioru gazu. W przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny eliminując zagrożenie.

Ponadto PMG Swarzów posiada systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in. hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy).

Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi  personelu magazynu automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do podziemnego magazynu z odwiertów oraz zatrzymują proces odbioru gazu.

W pobliżu magazynu i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody. W procesie zatłaczania i odbioru gazu  występują również inne substancje chemiczne. Są to m.in. glikol, woda złożowa, dodatki chemiczne stosowane w procesie odbioru i oczyszczania gazu. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia.

Służby ratownicze

W strukturze organizacyjnej PGNiG SA działają  służby ratownicze, do których należą:

  • Zakładowa Drużyna Ratownictwa Górniczego
  • Jednostka Ratownicza PGNiG SA w Warszawie Oddział w Krakowie - Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego (RSGO) - z ramienia przedsiębiorcy.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i szybkiej reakcji  na wypadek zagrożenia w Oddziale  utrzymuje się całodobowy dyżur  jednego zastępu ratowniczego.

Podstawowym zadaniem służb ratowniczych jest niesienie niezwłocznej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, lub innych osób znajdujących się  na terenie zakładu górniczego, a także podjęcie i realizowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii na PMG.

Rozpoczęcie działań ratowniczych i ogłoszenie alarmu o zdarzeniu (zagrożeniu) dla ludności okolicznej będzie odbywać się za pomocą syren i systemów informowania realizowanych przez Państwową Straż Pożarną po otrzymaniu zgłoszenia z PMG Swarzów. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej akcja ratownicza prowadzona będzie przez pracowników magazynu.

Po przybyciu na teren, gdzie zdarzyła się awaria, właściwe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna) w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, będą prowadzić akcję informowania okolicznej ludności o sposobie postępowania podczas zaistniałej sytuacji.

W przypadku nadzwyczajnej konieczności może być przeprowadzana ewakuacja ludzi i ich mienia przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb prowadzących działania ratownicze.

załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii pdf 773.54 kB