Gaz ziemny

Gaz ziemny to najczyste paliwo naturalne. Nasze roczne wydobycie gazu zaspokaja ponad 20% krajowego zapotrzebowania na to błękitne paliwo.

Odkrycia złóż ropy i gazu w Polsce zachodniej

Pierwszymi odkryciami były w zachodniej Polsce: złoże ropne Rybaki koło Krosna Odrzańskiego w 1961 roku i złoża gazowo-ropne Nowa Sól i Otyń w 1964 roku. Potwierdziły one słuszność wcześniejszych rozważań nad perspektywnością obszaru Niżu Polskiego dla poszukiwania węglowodorów. Przełom w poszukiwaniach na Niżu stanowiło odkrycie w 1964 roku otworem Uciechów-1 pierwszego złoża gazu ziemnego w utworach wapienia podstawowego i czerwonego spągowca w rejonie tzw. niecki zielonogórskiej. Rejon ten stanowił przez szereg lat główny obszar zainteresowania górnictwa naftowego na Niżu Polskim, przynosząc kolejne odkrycia i udokumentowanie zasobów gazu.

Powołanie Przedsiębiorstwa w Zielonej Górze

Nasz Oddział został powołany w 1968 roku dla prowadzenia działalności poszukiwawczej, a wkrótce również wydobywczej w rejonie Niżu Polskiego, który obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część kraju. Lata 70. przyniosły kolejne duże odkrycia - jak np. złoża Bogdaj, Wierzchowice, Załęcze, Żuchlów. Wiele z tych złóż jest eksploatowanych do dziś. Wśród największych odkryć złóż gazu ziemnego w latach 80. należy wymienić Radlin, Paproć, a w następnym dziesięcioleciu największe z dotychczasowych złóż ropno-gazowych na terenie Polski: Barnówko - Mostno - Buszewo oraz szereg złóż w rejonie Kościana: Kościan, Brońsko, Ruchocice, Bonikowo.

Z jakich poziomów wydobywamy gaz?

Głównymi poziomami perspektywicznymi dla występowania gazu ziemnego w rejonie poszukiwawczym Oddziału w Zielonej Górze są przystropowe utwory czerwonego spągowca, wapień cechsztyński i utwory dolomitu głównego. Gaz wydobywany przez nasz Oddział jest gazem zaazotowanym.

Od złoża do odbiorcy

Gaz ziemny z naszych kopalń trafia do odbiorców za pośrednictwem krajowego systemu gazowniczego lub poza systemem - w ramach sprzedaży bezpośredniej do odbiorców przemysłowych, jak kotłownie i zakłady przemysłowe i lokalne firmy dystrybucyjne. W 1999 roku rozpoczęliśmy regularne dostawy gazu do elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. Wykorzystanie gazu jako paliwa dla turbiny gazowej (a w rezultacie do produkcji energii elektrycznej i ciepła) jest pierwszym tego typu zrealizowanym projektem w Polsce, rozpoczynającym nową erę w polskiej energetyce. Podobny projekt realizowany jest w elektrociepłowni zielonogórskiej, do której gaz dostarczany jest od 2004 roku i w elektrociepłowni Arctic Paper w Kostrzyniu.