Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze

PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (w skrócie CLPB) jest jednostką organizacyjną Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, świadczącą usługi zapewniające poprawność i rzetelność w pomiarach ilościowych i jakościowych gazu ziemnego.

CLPB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" jako:

 • laboratorium wzorcujące - certyfikat Nr AP 017,
 • laboratorium badawcze - certyfikat Nr AB 278,
 • oraz  akredytowane na zgodność  z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”  jako:
 • jednostka certyfikująca wyroby - AC 196.

PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze jest jednostką notyfikowaną o numerze identyfikacyjnym 2148 do realizacji zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 815), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

Zakres udzielonej akredytacji dla Laboratorium Wzorcującego i Laboratorium Badawczego obejmuje wzorcowania i badania niezbędne w obrocie handlowym gazem.
Zakres udzielonej akredytacji dla Jednostki Certyfikującej wyroby obejmuje ocenę zgodności w obszarze dyrektywy 2014/32/UE. Szczegółowy zakresy wzorcowań, badań oraz ocen zgodności znajdują się w zakładce Akredytacje.

CLPB działa w sposób bezstronny, niezależny, kompetentny i wiarygodny.

 • Bezstronność CLPB jest zachowana dzięki równoprawnemu traktowaniu każdego klienta oraz stosowaniu tych samych procedur postępowania zawartych w systemie zarządzania,
 • Niezależność CLPB wynika z przyjętego sposobu prowadzenia badań i/lub wzorcowań, które zgodnie z systemem zarządzania są wykonywane bez ingerencji - na jakimkolwiek etapie pracy - osób postronnych, spoza struktury CLPB,
 • CLPB jest kompetentne do wykonywania badań i/lub wzorcowań przyrządów pomiarowych, wyrobów oraz jakości gazów ziemnych, gdyż posiada doświadczony i wysoko kwalifikowany personel, wyposażenie pomiarowe najwyższej klasy oraz właściwe procedury wzorcowania i badawcze zawarte w systemie zarządzania. Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji,
 • Wiarygodność przedstawianych wyników i wniosków jest utrzymana dzięki posiadanym kompetencjom oraz przestrzeganiu niezależności i bezstronności. Jej potwierdzeniem jest minimalna liczba zgłaszanych skarg,
 • Wyniki badań i/lub wzorcowań są własnością klienta i nie są udostępniane stronie trzeciej bez jego zgody.


CLPB oferuje następujące usługi:

 • badanie i/lub wzorcowanie gazomierzy, przepływomierzy, rotametrów, elektronicznych przeliczników do gazomierzy i innych przyrządów pomiarowych stosowanych w pomiarach gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z normami zakładowymi PGNiG SA ZN-G-4001 do 4010,
 • badanie urządzeń pod kątem ich przydatności do pomiarów rozliczeniowych w gazownictwie i zgodność z normami zakładowymi oraz przepisami Unii Europejskiej,
 • nadzorowanie spójności metrologicznej kontrolnych przyrządów pomiarowych używanych przez terenowe służby pomiarowe PGNiG SA,
 • inspekcyjną kontrolę metrologiczną wybranych stacji pomiarowych - w tym granicznych, w zakresie zgodności ze specyfikacjami technicznymi zawartymi w umowach pomiędzy PGNiG SA a dostawcami i odbiorcami gazu,
 • utrzymywanie wzorców miar posiadających odniesienie do wzorców państwowych,
 • prowadzenie badań i wzorcowań w oparciu o akredytowane metody wzorcowania i badawcze,
 • badania typu UE przeliczników do gazomierzy w oparciu o dyrektywę 2014/31/UE Moduł B,
 • ocenę zgodności z typem przeliczników do gazomierzy na podstawie weryfikacji wyrobu, oparciu o dyrektywę 2014/31/UE Moduł F.

Usługi wzorcowania  i badawcze realizowane są za pomocą unikalnego wyposażenia, do którego zalicza się:

 • stanowiska do badania i/lub wzorcowania gazomierzy turbinowych, rotorowych i miechowych,
 • stanowiska do badania i/lub wzorcowania elektronicznych kalibratorów, mierników i przetworników ciśnienia oraz różnicy ciśnienia przy różnych ciśnieniach statycznych,
 • stanowiska do badania i/lub wzorcowania czujników, przetworników i mierników temperatury,
 • stanowiska do badania i/lub wzorcowania wskaźników i symulatorów temperatury,
 • stanowiska do sprawdzania elementów gazomierzy zwężkowych - kryzowych oraz zestawów montażowych wszystkich rodzajów gazomierzy,
 • stanowiska do badania i wzorcowania mierników i kalibratorów wielkości elektrycznych,
 • stanowiska do badania i wzorcowania elektronicznych przeliczników do gazu,
 • stanowiska do oznaczania własności fizykochemicznych gazu ziemnego.

Od marca 2009 w zakresie notyfikacji CLPB wykonuje badania typu przeliczników zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej z MID PN-EN 12405-1 + A2/2010 „Gazomierze - Przeliczniki. Część 1: Przeliczanie objętości”.

CLPB na życzenie Klienta udostępnia informacje o zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji. Informacje te można uzyskać w siedzibie CLPB oraz za pomocą poczty elektronicznej, lub poczty konwencjonalnej. Ponadto CLPB udostępnia:

 • procedurę rozpatrywania skarg i odwołań,
 • opis praw i obowiązków wnioskujących o ocenę zgodności oraz klientów,
 • wykaz certyfikowanych wyrobów,
 • rejestr certyfikatów i zezwoleń wydanych/zawieszonych/wycofanych przez CLPB,
 • wymagania i ograniczenia wykorzystywania i sposoby powoływania się na posiadany certyfikat.

Procedury techniczne wykorzystywane podczas procesu oceny zgodności/certyfikacji, CLPB udostępnia na życzenie klientów w siedzibie.

Formularze wniosków o ocenę zgodności oraz wzory umów klient może otrzymać bezpośrednio w siedzibie CLPB, pocztą elektronicznej, faksem lub pocztą tradycyjną.

Wysokość opłat określana jest po ustaleniu zakresu niezbędnych czynności wynikających z  wniosku złożonego przez Klienta i udostępniana jest w siedzibie CLPB lub pocztą elektroniczną.

Informacje dotyczące procedur oceny zgodności przeliczników do gazomierzy dostępne są pod adresem clpb@pgnig.pl

Nasze Certyfikaty na zgodność z wymaganiami norm PN EN ISO/IEC 17025 i PN EN ISO/IEC 17065:

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Certyfikat Akredytacji AP 017 - laboratorium wzorcujące pdf 2.37 MB
 • Certyfikat Akredytacji AB 278 - laboratorium badawcze pdf 2.36 MB
 • Certyfikat Akredytacji AC 196 - jednostka certyfikująca wyroby pdf 872.27 kB