Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy oddziałem spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. W lipcu 2009 roku Zarząd PGNiG SA przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, która wyznaczyła kierunki naszych działań w najbliższych latach, tak by harmonijnie łączyć cele biznesowe z celami środowiskowymi. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w naszej spółce obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości, dotyczy każdego z czterech obszarów zrównoważonego rozwoju i opiera się na sześciu filarach strategicznych...

 • Zwiększenie satysfakcji obecnych oraz pozyskanie nowych klientów poprzez poprawę jakości obsługi klienta.
 • Efektywna, oparta na partnerskich zasadach i dialogu współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi.
 • Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
 • Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.
 • Spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing.
 • Poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Społeczności lokalne

Angażujemy się w życie lokalnych społeczności w rejonie naszego działania m.in. poprzez sponsoring ważnych lokalnie wydarzeń, przedsięwzięć z obszaru kultury i sztuki, sportu, nauki i edukacji. Pomoc finansową w formie darowizn otrzymało wiele organizacji, stowarzyszeń, wykorzystując ją zarówno na realizację celów statutowych, jak i konkretnych przedsięwzięć.

Dzięki naszym doświadczeniom we współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami możliwa stała się ich współpraca z Fundacją PGNiG im I. Łukasiewicza.

Nasze dobre praktyki – kilka przykładów:

W ramach dialogu społecznego potykamy się ze społecznością zamieszkującą tereny, na których prowadzimy poszukiwania i eksploatację, umożliwiamy wizyty o charakterze edukacyjnym na naszych kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego, bierzemy udział w akcjach niosących pomoc potrzebującym m.in. Szlachetna Paczka, WOŚP, sami organizujemy akcje krwiodawcze „Dar krwi na dzień dziecka" i „Dar krwi na barbórkę".

Środowisko naturalne

Wdrożyliśmy w Oddziale Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego, PN-N-18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO/IEC 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zgodność z wymaganiami prawnymi jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. Na system oceny zgodności składają się m.in. następujące elementy:

 • przegląd wymagań prawnych,
 • przegląd decyzji/pozwoleń administracyjnych – określających warunki szczególnego korzystania ze środowiska,
 • przeglądy dokumentów i zapisów O/ZG w zakresie ochrony środowiska,
 • analiza wyników: badań próbek wód i ścieków, badań warunków gruntowo-wodnych, badań atmogeochemicznych, z pomiarów emisji gazów odlotowych i pyłów do powietrza atmosferycznego, badań wody złożowej,
 • przegląd umów zawieranych z wykonawcami w zakresie ochrony środowiska,
 • kontrole funkcjonalne z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzonym planem i zakresem kontroli.

Nasze dobre praktyki – kilka przykładów:

Prowadzimy na naszych obiektach badania i monitoring stanu środowiska naturalnego oraz gruntowo-wodnego, stosujemy najnowsze technologie i zabezpieczenia w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko odprowadzanych ścieków, nadzorujemy rodzaje i ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na poszczególnych obiektach, a także nadzorujemy rodzaje i ilości wytworzonych odpadów wydobywczych, utrzymujemy wielkości emisji dwutlenku węgla wprowadzanego do powietrza atmosferycznego na poziomie przyznanej ilości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.Wspieramy również lokalne inicjatywy związane z ochroną środowiska czy edukacją ekologiczną w rejonie naszego działania – np. Międzynarodową Konferencję Naukową „Ochrona porostów – porosty chronione", akcję „Czysta Myśla – czyszczenie koryta rzeki Myśli", konkurs ekologiczny „Las i jego skarby", konkurs „Przedszkolaka rady na odpady"

Miejsce pracy

Odpowiedzialność wobec zatrudnianych pracowników realizujemy zarówno w kwestiach dialogu społecznego rozumianego jako relacje ze związkami zawodowymi, jak i świadczeń wobec pracowników.  Pracownicy posiadają opiekę medyczną, rehabilitację zdrowotną, programy emerytalne oraz bardzo szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. Oddział wspiera rozwój pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia, pracownicy korzystają ze studiów podyplomowych, podstawowych, studiów MBA. Również aktywność sportowa pracowników ma duże wsparcie pracodawcy, zarówno poprzez organizację, jak i dofinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku.  Współpracujemy z uczelniami i szkołami na różnych polach aktywności – wspierając nowe lub istniejące kierunki kształcenia, umożliwiając praktyki i staże w jednostkach Oddziału, organizując spotkania edukacyjne, wspierając konkursy wiedzy, olimpiady.

Nasze dobre praktyki – kilka przykładów:

Przygotowaliśmy program szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników, wyprodukowaliśmy film propagujący Oddział jako dobrego pracodawcę, opracowaliśmy broszurę informacyjną dla nowych pracowników, stworzyliśmy „Salę Oddziału" w wybranych uczelniach/szkołach, przeprowadziliśmy badanie satysfakcji pracowników.W celu rozwoju form kształcenia w zakresie sektora górnictwa naftowego w rejonie zachodniej Polski podpisaliśmy umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie dotyczącą specjalności Energetyka Górnictwa Nafty i Gazu, w ramach kierunku Energetyka.Jednym z istotnych zadań Oddziału wynikających z umowy jest zapewnienie kadry pedagogicznej,między innymi z takich przedmiotów jak geologia, inżynieria złożowa, eksploatacja złóż węglowodorów oraz umożliwienie studentom odbycia praktyk w jednostkach Oddziału

Komunikacja i marketing