Obszary działań

Poszukiwanie ropy i gazu

Dla utrzymania właściwego poziomu dostaw ropy i gazu niezbędne jest ciągle poszukiwanie nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace poszukiwawcze obejmują m.in. analizy danych historycznych, analizy danych geologicznych, badania sejsmiczne oraz wiercenia. Nasza firma prowadzi poszukiwania złóż zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Badania geofizyczne

Jednym z kluczowych etapów poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców energetycznych są badania geofizyczne, wykonywane np. metodą sejsmiczną (badanie budowy geologicznej skał za pomocą fal sejsmicznych), czy badania w trakcie wiercenia (tzw. geofizyka otworowa).

Eksploatacja złóż ropy i gazu

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw surowców energetycznych. Blisko jedna trzecia krajowego zapotrzebowania na gaz jest zaspokajana z krajowego wydobycia tego surowca.

Inwestycje górnicze

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami technicznymi projektujemy i budujemy instalacje napowierzchniowe przeznaczone do bezpiecznego wydobywania, przesyłania i przeróbki do parametrów handlowych węglowodorów ciekłych i gazowych.

Inwestujemy w istniejącą infrastrukturę techniczo-technologiczną, która stabilizuje aktualną produkcję węglowodorów.

Proces inwestycyjny prowadzony jest na obszarach objętych działalnością koncesyjną PGNiG SA.

Ochrona środowiska

Działalność naszej firmy nieuchronnie związana jest z ingerencją w zasoby naturalne oraz poszczególne elementy środowiska, z drugiej strony gaz ziemny, który pozyskujemy pozwala na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest istotne w dobie globalnego przeciwdziałania zmianom klimatu.

PGNiG od co najmniej kilkunastu lat włączyło się w nurt nowoczesnego postrzegania kwestii ochrony środowiska tzn. nie ograniczania się tylko do naprawiania szkód wyrządzonych środowisku, ale świadomego i planowego monitorowania wszystkich aspektów swojej działalności, przewidywania ich wpływu na środowisko, czy wręcz zapobiegania niekorzystnym efektom.

Podziemne magazynownie gazu

Aby sprostać wyzwaniom związanym z energetycznym bezpieczeństwem kraju oraz sezonowym wahaniom poziomu zużycia gazu, niezbędne jest utrzymanie sprawnie funkcjonującej infrastruktury, w tym podziemnych magazynów gazu.

Obecnie PGNiG jest właścicielem dziewięciu podziemnych magazynów gazu, utworzonych w dwóch rodzajach struktur geologicznych: w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz w złożach soli (tzw. kawernach). Jednocześnie prowadzona jest budowa nowych magazynów gazu oraz rozbudowa już istniejących.

Ochrona środowiska

Działalność naszej firmy nieuchronnie związana jest z ingerencją w zasoby naturalne oraz poszczególne elementy środowiska, z drugiej strony gaz ziemny, który pozyskujemy pozwala na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest istotne w dobie globalnego przeciwdziałania zmianom klimatu.

PGNiG od co najmniej kilkunastu lat włączyło się w nurt nowoczesnego postrzegania kwestii ochrony środowiska tzn. nie ograniczania się tylko do naprawiania szkód wyrządzonych środowisku, ale świadomego i planowego monitorowania wszystkich aspektów swojej działalności, przewidywania ich wpływu na środowisko, czy wręcz zapobiegania niekorzystnym efektom.

Współpraca z innymi firmami

PGNiG SA współpracuje z innymi polskimi firmami z branży poszukiwawczo-wydobywczej w zakresie poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. W ramach tzw. umów o wspólnych operacjach (UWO) prowadzone są badania sejsmiczne, odwierty poszukiwawcze, rozpoznawcze i eksploatacyjne oraz zagospodarowanie złóż węglowodorów. Łącznie na obszarze kilkunastu koncesji prace prowadzone są wspólnie z: firmą LOTOS Petrobaltic – w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim; z firmą FX Energy (Grupa ORLEN) – w Wielkopolsce i na południe od Warszawy; a z firmą ORLEN Upstream w Wielkopolsce i w lubuskim oraz w południowo-wschodniej Polsce.

Działalność Oddziału w Pakistanie