Systemy zarządzania

System Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Informacji (System Zarządzania QHSE) PGNiG SA Oddział w Sanoku zbudowany jest w oparciu o wymagania norm:

  
  • ISO 9001:2015 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania",
  • ISO 14001:2015 „Systemy Zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania",
  • OHSAS 18001:2007 „Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy".

Wprowadzone i funkcjonujące w sanockim Oddziale systemy zarządzania realizowane w oparciu o wymagania międzynarodowych norm, poprzez identyfikację i nadzorowanie procesów i ich analizę, zapewniają wysoką jakość produktów i usług, właściwe zarządzanie w obszarze środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest to jeden udokumentowany i spójny system, który poprzez ustanawianie i realizację jednolitej POLITYKI, umożliwia skutecznie zarządzać wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa.

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - QHSE w PGNiG SA Oddział w Sanoku obowiązują w całym obszarze działalności Oddziału.

Całość systemu w sposób syntetyczny opisuje Księga Systemu Zarządzania QHSE w PGNiG SA.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - QHSE w sanockim Oddziale prowadzone są okresowe audyty wewnętrzne potwierdzające skuteczność działania firmy.

Wszelkie zmiany w systemie i procesach związanych z działalnością są przedmiotem analizy podczas cyklicznie przeprowadzanych przeglądów systemu zarządzana.

HISTORIA WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QHSE

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku uzyskał w 2001 roku certyfikat systemu jakości. To osiągnięcie stało się początkiem doskonalenia zarządzania  we wszystkich komórkach organizacyjnych. Certyfikowany system jakości ułatwił opracowanie i wdrożenie dwóch następnych standardów dotyczących zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - QHSE spełniający wymagania norm: ISO:9001, ISO:14001 oraz OHSAS:18001 w zakresie Eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, Podziemnego magazynowania gazu ziemnego, Laboratoryjnego badania próbek węglowodorów oraz innych płynów i substancji związanych z procesem eksploatacji, został potwierdzony przez jednostkę certyfikacyjną DNV GL Business Assurance Poland certyfikatami i jest utrzymywany - data pierwszej certyfikacji 25 listopada 2004 r. System Zarządzania QHSE w wyniku zewnętrznych audytów okresowych podlega corocznej weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DNV GL Business Assurance Poland i jest doskonalony. Certyfikowany System Zarządzania QHSE daje możliwość skutecznego reagowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń, poprzez zaplanowane działania korygujące lub zapobiegawcze. Tym samym PGNiG SA Oddział w Sanoku szczyci się efektywnie funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Polityka pdf 641.29 kB