Ochrona środowiska

Troszczymy się o środowisko naturalne

Procesy eksploatacji złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz podziemnego magazynowania gazu ściśle wiążą się z ingerencją w środowisko naturalne. Mając na względzie zasadę zrównoważonego rozwoju, a także dbałość o otaczającą nas przyrodę staramy się ograniczyć emisję do środowiska poprzez:

 • monitoring procesów, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • zatłaczanie do złoża przeważającej części wydobytych wód złożowych,
 • prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującym prawem,
 • opalanie paliwem ekologicznym (gazem ziemnym, olejem opałowym)  wszystkich naszych obiektów technologicznych,
 • gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującym prawem,
 • odprowadzanie  wytworzonych ścieków socjalnych do oczyszczalni.

Sukcesy Oddziału w obszarze ochrony środowiska to:

 • zatłaczanie z powrotem do złoża ponad 70% wydobytych wód złożowych, co eliminuje ich zrzut do cieków,
 • posiadanie koncesji na podziemne składowanie odpadów płynnych w horyzontach złóż : Husów - Albigowa - Krasne oraz Świdnik,
 • wdrożenie i certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi System Zarządzania Środowiskowego jako kluczowy czynnik w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • realizacja w ramach opracowanej „Strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu" wyznaczonych celów operacyjnych, które pomagają w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego np. poprzez:
  • zwiększenie efektywności monitoringu
  • popularyzację zastosowania gazu jako paliwa ekologicznego
  • szkolenia i seminaria podnoszące świadomość pracowników w sprawach dotyczących ochrony środowiska.