Terminal Ekspedycyjny Wierzbno

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Głównym zadaniem Terminalu Wierzbno jest magazynowanie i dystrybucja ropy naftowej.

Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii nastąpiło z uwagi na występowanie na obiekcie substancji niebezpiecznej - ropy naftowej  w ilości przekraczającej wartość progową określoną w odpowiednim rozporządzeniu.

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno posiada opracowaną i wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniach.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych.

Systemy zabezpieczeń

Głównym produktem magazynowanym i dystrybuowanym na terenie Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno jest ropa naftowa, która ma zastosowanie w przemyśle i gospodarstwach domowych do celów grzewczych, jest również wykorzystywana po procesie przeróbki (rafinacji) jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych.

 Potencjalne zagrożenie na terenie Terminalu jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i likwidacji emisji.

Są to:

 • systemy detekcji gazów palnych,
 • urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: instalacje zraszania i gaszenia pianą zbiorników ropy, działka wodno-pianowe, sieć hydrantów),
 • zbiornik ochronny (płaszcz) przejmujący całą pojemność w razie uszkodzenia.

Zaopatrzenie wodne przeciwpożarowej sieci wodociągowej oraz instalacji zraszających i gaśniczych stanowni przeciwpożarowy zbiornik wody.

Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi Terminalu automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ ropy do zbiorników magazynowych z KRNiGZ Lubiatów.

W pobliżu Terminalu Ekspedycyjnego Wierzbno i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji ropy naftowej nie ma zabudowań mieszkalnych czy obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody.

Służby ratownicze

W przypadku wystąpienia na terenie Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno poważnej awarii przemysłowej następuje automatyczne włączenie I stopnia alarmu, oraz przełączenie obiektu w stan awaryjny. Najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie na terenie obiektu przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Dużego Ryzyka dotyczącymi reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb.

Informacja o wzbudzeniu alarmu jest przekazana do dyspozytorni (do kierownika zmiany), który może dodatkowo drogą radiową przekazać informacje do pracowników). Po wzbudzeniu alarmu osoba kierująca w danym momencie pracą zakładu przystąpi w miarę możliwości do likwidacji zagrożenia środkami będącymi w jego dyspozycji, zgodnie z zapisami Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego oraz Programu Zapobiegania Awariom.

Mając na uwadze odległość instalacji zakładu od najbliższych zabudowań nie zachodzi bezpośrednie, nagłe i wynikające z presji czasu ewakuacji zagrożenie, wymagające natychmiastowego powiadamiania okolicznej ludności.

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek, z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. 

Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:

 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe, 
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • w miarę możliwości (odbiorniki radiowe z zasilaniem bezprzewodowym) słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. Odwołanie alarmu następuje w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia. 

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym, jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy, można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 329 11 35.

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu: Wierzbno 60, 66-340 Przytoczna.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej pdf 225.06 kB