Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

  • miejsca odbioru paliwa gazowego - według Operatora, z Sieci którego następuje pobór,
  • rodzaju pobieranego paliwa gazowego - gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan - butan - powietrze lub gaz propan - butan - rozprężony,
  • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/h.

Zmiana grupy taryfowej

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

Pierwszy przypadek zmiany grupy taryfowej – zmiana wielkości zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli zostanie stwierdzone zużycie paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej, chyba że Taryfa stanowi inaczej.

Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę oświadczenia.

Drugi przypadek zmiany grupy taryfowej – oświadczenie Odbiorcy o zmianie grupy taryfowej w ramach jednego przedziału zużycia paliwa gazowego - dotyczy tylko Odbiorców zakwalifikowanych do jednej z następujących grup taryfowych: od W-1.1 do W-3.12T, od Z-1.1 do Z-3.12T oraz od S-1.1 do S-3.12T.

Odbiorca zakwalifikowany do jednej z ww. grup taryfowych może dokonać samodzielnego wyboru grupy taryfowej, w ramach tego samego rodzaju gazu oraz charakteryzującej się taką samą roczną ilością umowną zużycia paliwa gazowego.

W celu wyjaśnienia zasad dopuszczalności zmiany grupy taryfowej w tym przypadku przydatny będzie fragment jednej z tabel zawartych w pkt. 3.3.3.2 Taryfy:

Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) Przybliżona roczna ilość umowna (m3/rok) Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 350 ≤ 300 1
W–1.2 b ≤ 110 2
W-1.12T b ≤ 110 1 12
W–2.1 b ≤ 110 3 350< a ≤  13 350 300 < a ≤ 1200 1
W–2.2 b ≤ 110 2
W–2.12T b ≤ 110 1 12
W–3.6 b ≤ 110 13 350< a ≤  88 900 1200 < a ≤  8000 6
W–3.9 b ≤ 110 9
W–3.12T b ≤ 110 6 12

 

Dla przykładu, załóżmy, że Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy W-1.1:
1)    Roczna ilość umowna zużycia paliwa gazowego dla tej grupy wynosi do 3 350 kWh (300 m3) - wiersz 4 kolumna 3 i 4 tabeli powyżej,
2)    Taka sama roczna ilość umowna jest właściwa także dla grup taryfowych W-1.2 i W-1.12T (wiersz 4 i 5 kolumna 3 tabeli poniżej),
3)    W konsekwencji Odbiorca, który jest zakwalifikowany do grupy W-1.1 może wybrać grupę taryfową W-1.2 bądź W-1.12T.

Takie same zasady odpowiednio dotyczą Odbiorców pobierających inne rodzaje gazu, a więc: zaazotowany (grupa taryfowa S i Z).

O czym trzeba wiedzieć?

  • Zmiana grupy taryfowej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Odbiorcy złożonego w Biurze Obsługi Klienta, przesłanego faxem, emailem lub dostarczonego w inny sposób.
  • Zmiana może nastąpić tylko raz w ciągu roku umownego. UWAGA: jeżeli oświadczenie o zmianie zostało złożone w poprzednim roku umownym, ale jego skutek obowiązuje od początku kolejnego roku umownego to Odbiorca w tym kolejnym roku umownym nie może zmienić grupy taryfowej. Może natomiast złożyć oświadczenie, które będzie obowiązywać od np. początku następnego roku umownego.
  • Wybrana grupa taryfowa obowiązywać będzie do czasu wejścia w życie kolejnej zmiany wywołanej oświadczeniem Odbiorcy bądź do czasu zmiany rocznej ilości umownej pobieranego paliwa gazowego skutkującej koniecznością zakwalifikowania Odbiorcy do grupy taryfowej, dla której przewidziano inną ilość odczytów – np. z grupy W-2.2 (2 odczyty w roku) do grupy W-3.6 (6 odczytów w roku).
  • W przypadku wybrania grupy taryfowej oznaczonej symbolem „12T” Odbiorca może podawać stan gazomierza jeden raz w dowolnym dniu każdego miesiąca (najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca) wg własnego wyboru, dopasowując termin do indywidualnych potrzeb. Do rozliczenia przyjmowany jest jeden odczyt w miesiącu, zgodnie z datą jego dostarczenia. W przypadku braku podania odczytu w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca, zostanie dokonane rozliczenie na ostatni dzień miesiąca i wystawiona faktura za zużycie (od poprzedniego rozliczonego odczytu) na podstawie danych szacunkowych - w oparciu o dotychczasową historię poboru paliwa gazowego. Odczyt przekazany w kolejnym miesiącu kalendarzowym będzie skutkował wystawieniem następnej faktury i pozwoli zachować ciągłość rzeczywistych rozliczeń.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta.