System Zarządzania Środowiskowego

System zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 umożliwia Oddziałowi prowadzenie w sposób ciągły i systematyczny oceny wpływu swojej działalność na środowisko przyrodnicze.

Wiodącym wymaganiem Systemu Zarządzania Środowiskowego realizowanym przez Oddział jest bieżąca identyfikacja i ocena ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH, wynikających z prowadzonej działalności (tj. działalności górniczej), np.:

  • emisje gazów do atmosfery,
  • odpady stałe i ciekłe,
  • zanieczyszczenia gruntów,
  • ścieki technologiczne i socjalne,
  • zużycie surowców i zasobów naturalnych,
  • emitowanie hałasu.

Wszystkie zidentyfikowane aspekty środowiskowe są w sposób szczególny nadzorowane, a ich negatywne oddziaływanie każdorazowo minimalizowane. Wiąże się to np. z segregacją odpadów, okresowymi kontrolami, przeglądami technicznymi czy podnoszeniem świadomości środowiskowej pracowników Oddziału. Za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych odpowiada powołany do tego Zespół, którego pracę nadzoruje z-ca Kierownika Działu Ochrony Środowiska- Biuro Zielona Góra OGiE. Powyższe czynności reguluje procedura wewnętrzna „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”.

Aspekty środowiskowe zidentyfikowane dla każdej jednostki organizacyjnej w Oddziale są zamieszczone w REJESTRZE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH, stanowiącym bazę podstawowych danych SZŚ.