Informacja nt. pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy

PGNiG Obrót Detaliczny uprzejmie zwraca uwagę, że udzielenie pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy w dacie późniejszej niż dzień, w którym zostało udzielone dalsze pełnomocnictwo osobie dokonującej w imieniu Klienta czynności związanych ze zmianą sprzedawcy jest równoznaczne z działaniem bez należytego umocowania skutkującym bezskutecznością czynności dokonanej przez rzekomego pełnomocnika. Kodeks cywilny nie przewiduje bowiem innej możliwości działania dalszego pełnomocnika w imieniu mocodawcy, jak na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego. Pełnomocnictwo substytucyjne można z kolei udzielić wyłącznie w przypadku, gdy takie uprawnienie wynika z pełnomocnictwa głównego (ewentualnie z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, co jednak nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). oznacza, że pełnomocnictwo główne musi być udzielone przed pełnomocnictwem substytucyjnym. Dopiero bowiem z chwilą otrzymania od klienta pełnomocnictwa uprawniającego do udzielenia dalszego pełnomocnictwa, nowy sprzedawca paliwa gazowego – jako pełnomocnik odbiorcy – może skutecznie upoważnić właściwą osobę do dokonania czynności związanych ze zmianą sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta. Powyższej wykładni przepisów Kodeksu cywilnego nie zmienia fakt, iż udzielone pracownikowi pełnomocnictwo ma charakter rodzajowy. W zakresie stosunku prawnego łączącego takiego pracownika i odbiorcę, pełnomocnictwo to należy traktować jako pełnomocnictwo substytucyjne w stosunku do głównego pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy udzielonego przez odbiorcę nowemu sprzedawcy (pracodawcy). PGNiG Obrót Detaliczny pragnie także zauważyć, że powyższy sposób postępowania ma uzasadnienie w przyjętej zasadzie, zgodnie z którą pełnomocnictwo opiera się na szczególnym zaufaniu mocodawcy do pełnomocnika.

W związku z powyższym, w świetle przepisu art. 103 § 1 Kodeksu cywilnego, z uwagi na nieskuteczność składanych przez nowych sprzedawców oświadczeń o rozwiązaniu umów sprzedaży lub umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego lub energii elektrycznej, na podstawie pełnomocnictw substytucyjnych udzielonych przed datą pełnomocnictwa głównego, czynności te wymagają potwierdzenia przez Klientów.

Jednocześnie PGNiG Obrót Detaliczny pragnie wskazać, że istnieje, w pełni zgodnie z przepisami prawa rozwiązanie, pozwalające na zachowanie ważnego ciągu pełnomocnictw oraz uniknięcie konieczności każdorazowego udzielania przez nowego sprzedawcę pełnomocnictwa substytucyjnego swojemu pracownikowi po uzyskaniu pełnomocnictwa głównego od odbiorcy. Rozwiązanie to polega na stosowaniu w procesie zmiany sprzedawcy pełnomocnictw substytucyjnych do zmiany sprzedawcy (które mogą być udzielone przed pełnomocnictwem głównym), które to pełnomocnictwa posiadają wyraźnie zastrzeżony warunek zawieszający uzależniający wywołanie skutków prawnych takiego pełnomocnictwa substytucyjnego od zdarzenia przyszłego w postaci udzielenia pełnomocnictwa głównego (warunkowe pełnomocnictwa substytucyjne). Wdrożenie do stosowania takiego rodzaju warunkowych pełnomocnictw substytucyjnych nie wiąże się przy tym z żadnymi uciążliwościami organizacyjnymi po stronie innych sprzedawców, albowiem w praktyce sprowadza się do dopisania do aktualnie stosowanych wzorów pełnomocnictw substytucyjnych jednego zdania wprowadzającego wspomniany warunek zawieszający.

W załączneniu poniżej PGNiG Obrót Detaliczny prezentuje przykładowy wzór, możliwego do wykorzystania przez nowych sprzedawców, pełnomocnictwa substytucyjnego.

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Wzór pełnomocnictwa docx 23.11 kB