Centrala

Centrala Spółki jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną, nadzorczą, planistyczną, wykonawczą i kontrolną, która podlega Zarządowi. Centrala Spółki stanowi aparat wykonawczy Zarządu w ramach struktury organizacyjnej Spółki, nadzorujący działalność oddziałów oraz w ramach uprawnień nadzoru właścicielskiego działalność Grupy Kapitałowej PGNiG (spółek z udziałem PGNiG).

Do zadań Centrali należy w szczególności:

  • nadzór operacyjny nad wszystkimi zadaniami wynikającymi z przedmiotu działalności określonego w Statucie,
  • bezpośredni nadzór w stosunku do Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie, Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego, Oddziału Obrotu Hurtowego i Oddziału Geologii i Eksploatacji,
  • prowadzenie działalności gospodarczej związanej w szczególności z poszukiwaniami i wydobyciem,
  • sprawowanie poprzez właściwy departament stałego nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG.