PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

DEFINICJE

Polityka: niniejsza Polityka prywatności w serwisach internetowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Administrator: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza nr 3, 01-248, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000488778, z kapitałem zakładowym w wysokości 600.050.000 zł, NIP 5272706082.

dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis: każdy z następujących serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora:

 1. Serwis korporacyjny GK PGNiG internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: http://pgnig.pl w tym Serwisy prowadzone w subdomentach pgnig.pl (np. pig.pgnig.pl)
 2. Serwisy elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) prowadzone pod adresami: http://pgnig.pl/dla-domu/ebok
 3. Serwis elektronicznej obsługi klienta Biznes24 (Biznes24), prowadzony pod adresem: https://biznes24.pgnig.pl
 4. Serwis przeznaczony do obsługi procesu nominacji Telnom (Telnom), prowadzony pod adresem: https://nominacje.pgnig.pl

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o jego aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz, w stosownych przypadkach, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja w Serwisie eBOK, Biznes24

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane osobowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane osobowe można w każdym czasie usunąć. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych osobowych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na ochronie swoich praw,
 4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING .

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Rejestracja w Serwisie Telnom

Rejestracja w Serwisie Telnom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej z Administratorem. Osobom korzystającym z Serwisu przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie rejestracji.

Dane osobowe są w takim wypadku przetwarzane w celu sprawnego wykonywania umowy z klientem hurtowym, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na zapewnieniu możliwości obsługi umowy drogą elektroniczną przez pracowników klienta.

Nabywanie dodatkowych usług za pośrednictwem Serwisu

Zamówienie usługi za pośrednictwem Serwisu (np. przystąpienie do określonego pakietu promocyjnego oferowanego przez Administratora) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu realizacji usługi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych osobowych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych osobowych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),
 2. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera, a w zakresie w jakim marketing dotyczy podmiotów innych niż Administrator – na podstawie odrębnie wyrażonej zgody w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną – np. w formie newslettera lub e-mailingu promocyjnego lub informującego o nowym produkcie lub usłudze. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym zakresie, Administrator może przesyłać za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacyjnych, a także drogą pocztową, treści marketingowe dotyczą następujących podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG, których lista znajduje się http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig

Reklama kontekstowa

Administrator wyświetla w Serwisie treści marketingowe w formie reklamy kontekstowej, tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Tego rodzaju marketing nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. 

Reklama behawioralna

Partnerzy Administratora (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie), przeglądającego Serwis. Za pomocą Cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkownika, sposobie korzystania z Serwisu. Pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostarczania, dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. Cookies sesyjne: cookies własne Administratora, służące do obsługi danej sesji korzystania z Serwisu (identyfikator sesji, czas trwania sesji), a także cookies uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika oraz wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 2. Cookies stałe: trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej, a także pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach  zbierania danych
  w związku z tą usługą, można znaleźć linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Cookies „marketingowe”

Partnerzy Administratora (podmioty z branży marketingowej) wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu te podmioty przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Czy Użytkownik może zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem coookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe  są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki  cookies. Użytkownik w każdym momencie  może skonfigurować  tak swoją  przeglądarkę, aby wyłączyć obsługę plików cookies,  za pomocą ustawień w przeglądarce. Użytkownik może dowolnie  skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę tak aby odrzucała wszystkie pliki cookies; nie usuwała plików cookies lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera.  Ponadto Użytkownik może po zakończeniu wizyty w Serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone w urządzeniu końcowym w trakcie trwania danej sesji. Zanim jednak Użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki  powinien pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania ze Serwisu. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać strona Serwisu w przeglądarce Użytkownika.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Więcej informacji o uprawnieniach Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa znajduje się TUTAJ.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie udostępnia osobom niepowołanym ani osobom trzecim danych osobowych zebranych za pomocą swoich Serwisów internetowych, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów.

W związku z powyższym dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie (w związku z prowadzeniem korespondencji w formie papierowej) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, tj. spółkom z jego Grupy Kapitałowej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym również marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 4. w razie przekazywania danych osobowych do USA  -  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań dla poszanowania praw oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z jego Serwisów, w szczególności dbając o to, aby dostęp do danych osobowych Użytkowników miały jedynie osoby uprawnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich skutecznej i satysfakcjonującej obsługi.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W zakresie bezpieczeństwa informacji Administrator wdrożył standardy ISO 27001.

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treściach swoich Serwisów w dowolnym czasie i zakresie, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

DANE KONTAKTOWE

W sprawie danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl lub pisemnie na adres

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza nr 3, 01-248 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można również  skontaktować się poprzez e-mail  daneosobowe.od@pgnig.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.