Norwegia - perspektywiczny kierunek rozwoju

PGNiG Upstream International AS (dawna PGNiG Norway AS) została powołana  w 2007 roku do realizacji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym projektu, którego celem jest zwiększenie wydobywalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego poza granicami Polski. Podstawowym zadaniem spółki PGNiG Upstream International AS jest poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka posiada prekwalifikację norweskich władz do pełnienia roli operatora.

PGNiG Upstream International AS, spółka GK PGNiG, posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowanych na Morzach Północnym, Norweskim i Barentsa. Spółka wspólnie z partnerami zajmuje się wydobyciem węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje i Vale oraz bierze udział w projekcie zagospodarowania złóż Snadd na Morzu Norweskim i Gina Krog na Morzu Północnym. Na pozostałych koncesjach spółka realizuje projekty poszukiwawcze.

Głównym aktywem spółki jest złoże Skarv, zagospodarowane przy pomocy pływającej jednostki produkcyjnej FPSO. Jednostka ta stanowi własność udziałowców koncesji, w tym PGNiG Upstream International AS i zakłada się, że będzie kontynuowała pracę przez najbliższe 20 lat. Pozostałe złoża produkcyjne (Morvin, Vilje i Vale) obejmują zespół odwiertów, które zostały podłączone do istniejącej infrastruktury wydobywczej.

Ropa naftowa sprzedawana jest bezpośrednio ze złóż spółkom Shell International Trading and Shipping Company Ltd (ze złóż Skarv, Vilje i Vale) i TOTSA TOTAL OIL TRADING S.A. (ze złoża Morvin). Na wszystkich złożach, z wyjątkiem Vilje, wraz z ropą naftową wydobywany jest również gaz ziemny, który jest przesyłany gazociągiem głównie do Niemiec, gdzie odbiera go spółka PGNiG Supply & Trading GmbH.

W 2015 roku ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka wydobyła 664 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami (w przeliczeniu na tonę ekwiwalentu ropy naftowej) i 572 mln m3 gazu ziemnego. Wydobycie ze wszystkich złóż było wyższe niż planowano. Zwiększenie wydobycia uzyskano głównie przez zastosowanie na złożu Skarv techniki wydobycia polegającej m.in. na równoczesnym zatłaczaniu gazu ziemnego do złoża w celu zwiększenia współczynnika wydobycia ropy naftowej.

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 roku badań i analiz sporządzono aktualizację modeli złożowych. W konsekwencji nastąpił istotny wzrost szacowanych wydobywalnych zasobów kontrolowanych przez PGNiG Upstream International AS. Łączne zasoby netto spółki wzrosły z 80,9 mln boe na koniec 2014 roku do 87,3 mln boe (5.101 tys. ton ropy naftowej i 7.806 mln m3 gazu ziemnego) na koniec 2015 roku.

W 2015 roku PGNiG Upstream International AS razem z partnerami kontynuowała zagospodarowanie złóż Gina Krog i Snadd. Do wiercenia otworów poszukiwawczych i wydobywczych na złożu Gina Krog wykorzystano nową platformę wiertniczą Maersk, która rozpoczęła pracę w październiku 2015 roku. Nad złożem Gina Krog zainstalowano stalową konstrukcję (jacket), na której zostanie umieszczona budowana w Korei Południowej platforma wydobywcza. Ponadto w 2015 roku wykonano większość prac związanych z podłączeniem złoża Gina Krog do istniejącej infrastruktury. Uruchomienie wydobycia ze złoża Gina Krog planowane jest na 2017 rok. Ponadto spółka, będąca partnerem na koncesji PL029C (rejon złoża Gina Krog), uczestniczyła w 2015 roku w wierceniu otworu poszukiwawczego zlokalizowanego na strukturze East-3. Wyniki uzyskane z otworu potwierdzają występowanie złoża węglowodorów na tej strukturze. W 2015 roku prowadzona była analiza uzyskanych wyników i szacunek zasobów. Natomiast na złożu Snadd, będącego w fazie wyboru koncepcji zagospodarowania, prowadzone były prace projektowe w zakresie wyboru optymalnego scenariusza inwestycyjnego.

PGNiG Upstream International AS wspólnie z partnerami kontynuowała prace na pozostałych koncesjach poszukiwawczych. Spółka prowadziła m.in. ocenę perspektywiczności koncesji PL646, PL702, PL703, PL707, PL711, PL756 i PL799.

W ramach koncesyjnej rundy przetargowej APA 2014 PGNiG Upstream International AS otrzymała, w styczniu 2015 roku, koncesję operatorską PL799 zlokalizowaną na Morzu Norweskim. Spółka jako operator objęła 40% udziałów. Pozostałymi udziałowcami zostały Statoil Petroleum AS, VNG Norge AS i Explora Petroleum AS, które otrzymały po 20% udziałów każda. Koncesja ta znajduje się w pobliżu złóż Skarv i Snadd i jest kolejną koncesją operatorską PGNiG Upstream International AS na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W wyniku prowadzonych na bieżąco analiz geologiczno-geofizycznych na poszczególnych koncesjach oceniono, że na niektórych z nich istnieje wysokie ryzyko poszukiwawcze i spółka, wspólnie z partnerami zrezygnowała (bez wiercenia otworów poszukiwawczych) z koncesji PL558, PL646 i PL711. W 2015 roku spółka uzyskała także potwierdzenie rezygnacji z koncesji PL648S (operatorskiej). Na dzień 31 grudnia 2015 roku PGNiG Upstream International AS posiadała udziały w 15 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym w dwóch operatorskich.

W 2015 roku spółka złożyła wnioski koncesyjne w ramach dwóch rund koncesyjnych: APA 2015 (Awards in Predefined Areas) oraz 23. Rundy Koncesyjnej (Licence Round). W styczniu 2016 roku spółka otrzymała, w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2015, udziały w 4 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, w tym w jednej jako operator. Dwie z pozyskanych koncesji (PL838 i PL839) zlokalizowane są na Morzu Norweskim, pozostałe na Morzach Północnym (PL813) i Barentsa (PL850). Rozstrzygnięcie 23. Rundy Koncesyjnej nastąpi w 2016 roku.