Formularz kontaktowy z działem relacji inwestorskich

Jeśli masz pytania o relacje inwestorskie wypełnij poniższy formularz:
* Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.
  2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: de@pgnig.pl telefonicznie pod nr +48 22 589 45 15 lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
  3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO, a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, w celu ułatwienia kontaktu w związku z obsługą zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
  7. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu RODO.
  10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez PGNiG będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.