Strategia Grupy PGNiG do roku 2015

Nadrzędnym celem PGNiG jest realizacja wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Dążąc do osiągnięcia tego celu Spółka przyjęła w czerwcu 2011 w dokumencie „Aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG do 2015 r.” 18 celów strategicznych, które realizuje w ramach sześciu obszarów. Strategia ta będzie realizowana z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z koniecznością zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa w zakresie nieprzerwanych dostaw gazu na potrzeby rynku krajowego.

PGNiG to przedsiębiorstwo z tradycją i ugruntowaną pozycją lidera na polskim rynku gazowniczym. Za sprawą długoletniego rozwoju Spółka dysponuje cennym zestawem aktywów i zachowuje kontrolę nad wieloma segmentami rynku energetycznego (produkcja, magazynowanie, sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego), co stanowi solidny fundament dalszego rozwoju i systematycznego podnoszenia jej wartości.

Nadrzędnym celem PGNiG jest realizacja wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Dążąc do osiągnięcia tego celu, Spółka przyjęła w czerwcu 2011 w dokumencie „Aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG do 2015 r.” 18 celów strategicznych, które realizuje w ramach sześciu obszarów:

 • Poszukiwanie i Wydobycie,
 • Hurt/Trading,
 • Magazynowanie,
 • Dystrybucja,
 • Sprzedaż,
 • Nowe Obszary Działalności.

Główne cele strategiczne składają się na wizję Grupy PGNiG, zgodnie z którą w perspektywie 2015 roku Grupa PGNiG będzie nowoczesną i sprawnie zarządzaną organizacją, obecną w prawie całym łańcuchu wartości w ramach sektora gazowego i skupiającą aktywa z sektorów paliwowego i elektroenergetycznego. Kluczowe dla osiągnięcia celów strategicznych PGNiG działania będą się koncentrować na:

 • krajowej i międzynarodowej działalności poszukiwawczo-wydobywczej, zapewniającej dostęp do nowych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;
 • segmencie energetycznym, skoncentrowanym na rozwoju energetyki gazowej w Polsce;
 • zarządzaniu portfelem gazu ziemnego Spółki i działalności na europejskim rynku handlu gazem.

Obszar Poszukiwanie i Wydobycie

Dostęp do własnych złóż jest kluczowym czynnikiem sukcesu – stąd PGNiG rozwija działalność poszukiwawczo­-wydobywczą w kraju i za granicą. Przyjęte w aktualizacji strategii cele strategiczne obejmują:

 • rozwój działalności poszukiwawczo-wydobywczej w kraju;
 • rozwój międzynarodowej działalności poszukiwawczo­-wydobywczej skoncentrowanej na kluczowych regionach;
 • zwiększenie kompetencji i optymalizacja działań w obszarze poszukiwania i wydobycia.

Działania podejmowane w tym zakresie obejmują:

 • zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego do około 4,5 mld m³ i ropy naftowej do około 1 mln ton ropy rocznie;
 • utrzymanie wiodącej pozycji w stanie posiadania koncesji na poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce;
 • utrzymanie współczynnika odnawialności rezerw krajowych przynajmniej na poziomie 1,1.

Co już udało się nam zrobić

Spośród zadań wykonanych w kraju w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej w roku 2011 większość była związana z poszukiwaniem oraz zagospodarowaniem nowych złóż.

W zakresie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w 2011 roku na obszarach koncesyjnych Grupy PGNiG w kraju i za granicą zrealizowano prawie 53 km wierceń, 1,5 tys. km sejsmiki 2D oraz ponad 800 km² sejsmiki 3D.

Grupa PGNiG dąży do uzyskania pozycji lidera w poszukiwaniu węglowodorów z krajowych złóż niekonwencjonalnych, w tym gazu z łupków (shale gas) i gazu zamkniętego (tight gas). Na nowych, słabo rozpoznanych obszarach poszukiwawczych w 2011 roku próby złożowe potwierdziły występowanie gazu ziemnego w otworach Piaski-3 (tight gas) na Pomorzu Zachodnim i Lubocino-1 (shale gas) na Pomorzu Wschodnim. Ponadto prowadzono wiercenia głębokich otworów na obszarze Karpat i Przedgórza: wykonano odwiert Kramarzówka-1 oraz rozpoczęto wiercenie otworu Dukla-1.

Do najważniejszych zadań realizowanych w 2011 roku w zakresie zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego należały: projekt LMG, czyli Lubiatów-Międzychód-Grotów, na który w 2011 roku Spółka przeznaczyła blisko 436 mln zł oraz zakończony w 2011 roku projekt Grodzisk, obejmujący zagospodarowanie złóż i podłączenie odwiertów do instalacji, modernizację KGZ Paproć-Cicha Góra oraz budowę odazotowni w Grodzisku Wielkopolskim (łączne nakłady na projekt wyniosły 458 mln zł).

Spośród zagranicznych inwestycji poszukiwawczo-wydobywczych największym i najbardziej zaawansowanym projektem jest obecnie zagospodarowanie złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobycie ze złoża Skarv rozpocznie się w 2012 roku.

Obszar Hurt/Trading

W celu zbilansowania krajowego popytu na gaz ziemny Grupa PGNiG prowadzi działalność wydobywczą z własnych zasobów, a także pozyskuje gaz poza granicami kraju. Z własnego wydobycia pokrywane jest około 30% zapotrzebowania, natomiast pozostałe ilości są zaspokajane przez import gazu od partnerów zagranicznych – głównie z kierunku wschodniego (największy dostawca to OOO Gazprom Export). W aktualizacji strategii przyjęto następujące cele strategiczne:

 • maksymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury i zapewnienie wystarczających przepustowości;
 • zwiększenie elastyczności zaopatrzenia w gaz ziemny;
 • rozwój krajowego/międzynarodowego tradingu multi-commodity oraz sprzedaży międzynarodowej.

W związku z tym podjęto następujące działania mające za zadanie zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego:

 • wykorzystanie wolnych mocy w terminalu LNG, rezerwacja przepustowości w interkonektorze w Lasowie i Cieszynie oraz dostępnej przepustowości w wirtualnym rewersie na gazociągu jamalskim;
 • renegocjacja i uelastycznienie kontraktów długoterminowych, a także zmiana struktury portfela zakupowego w kierunku zwiększenia udziału wolumenów z kontraktów krótkoterminowych;
 • w przyszłości prowadzenie międzynarodowego handlu gazem ziemnym i ropą naftową, który wesprze proces dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i zarządzania ryzykiem, jednocześnie zapewniając konkurencyjność cenową oferty sprzedażowej, możliwość uczestnictwa w europejskim rynku będzie miała także szczególne znaczenie w przypadku pojawienia się nadwyżek gazu ziemnego w Polsce.

Co już udało się nam zrobić

W ramach budowy odpowiedniej struktury kontraktów importowych w 2011 roku PGNiG podpisało nowe umowy na dostawy gazu ziemnego.

W maju 2011 roku PGNiG podpisało z Vitol SA Umowę Indywidualną sprzedaży gazu ziemnego do punktu zdawczo-odbiorczego na granicy polsko-czeskiej w rejonie Cieszyna. W ramach tej umowy dostawy gazu w ilości około 550 mln m³ gazu rocznie realizowane będą w okresie od 1 października 2011 roku do 1 października 2014 roku. Gaz jest dostarczany przez nowo wybudowany interkonektor, który połączył systemy gazowe Polski i Czech.

W maju 2011 roku PGNiG podpisało z VNG­-Verbundnetz Gas AG Umowę Indywidualną na letnie dostawy gazu ziemnego do punktu zdawczo-odbiorczego Lasów. Dostawy gazu realizowane były w okresie od 17 maja 2011 roku do 3 lipca 2011 roku.

W czerwcu 2011 roku PGNiG podpisało z VNG­-Verbundnetz Gas AG Umowę Indywidualną na letnie dostawy gazu ziemnego do punktu zdawczo­-odbiorczego Lasów. Dostawy gazu realizowane były w okresie od 3 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku.

Ponadto w 2011 roku PGNiG dokonało rezerwacji mocy przesyłowych w niemieckim systemie przesyłowym w celu przesłania zakupionego na platformie VTP Gaspool (wirtualny punkt handlowy) wolumenu gazu. Moce przesyłowe zostały zarezerwowane do punktu odbioru Lasów w okresie od 1 października 2011 roku do 30 września 2016 roku oraz do punktu odbioru Gubin w okresie od 1 października 2011 roku do 1 października 2014 roku. We wrześniu 2011 roku PGNiG zawarło na platformie VTP Gaspool trzy krótkoterminowe umowy na bazie standardu EFET (European Federation of Energy Traders) na dostawy niewielkich ilości gazu ziemnego.

W celu przesłania gazu pozyskanego na rynku niemieckim (na platformie VTP Gaspool) Spółka podpisała z OGP Gaz-System SA umowę o świadczenie krótkoterminowej usługi wirtualnego rewersu (usługa przesyłania zwrotnego) na gazociągu jamalskim w okresie od 1 listopada 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku. Dostawy gazu zrealizowane zostały na podstawie pakietu transakcji indywidualnych zawartych przez PGNiG Sales & Trading GmbH.

PGNiG Sales & Trading GmbH z siedzibą w Monachium została powołana do prowadzenia międzynarodowego handlu gazem ziemnym i ropą naftową. PGNiG za jej pośrednictwem planuje od 2012 roku rozpocząć działalność handlową na europejskim rynku gazu, wykorzystując do tego własny gaz pochodzący ze złoża Skarv (Norwegia).