PGNiG na giełdzie

Rok 2011 upłynął w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Wiele indeksów giełdowych w Polsce i na świecie odnotowało spadki. Tym jaśniej świeci wynik osiągnięty przez PGNiG: ponad 14% wzrostu kursu akcji.

Pozycja na GPW

Od dnia debiutu, czyli 23 września 2005 roku, papiery wartościowe PGNiG należą do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych na warszawskiej giełdzie. Od 15 grudnia 2005 roku akcje Spółki wchodzą w skład indeksu WIG20; dołączyły także do światowego indeksu spółek rynków wschodzących, ustalanego przez Morgan Stanley Capital International (MSCI Emerging Markets Index).

PGNiG po raz czwarty z rzędu znalazło się w elitarnej grupie spółek notowanych w RESPECT Index, który jest pierwszym w Europie Środkowo­-Wschodniej indeksem spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Spółka należy także do indeksu branżowego WIG-Paliwa oraz do indeksu WIG-div, na który składają się przedsiębiorstwa giełdowe wypłacające regularnie dywidendy.

Struktura akcjonariatu w latach 2010-2011
Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na 31.12.2011 Udział w kapitale zakładowym/ liczbie głosów na WZA na 31.12.2011 Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na 31.12.2010 Udział w kapitale zakładowym/ liczbie głosów na WZA na 31.12.2010
Skarb Państwa 4 272 063 451 72,41% 4 273 650 532 72,43%
Pozostali 1 627 936 549 27,59% 1 626 349 468 27,56%
Razem 5 900 000 000 100,00% 5 900 000 000 100,00%

Akcjonariat

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy PGNiG wynosił 5 900 000 000 zł. Składało się na niego 5 900 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje wszystkich serii, tj. A, A1 oraz B, są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut PGNiG nie przewiduje ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje spółki.

Większościowym akcjonariuszem PGNiG pozostaje Skarb Państwa. 26 czerwca 2008 roku Minister Skarbu zbył nanbsp;zasadach ogólnych jedną akcję PGNiG, co zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 roku dało prawo uprawnionym pracownikom do nieodpłatnego nabycia ogółem nienbsp;więcej niż 750 000 000 sztuk akcji spółki. Zawieranie umów nieodpłatnego zbycia akcji rozpoczęło się 6 kwietnia 2009 roku. Prawonbsp;donbsp;nieodpłatnego nabycia akcji PGNiG przez uprawnionych pracowników wygasło 1 października 2010 roku.

Na 31 grudnia 2011 roku blisko 60 tys. uprawnionych pracowników objęło 727nbsp;936 548 akcji, co stanowinbsp;12,34% w ogólnej liczbie głosów. Tym samym udział Skarbu Państwa w PGNiG spadł do poziomunbsp;72,41%. Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników nienbsp;mogły być przedmiotem obrotu przed 1 lipca 2010 roku, natomiast akcje nieodpłatnie nabyte przez członków zarządu ­spółki – przed 1 lipca 2011 roku.

Relacje inwestorskie

PGNiG jako spółka, której papiery wartościowe są notowane na warszawskiej giełdzie, jest zobowiązana do rzetelnego informowania na temat własnej działalności oraz ważnych wydarzeń w Grupie PGNiG za pomocą regularnie sporządzanych raportów. Mogą się z nimi zapoznać na tych samych zasadach wszyscy obecni i potencjalni akcjonariusze. Obok raportów okresowych, publikowanych co kwartał, są to raporty bieżące, które obejmują wszelkie aspekty życia Spółki mogące mieć istotny wpływ na kurs jej akcji. Ich liczba wzrosła blisko dwukrotnie: z 98 w 2010 roku do 185 w 2011 roku. Dodatkowo od 2010 roku publikowane są także raporty z zakresu ładu korporacyjnego (tzw. corporate governance).

Obszar relacji inwestorskich to jednak nie tylko działania o charakterze obligatoryjnym – wynikające wprost z przepisów prawa. Jest to również szereg różnorodnych aktywności, za pomocą których Spółka stara się sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony wszystkich uczestników rynku, co w rezultacie buduje jej reputację i zaufanie inwestorów, długofalowo wpływając na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Do działań tych należą między innymi udziały w road show oraz w polskich i zagranicznych konferencjach dla inwestorów – w 2011 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach w Wielkiej Brytanii, Danii i Austrii, a także konferencjach typu „Dzień Chemika – BZWBK” i „ING Annual EMEA Forum” w Warszawie. Nowością było road show promujące nowy program euroobligacji PGNiG, w ramach którego reprezentacja Spółki rozmawiała z inwestorami w Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Frankfurcie, Monachium i Wiedniu.

Relacje inwestorskie to także częste spotkania z zarządzającymi portfelami akcji w Warszawie czy bieżący kontakt z analitykami domów maklerskich, przygotowującymi rekomendacje dla swych klientów na temat akcji PGNiG SA. Inwestorzy, dysponujący mocno ograniczonym czasem, oczekują skondensowanego i jasnego przybliżenia skomplikowanych tematów mających wpływ na wycenę Spółki. W 2011 roku często poruszanymi kwestiami były plany związane z gazem łupkowym, akwizycja aktywów energetycznych, a także nowe projekty wydobywcze, jak złoża Skarv i LMG.

Ponadto na stronie internetowej Spółki znajduje się dedykowana sekcja „Relacje Inwestorskie”, w której każdy uczestnik rynku kapitałowego znajdzie naj­istotniejsze informacje na temat aktualnej sytuacji spółki, rynkowe prognozy dotyczące wyników Grupy PGNiG czy najświeższe rekomendacje ceny docelowej PGNiG, zaczerpnięte z opracowań analityków domów maklerskich.

Analiza kursu PGNiG

Kurs akcji PGNiG w trakcie całego roku kształtował się w zakresie od 3,45 do 4,64 zł. Największe wzrosty wynikały z lepszych od konsensusu analityków wyników I kwartału, a także z przyznanej w czerwcu podwyżki taryf na paliwo gazowe. Niedługo potem nastąpiły znaczne spadki kursu związane z otoczeniem makroekonomicznym i załamaniem na światowych giełdach w lipcu-sierpniu.

W tych trudnych warunkach, pogłębionych wzrostem cen ropy naftowej i osłabieniem złotówki wobec dolara, stopa zwrotu z akcji PGNiG była jedną z najwyższych pośród spółek indeksu WIG20. W 2011 roku stopa zwrotu wyniosła 14,3%, a wraz z uwzględnieniem wypłaconej dywidendy (12 groszy na akcję) osiągnęła 17,6%. W tym czasie indeks WIG zmniejszył się o blisko 21%. Inwestorzy, którzy nabyli akcje PGNiG za cenę emisyjną w 2005 roku uzyskali do końca 2011 roku stopę zwrotu na ­poziomie 36,9%.

Notowania indeksów GPW oraz akcji PGNiG
Wartość na dzień 31.12.2010 Wartość maksymalna
w 2011 roku
Wartość minimalna
w 2011 roku
Wartość na dzień 31.12.2011 Waga PGNiG SA
w indeksie na dzień 31.12.2011
Źródło: GPW
WIG 47 490 50 372 36 549 37 595 3,2%
WIG20 2 744 2 933 2 090 2 144 4,2%
WIG-Paliwa 3 079 3 776 2 499 2 568 31,6%
Respect Index 2 259 2 577 1 944 2 005 7,79%
PGNiG SA 3,57 zł 4,64 zł 3,45 zł 4,08 zł
Porównanie stopy zwrotu indeksów GPW oraz akcji PGNiG w latach 2008–2011 oraz całkowitej stopy zwrotu od dnia debiutu PGNiG
Stopa zwrotu
w 2008 roku
Stopa zwrotu
w 2009 roku
Stopa zwrotu
w 2010 roku
Stopa zwrotu
w 2011 roku
Stopa zwrotu
od debiutu PGNiG
Źródło: GPW
1 Dane wyliczone w stosunku do wartości bazowej indeksu (data bazowa 30.12.2005).
2 Dane wyliczone w stosunku do wartości bazowej indeksu (data bazowa 31.12.2008).
3 W stosunku do ceny emisyjnej 2,98 zł stopa zwrotu w PGNiG od dnia debiutu wynosi 36,9%.
WIG -51,1% 46,9% 18,8% -20,8% 13,2%
WIG20 -48,2% 33,5% 14,9% -21,8% -12,7%
WIG-Paliwa -46,8% 28,9% 26,4% -18,5% -27,9%1
Respect Index nie dotyczy 70,9%2 32,2% -12,9% 100,5%2
PGNiG -29,4% 5,3% -5,8% 14,3% 7,1%3