Poszukiwanie i wydobycie

Poszukiwanie gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzone są przez spółki Grupy PGNiG na terenie Polski, a także zagranicą – w Afryce, Azji oraz w Europie. Dzięki procesom poszukiwania, badaniom geofizycznym i sejsmicznym, wzrasta ilość udokumentowanych zasobów. W 2011 roku wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzone było jedynie w Polsce, jednakże w 2012 roku Grupa PGNiG rozpocznie wydobycie ze złóż w Norwegii oraz Pakistanie.

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku

  • Zakończony sukcesem zabieg tzw. hydraulicznego szczelinowania w odwiercie Lubocino-1;
  • Zwiększenie wydobycia gazu ziemnego o 100 mln m³ rok do roku;
  • Po raz pierwszy w historii PGNiG będzie pełnił niezwykle odpowiedzialną rolę operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W ramach segmentu Poszukiwanie i Wydobycie Grupa PGNiG podejmuje działania obejmujące badania geofizyczne i geologiczne, wiercenie otworów i eksploatację złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Obecnie Grupa PGNiG wydobywa gaz ziemny i ropę naftową jedynie w Polsce. Pierwsze zagraniczne wydobycie tych surowców rozpocznie się w 2012 roku na koncesjach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i w Pakistanie. Segment na swoje potrzeby wykorzystuje również pojemności magazynów gazu w Bonikowie, Brzeźnicy, Daszewie, Strachocinie i Swarzowie.

Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków

Wyniki finansowe

Segment Poszukiwanie i Wydobycie generuje przychody głównie z nieregulowanej sprzedaży gazu ziemnego i ropy naftowej, a także ze świadczonych usług geologiczno­-geofizycznych oraz wiertniczych i serwisowych.

W roku 2011 wynik operacyjny segmentu wyniósł 1,1 mld zł i był wyższy o 0,5 mld zł w relacji do 2010 roku. Grupa PGNiG odnotowała poprawę rentowności sprzedaży ropy naftowej, na skutek wzrostu ceny sprzedaży tego surowca na rynkach światowych o 40%. Na poprawę zysku operacyjnego segmentu wpłynął również wzrost przychodów z tytułu sprzedaży usług geofizyczno­-geologicznych oraz usług wiertniczych i serwisowych, które osiągnęły w 2011 roku rekordowy poziom 1 mld zł, co związane jest z intensyfikacją poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego na terytorium Polski. Ponadto Spółka odnotowała wzrost poziomu wydobycia gazu zaazotowanego o około 4% oraz wzrost produkcji gazu w odazotowniach o 7%.

Prace geologiczne, geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe

Poszukiwanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzone jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prace w tym zakresie dotyczą analizy danych historycznych, analizy danych geologicznych, badań sejsmicznych oraz  wierceń:

  • usługi wiertnicze – wykonywane są przez PGNiG oraz spółki PNiG Jasło, PNiG Kraków oraz PNiG Nafta;
  • usługi geologiczne – sejsmika polowa, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych oraz pomiary geofizyczne wykonywane są przez spółki Geofizyka Kraków oraz Geofizyka Toruń;
  • usługi serwisowe – specjalistyczny serwis niezbędny do realizacji zadań poszukiwawczych i eksploatacyjnych wykonywany jest przez Poszukiwania Naftowe „Diament” oraz Zakład Robót Górniczych „Krosno”.

Na koniec 2011 roku PGNiG posiadało 95 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej o łącznej powierzchni 62 tys. km², 225 koncesji na wydobywanie gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, 9 koncesji na podziemne magazynowanie gazu, a także 3 koncesje na składowanie odpadów i 1 koncesję na rozpoznawanie złoża soli kamiennej. W trakcie 2011 roku Ministerstwo Środowiska przyznało PGNiG 7 nowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu (1 koncesja została wygaszona) oraz 6 nowych koncesji eksploatacyjnych (3 koncesje zostały wygaszone). Grupa PGNiG prowadziła prace w 28 otworach na terenie Karpat, Przedgórza Karpat oraz na Niżu Polskim. Spośród 23 odwiertów o znanych wynikach złożowych 11 odwiertów zakwalifikowano jako pozytywne (z tego: 9 gazowych i 2 gazowo-ropne), a pozostałych 12 odwiertów było negatywnych.

W 2011 roku na obszarach koncesyjnych PGNiG na terenie Karpat, Przedgórza Karpat i na Niżu Polskim prowadzone były prace geofizyczne, w ramach których wykonano 973 km prac sejsmicznych 2D oraz sejsmikę 3D na powierzchn 843 km².