List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Od stycznia tego roku mam zaszczyt przewodniczyć Radzie Nadzorczej PGNiG SA i teraz przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie minionego roku, znaczącego w wieloletniej historii PGNiG.

Rok 2011 był dla Grupy Kapitałowej PGNiG rokiem wielu nowych wyzwań, które dzięki konsekwentnej polityce Zarządu Spółki, wsparciu Rady Nadzorczej, jak również wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników Grupy PGNiG z powodzeniem udało się zrealizować. Odpowiedzialne i przemyślane działania pozwoliły Spółce i całej Grupie elastycznie dostosowywać się do zmian na rynku i stawiać kolejne, odważne kroki w budowaniu nowoczesnego i stabilnego operacyjnie i finansowo koncernu.

Na tle prowadzonych z powodzeniem kluczowych projektów na szczególne wyróżnienie zasługują dwie inwestycje – zakończony sukcesem pierwszy odwiert na złożu gazu łupkowego na Pomorzu oraz sfinalizowanie transakcji nabycia spółki ­Vattenfall Heat Poland. Waga tych wydarzeń, z punktu widzenia realizowanej przez PGNiG strategii, jest niezwykle istotna. Pierwsze z nich potwierdza zasadność przyjętej polityki, ukierunkowanej na dążenie do pozyskania gazu także ze źródeł niekonwencjonalnych, by zapewnić odbiorcom gazu bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział krajowego gazu w sprzedaży, a drugie jest dowodem ewolucji Grupy w kierunku koncernu multienergetycznego, budującego swoją wartość w oparciu również o źródła inne niż gaz.

W minionym roku Spółka kontynuowała wiele istotnych projektów inwestycyjnych, między innymi – zagospodarowanie złoża LMG (Lubiatów­-Międzychód­-Grotów), dzięki któremu roczne wydobycie ropy naftowej już od następnego roku powinno się zwiększyć prawie dwukrotnie oraz rozbudowa największego podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Zrealizowane w 2011 roku inwestycje oraz bieżące działania operacyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, Dystrybucja, w obszarze wytwarzania prądu i ciepła oraz w segmencie Obrót i Magazynowanie zapewniły Spółce utrzymanie wiodącej pozycji na rynku. Rada Nadzorcza nie tylko nadzorowała działalność PGNiG we wszystkich dziedzinach, ale również współpracowała z Zarządem przy realizacji kluczowych zadań, wspierając jednocześnie wszelkie inicjatywy służące rozwojowi całej Grupy.

Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości zintensyfikowanie przez Grupę działań służących realizacji wyznaczonych celów potwierdzi zasadność przyjętej strategii i w fundamentalny sposób przyczyni się do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej PGNiG. Mam świadomość, że w obliczu liberalizacji rynku gazu stoją przed nami trudne zadania i zapewniam, że Rada Nadzorcza PGNiG w ramach swych kompetencji nadal będzie współdziałać z Zarządem i załogą, podejmując starania zmierzające nie tylko do utrzymania, ale również do umocnienia pozycji Grupy na rynku i podniesienia jej wartości. Zaufanie, którym darzą nas Akcjonariusze i Klienci potwierdza słuszność przyjętych kierunków działań i pobudza nas do ­dalszych wysiłków.

Szanowni Państwo,

Wszystkim, którzy z zaangażowaniem wspierali Spółkę w 2011 roku chciałbym bardzo podziękować. Szczególne podziękowania składam na ręce pracowników Grupy PGNiG, Zarządu PGNiG SA oraz moich współpracowników z Rady Nadzorczej. Zrealizowane dotychczas projekty oraz konsekwentnie wcielane w życie kolejne, ambitne zadania określone w strategii Grupy PGNiG pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Z poważaniem,

Faksymilka

Wojciech Chmielewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej