Kalendarz wydarzeń

Styczeń

styczeń

Rada Nadzorcza powołała Prezesa i członków Zarządu PGNiG na kolejną wspólną trzyletnią kadencję. Ponownie zostali powołani: Michał Szubski na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Radosław Dudziński, Sławomir Hinc, Marek Karabuła na stanowiska członków Zarządu.

PGNiG znalazło się ponownie w elitarnej grupie spółek notowanych w RESPECT Index, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie. 25 stycznia 2011 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła po raz drugi listę spółek notowanych w ramach tego indeksu.

luty

W związku z niestabilną sytuacją polityczną w Egipcie i Libii, polscy pracownicy Oddziału PGNiG w Kairze oraz spółki POGC Libya zostali ewakuowani i wrócili do Polski, a sprzęt został zabezpieczony. Na miejscu pozostali pracownicy lokalni. W Egipcie zawieszenie prac było tymczasowe i nie wpłynęło na postęp prac. Natomiast powrót do Libii planowany jest na rok 2012.

marzec

Rada Nadzorcza PGNiG podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2011 roku powołała Pana Mirosława Szkałubę, wybranego przez pracowników PGNiG, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

PGNiG, PGNiG Energia SA, Tauron Polska ­Energia SA, Elektrownia Stalowa Wola SA oraz Elektrociepłownia Stalowa Wola SA zawarły umowę o funkcjonowaniu spółki (SPV) Elektrociepłownia Stalowa Wola SA, która zarządzać będzie nowoczesnym blokiem gazowo-parowym 400 MWe i 240 MWt w Stalowej Woli.

PGNiG i OOO „Gazprom Export” podpisały 21 marca 2011 roku aneks do kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący zwiększenia maksymalnych dobowych ilości kontraktowych gazu ziemnego z poziomu 9,36 mln m³ do poziomu 13,95 mln m³ na dobę wg polskiej normy. Roczna ilość kontraktowa gazu ziemnego przewidziana do odbioru przez PGNiG w 2011 roku nie ulega zmianie i wynosi 9,77 mld m³ wg polskiej normy. Konieczność zapewnienia większych dostaw w ciągu doby do sytemu wynikała z gwałtownych spadków temperatur w drugiej połowie lutego 2011 roku. Aneks obowiązywał do 31 grudnia 2011 roku.

Kwiecień

kwiecień

W dniu 15 kwietnia 2011 roku PGNiG zbyło 4 000 001 akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie­-Mościcach SA, o wartości nominalnej 5 zł każda, po cenie wynoszącej 37,00 zł za akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG (ZWZ) podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010. Jednocześnie ZWZ, przychylając się do propozycji Ministerstwa Skarbu Państwa, przeznaczyło na wypłatę dywidendy 708 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadło 0,12 zł.

maj

Spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku. Spółki geologiczno­-geofizyczne i poszukiwawcze w znacznym stopniu przyczyniły się do lekkiej poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG w I kwartale 2011 roku. Dzięki temu zysk netto Grupy PGNiG zwiększył się o 3% do 1,02 mld zł w I kwartale 2011 roku w porównaniu do 996 mln zł w analogicznym kwartale 2010 roku, podczas gdy zysk operacyjny Grupy spadł o 4% do 1,18 mld zł w I kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Na pogorszenie wyniku operacyjnego wpłynęło obniżenie rentowności sprzedaży gazu ziemnego.

PGNiG podpisało umowę ze spółką Vitol SA z siedzibą w Genewie na dostawy ok. 550 mln m³ gazu ziemnego rocznie poprzez nowo wybudowany interkonektor do punktu zdawczo­-odbiorczego w rejonie Cieszyna. Wartość umowy to ok. 550 mln EUR. Dostawy rozpoczną się 1 października 2011 roku i potrwają do 1 października 2014 roku, co pozwoli na wykorzystanie w 100% posiadanych przez Spółkę przepustowości, w tym gazociągu, uzyskanych w ramach procedury open­-season przeprowadzonych przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz­-System SA. Nowe połączenie zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne kraju, bo umożliwi dostawy gazu do Polski również z kierunku południowego.

czerwiec

PGNiG zaktualizowało strategię Grupy Kapitałowej do 2015 roku. Nadrzędnym celem strategicznym PGNiG jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i dalszy rozwój firmy jako koncernu multienergetyczengo. Strategia ta będzie realizowana z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z koniecznością zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa w zakresie nieprzerwanych dostaw gazu na potrzeby rynku krajowego.

Kluczowe dla osiągnięcia celów strategicznych PGNiG będą działania koncentrujące się na trzech obszarach:

  1. krajowej i międzynarodowej działalności poszukiwawczo­­-wydobywczej, zapewniającej dostęp do nowych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;
  2. segmencie energetycznym, skoncentrowanym na rozwoju energetyki gazowej w Polsce;
  3. zarządzaniu portfelem gazu ziemnego Spółki i działalności na europejskim rynku handlu gazem.

Na realizację zadań przyjętych w Strategii w latach 2011–2015 Grupa PGNiG planuje wydać ok. 27 mld zł. Ponad połowa zaplanowanych wydatków będzie przeznaczona na poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla paliw gazowych (Część A w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 4/2011). Średnia wysokość cen i stawek opłat związanych z dostarczaniem do odbiorców gazu wysokometanowego E wzrosła o 8,9%, gazu zaazotowanego Lw o 7,6% natomiast gazu zaazotowanego Ls o 6,3%.

Lipiec

lipiec

PGNiG podpisało aneksy do Programu emisji obligacji zawartego w 2010 roku z sześcioma bankami, na mocy których zwiększona została maksymalna kwota Programu z 3 mld zł do 5 mld zł oraz wydłużony został okres zapadalności Programu z 31 lipca 2013 roku do 31 lipca 2015 roku.

sierpień

Pływająca jednostka wydobywcza, magazynowania i załadunku (FPSO) została zainstalowana nad złożem Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. podpisała z Vattenfall AB przedwstępną umową sprzedaży 24 591 544 akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland SA. Zakup stołecznych elektrociepłowni jest dla PGNiG kolejnym, po projekcie w Stalowej Woli, etapem rozwoju jako koncernu multienergetycznego.

Agencja Moody’s obniżyła perspektywę PGNiG ze „stabilnej” na „negatywną” podtrzymując rating na poziomie „Baa1”. Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedlała zagrożenia związane z realizacją planów ekspansji PGNiG w segmencie poszukiwawczym i wydobywczym, wymaganiami dotyczącymi finansowania tej działalności oraz wyższym ryzykiem biznesowym w porównaniu z podstawową działalnością Grupy PGNiG w zakresie zmienności wyników.

PGNiG podpisało 25 sierpnia 2011 roku dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld EUR, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG, które planuje wykorzystać je na finansowanie swoich planów inwestycyjnych.

Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Grupa PGNiG zanotowała 1 mld zł zysku netto przy 7% wzroście przychodów ze sprzedaży do 11,5 mld zł w pierwszym półroczu 2011 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. W I półroczu 2011 roku rosnące koszty zakupu gazu obniżyły marżę na jego sprzedaży, co niekorzystnie wpłynęło na wyniki finansowe Grupy. Jednak negatywny wpływ ujemnej marży udało się częściowo zmniejszyć dzięki poprawie rentowności segmentu Poszukiwanie i Wydobycie oraz korzystnemu zbyciu akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach.

Wrzesień

wrzesień

W Lubocinie koło Wejherowa popłynął pierwszy gaz z łupków na koncesji należącej do PGNiG.

PGNiG zakończyło rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina.

październik

PGNiG Norway AS podpisała z Shell International Trading and Shipping Company Ltd. umowę sprzedaży ropy naftowej. Cena ropy będzie ustalana w odniesieniu do notowań ropy Brent, a płatności za dostawy surowca będą rozliczane w dolarach amerykańskich. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie w miesiącu rozpoczęcia wydobycia.

listopad

PGNiG rozpoczęło import gazu ziemnego za pomocą tzw. wirtualnego rewersu, który pozwala na sprowadzanie do Polski poprzez gazociąg jamalski dodatkowych ilości gazu – do około 2,3 mld m³ gazu rocznie.

PGNiG skierowało wniosek do OAO Gazprom i OOO „Gazprom Export” o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Przedmiotem postępowania jest zmiana obecnie obowiązujących warunków cenowych w rozliczeniach dostaw gazu.

Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku. Grupa PGNiG zanotowała 319 mln zł zysku netto w trzecim kwartale 2011 roku, o 26 mln zł mniej niż w analogicznym kwartale 2010 roku, głównie z powodu spadku o 4 pkt proc. marży na sprzedaży gazu wysokometanowego z 2% w III kwartale 2010 roku do minus 2% w III kwartale 2011 roku. Spadek marży wiąże się ze wzrostem jednostkowej ceny zakupu gazu z importu o 27% rok do roku.

Agencja ratingowa Standard & Poor’s ­Financial Services podwyższyła perspektywę PGNiG z „negatywnej” na „stabilną”. Rating Spółki został podtrzymany na poziomie „BBB+”.

25 listopada 2011 roku PGNiG podpisało aneksy do Programu emisji obligacji z dnia 10 czerwca 2010 roku, na mocy których do programu przystąpiły nowe banki, a maksymalna kwota Programu emisji obligacji została zwiększona z 5 do 7 mld zł. Okres zapadalności Programu pozostał niezmieniony i trwa do 31 lipca 2015 roku.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla paliw gazowych (Część B Taryfa w zakresie usług magazynowania paliw gazowych Nr 1/2011), która wprowadziła 3-procentową obniżkę względem taryfy dotychczas obowiązującej. Wprowadzenie nowej taryfy powiązane było z udostępnieniem przez PGNiG na rynek dodatkowych pojemności magazynowych.

grudzień

Weszła w życie nowelizacja ustawy o zapasach ropy, produktów naftowych i gazu. Ustawa przewiduje możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w instalacjach magazynowych zlokalizowanych poza Polską (na terenie UE i państw ugrupowania EFTA – European Free Trade Association), jest to możliwe w sytuacji zagwarantowania dostarczenia tych zapasów do polskiego systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ciągu 40 dni. Ustawa przewiduje również podwyższenie z 50 mln na 100 mln m³ limitu przywozu gazu rocznie, uprawniającego o ubieganie się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego dotyczy tylko tych firm, które zajmują się przywozem tego surowca w celu jego odsprzedaży odbiorcom w Polsce.

Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG. Od dnia 1 stycznia 2012 roku do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, sprawy należące do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki, w tym kierowanie pracami Zarządu PGNiG nadzorował Marek Karabuła, Wiceprezes ds. Górnictwa Naftowego.