Ochrona środowiska

Grupa PGNiG dba o efektywne wykorzystanie złóż, surowców i energii. Inwestujemy w technologie ograniczające emisję szkodliwych gazów i odpadów, a także rewitalizujemy obszary po działalności przemysłu naftowego i gazowniczego.

Wpływ na środowisko

Działalność Grupy PGNiG nie pozostaje bez wpływu na równowagę środowiska naturalnego. Zarówno eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, jak i dystrybucja tych surowców to ingerencja w środowisko naturalne. Z drugiej strony wykorzystanie gazu ziemnego pozwala na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu z pozostałymi paliwami kopalnymi.

Wszystkie spółki Grupy PGNiG dążą do zminimalizowania negatywnych skutków prowadzonej działalności. Wykorzystują do tego obowiązujące przepisy krajowe i unijne, a także wewnętrzne normy i zarządzenia. Wdrożenie oraz certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego w większości Oddziałów PGNiG i Spółek Grupy PGNiG przyczyniła się do osiągnięcia wymiernych efektów ekologicznych. W naszych działaniach dążymy przede wszystkim do samoograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i stale kontrolujemy prowadzone procesy. W zgodzie z tymi zasadami spółki Grupy PGNiG prowadzą działalność nie tylko na terenie Polski, ale również w ramach poszukiwania złóż poza granicami kraju. Zadania proekologiczne towarzyszą aktywności Grupy PGNiG w każdym obszarze – przy eksploatacji złóż węglowodorów, ich dystrybucji oraz magazynowaniu.

Stosując się do przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, spółki Grupy PGNiG prowadzą prace badawczo­­-rozpoznawcze i rekultywacyjne na obszarach zanieczyszczonych wskutek przeszłej działalności (m.in. gazownictwa klasycznego) w celu przywrócenia nieruchomości do stanu określonego standardami jakości środowiska.

PGNiG dba również o edukację swych pracowników w zakresie ochrony środowiska. Spółka organizuje szkolenia i konferencje, na których omawiane są najistotniejsze zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i wypracowywany jest wspólny zakres zadań do dalszej realizacji, odnoszący się przede wszystkim do celów przyjętych w Strategii CSR dla Grupy PGNiG.

Zestawienie emisji dwutlenku węgla w latach 2009–2011
w instalacjach Grupy PGNiG objętych SHUE (w Mg)
  Przydział Wykorzystanie Pozostało
2009 99 982 76 360 23 622
2010 99 982 81 704 18 278
2011 99 982 91 098 8 884

Likwidacja odwiertów

PGNiG zobowiązane jest do likwidacji wyeksploatowanych wyrobisk górniczych, usunięcia zagrożenia i szkód wyrządzonych działalnością górniczą oraz do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia działalności górniczej. Poprzez likwidację odwiertów i kopanek zapobiega się wyciekom ropy naftowej oraz gazu ziemnego na powierzchnię oraz do cieków wodnych. Ponadto nielikwidowane odwierty gazowe niosą ze sobą możliwość nagromadzenia się ulatniającego gazu, co stwarza zagrożenie wybuchem pożaru. W 2011 roku zlikwidowano 11 odwiertów oraz 11 kopanek.

Lasy z lotu ptaka

Rekultywacje

W I połowie 2011 roku zostały zakończone badania uzupełniające na nieruchomościach w Kargowej, Zabrzu, Łabiszynie i Międzylesiu, których łączna powierzchnia to 15 577 m² (ponad 1,5 ha). W II połowie 2011 roku zakończono również prace rekultywacyjne na nieruchomościach w Pyrzycach i Koźminie Wielkopolskim, których łączna powierzchnia to 9167 m² (około 1 ha). W II połowie 2011 roku rozpoczęto postępowania dotyczące rekultywacji na nieruchomościach w Kargowej i w Radkowie, które będą kontynuowane w 2012 roku.

Inwentaryzacja emisji metanu z sieci dystrybucyjnej Spółek Gazownictwa

W 2011 roku rozpoczęto inwentaryzację emisji metanu z systemu dystrybucji gazu ziemnego. Zgodnie z harmonogramem umowy, podpisanej z wykonawcą prac – INiG w Krakowie – prace będą trwały 18 miesięcy. Celem inwentaryzacji jest oszacowanie wielkości emisji metanu z poszczególnych elementów systemu, weryfikacja dotychczas stosowanych współczynników emisji oraz opracowanie ujednoliconych wskaźników i metod obliczeniowych emisji tego gazu. Ujednolicone i wiarygodne wskaźniki emisji metanu pozwolą na obniżenie kosztów opłat środowiskowych.

Emisja gazów cieplarnianych

Od 2005 roku na terenie państw Unii Europejskiej funkcjonuje nowy, ekonomiczny mechanizm ochrony powietrza – system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dwie instalacje PGNiG – w oddziałach w Zielonej Górze i w Odolanowie – oraz instalacja gazu w KPMG Mogilno uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (SHUE). W 2011 roku w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień Emisji CO2 na lata 2008–2012 (KPRU II) ogółem dla instalacji PGNiG przyznano 99 982 Mg CO2/rok. Pomimo zakwalifikowania instalacji PGNiG do grupy emisji A, w Spółce przyjęto poziom dokładności dla zużycia i jakości paliwa gazowego na poziomie wyższym niż wymagany. Było to możliwe dzięki stosowaniu procedur badawczych i nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi. Zdecydowanie niższa emisja CO2 ma miejsce przy spalaniu gazu ziemnego, dodatkowo dystrybuowany gaz ziemny charakteryzuje się stabilnym składem i wysokimi parametrami jakości. W 2011 roku emisja CO2 z instalacji uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (SHUE) PGNiG wyniosła 91 098 Mg. W październiku 2011 roku odbyła się weryfikacja wstępna kwalifikująca instalację budowanego PMG Wierzchowice do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Wydobycie

System Zarządzania Środowiskowego

Dotychczas przeszło w trzech czwartych Oddziałów PGNiG i kluczowych spółek Grupy PGNiG wdrożono, certyfikowano i utrzymano system zarządzania środowiskowego (SZŚ), często zintegrowany z innymi systemami, m.in.: zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji. W roku 2011 dwie kolejne spółki gazownictwa zakończyły proces wdrażania Systemów Zarządzania Środowiskowego. Wielkopolska Spółka Gazownictwa posiada obecnie Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), na który składa się System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie PN-EN ISO 14001:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie PN-N-18001:2004 i System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008. W Mazowieckiej Spółce Gazownictwa w roku 2011 wdrożono System Zarządzania Środowiskowego (wg normy PN-EN ISO 14001:2005), który został zintegrowany z pozostałymi trzema systemami, tj.: Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg normy PN-N 18001:2004), Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001:2007) oraz Systemem Zarządzania Jakością (ISO 9001:2009). W 2011 zostały także ujednolicone sposoby identyfikacji i kryteria oceny aspektów środowiskowych dla Spółek Gazownictwa.

Natura 2000

W odniesieniu do warunków lokalizacyjnych analizie podlega występowanie obszarów chronionych, obszarów Natura 2000 lub innych cennych przyrodniczo terenów, które z jednej strony wymagają specjalnych procedur postępowania w trakcie realizacji inwestycji lub przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, z drugiej strony ograniczają realizację planowanych zadań. Podejmując przedsięwzięcia inwestycyjne, wymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jednostki Grupy PGNiG dotrzymują wszystkich procedur i przygotowują raporty środowiskowe. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym możemy ograniczyć ujemny wpływ na szatę rośliną i świat zwierzęcy poprzez zmniejszenie obszarów wycinki drzew, zabezpieczanie systemów korzeniowych w trakcie prac ziemnych, ograniczenie wibracji, emisji hałasu oraz zanieczyszczeń, zwłaszcza w porach godowych i lęgowych zwierząt.