List prezes zarządu

List Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

z satysfakcją mogę stwierdzić, że w 2011 roku, w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, PGNiG zrealizowało z powodzeniem kilka przedsięwzięć kluczowych dla przyszłości spółki. Wynik operacyjny Grupy PGNiG uległ zmniejszeniu na skutek ujemnej marży na obrocie gazem w segmencie Obrót i Magazynowanie. Równocześnie możemy zaprezentować rosnące wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie oraz dobry wynik operacyjny utrzymany przez Dystrybucję.

Wypracowaliśmy 1,6 mld złotych zysku netto oraz 1,7 mld złotych wyniku operacyjnego. Przychody ze sprzedaży osiągnęły natomiast poziom 23 mld złotych, o 8 procent wyższy niż w roku ubiegłym. Niestety, w obliczu rosnących cen ropy naftowej na światowych rynkach i wzmocnienia dolara wobec złotówki, obowiązujące w Polsce taryfy nie nadążały za rosnącymi kosztami pozyskania gazu z importu, co przełożyło się niekorzystnie na wyniki segmentu Obrót i Magazynowanie.

Dobre rezultaty na poziomie 1,1 mld złotych wyniku operacyjnego, to jest o 92 procent wyższym niż w 2010 roku, odnotował natomiast segment Poszukiwanie i Wydobycie. Taka dynamika może być źródłem satysfakcji, potwierdzeniem słuszności przyjętej przez Spółkę strategii inwestycji w wydobycie, w tym usługi poszukiwawcze. Duży wzrost w tym segmencie jest odzwierciedleniem rosnących cen ropy naftowej, zrealizowania prognozy jej wydobycia oraz ogromnego zainteresowania poszukiwaniami gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, które przeżywa Polska. Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG z powodzeniem uczestniczą w projektach prowadzonych przez różnych koncesjonariuszy, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku. Dobry wynik finansowy jest zarazem potwierdzeniem kompetencji i profesjonalizmu naszych pracowników.

Tegoroczne wyniki cieszą, ale mamy nadzieję na dalszy rozwój i nowe osiągnięcia w tym obszarze. PGNiG intensywnie angażuje się w poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, mając 15 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych, najwięcej spośród kilkudziesięciu firm działających w tym zakresie w Polsce. Jesteśmy usatysfakcjonowani pozytywnymi rezultatami odwiertu z zabiegiem szczelinowania Lubocino-1 na koncesji ­Wejherowo. Przeprowadzone tam badania zachęcają do dalszych prac – wierceń otworów poziomych i kolejnych zabiegów szczelinowania. Ich efektem może być uruchomienie wydobycia przemysłowego gazu z łupków, co jest planowane na koniec 2015 roku. Tak ambitne przedsięwzięcia wiążą się z dużymi inwestycjami; plany Grupy na rok 2012 przewidują przeznaczenie ok. 1 mld złotych na działalność poszukiwawczą. Dodatkowo PGNiG chce współpracować z polskimi i zagranicznymi partnerami zainteresowanymi eksploracją gazu z łupków, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie budżetu tego strategicznego projektu. Poza koncesją Wejherowo wiercenia obejmą także koncesję Tomaszów Lubelski, a prace poszukiwawcze również kilka kolejnych obszarów koncesyjnych.

Niestety, ze znanych wszystkim powodów prace poszukiwawcze w Libii zostały przerwane w 2011 roku, równolegle opóźnienia dotknęły wydobycie ze złoża Skarv w Norwegii, w którym udział posiada spółka PGNiG Norway. Mamy nadzieję, że 2012 rok będzie bardziej pomyślny, jeśli chodzi o obecność PGNiG na rynkach zagranicznych.

Powracając do projektów krajowych kluczowych dla rozwoju PGNiG, należy wspomnieć o Programie Uwolnienia Gazu (PUG). W wyniku przeprowadzonych jesienią 2011 roku negocjacji z Urzędem Regulacji Energetyki, Spółka przygotowała w lutym 2012 projekt PUG do konsultacji społecznych. To etap na drodze do liberalizacji polskiego rynku gazu, z ogłaszanym przez URE celem na 1 stycznia 2013 roku. Konieczny, jeśli chodzi o dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, a zarazem otwierający perspektywę na rynkowe wyznaczenie cen gazu i pokrycie kosztów importu tego paliwa.

W 2011 roku z powodzeniem kontynuowane były inwestycje służące realizacji nadrzędnego celu Spółki, którym jest zapewnienie pewnych i stabilnych dostaw gazu ziemnego klientom indywidualnym i przemysłowym. Wymaga to czasu oraz znacznych nakładów finansowych na rozbudowę systemu gazowniczego w kraju i zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu. Intensywne zatłaczanie magazynów po wysokim zużyciu w zimie 2010/11 wraz z postępującą rozbudową PMG zagwarantowały nienotowany wcześniej poziom zapasów gazu przed sezonem zimowym w wysokości 1,8 mld m³ – to duży sukces. Równocześnie Spółka zwiększa możliwości dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa dzięki rozbudowie połączenia gazociągowego z Czechami oraz możliwości wykorzystania tzw. wirtualnego rewersu na gazociągu Jamał.

Mijający rok umocnił pozycję PGNiG w nowym segmencie działalności, którym jest elektroenergetyka. Dzięki przejęciu aktywów Vattenfall Heat Poland, PGNiG stanie się koncernem multienergetycznym dostarczającym klientom ciepło, prąd i gaz. Transakcja zapoczątkowana w sierpniu 2011 roku i ostatecznie sfinalizowana w styczniu 2012 roku nie tylko umożliwi PGNiG umocnienie pozycji w nowym segmencie, ale także dywersyfikację źródeł osiąganych przychodów zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy Kapitałowej, w której energetyka jest jednym z trzech kluczowych obszarów rozwoju spółki. Przejęcie VHP, od stycznia 2012 roku funkcjonującego pod nazwą PGNiG Termika, wzmocni także perspektywy rozwoju energetyki opartej na gazie ziemnym i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w tym sektorze w Polsce. Równocześnie w 2011 roku kontynuowany był projekt „Budowa Bloku Gazowo­-Parowego w Stalowej Woli” o mocy około 400 MW. W lipcu 2011 podpisano umowę o przyłączeniu bloku gazowo­-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola do sieci operatora systemu przesyłowego, wybrany został Inżynier Kontraktu. Trwały także prace mające na celu pozyskanie finansowania oraz wybór Generalnego Wykonawcy tej inwestycji.

Na koniec warto wspomnieć o innej, nowej w Grupie Kapitałowej PGNiG Spółce – PGNiG Technologie, która powstała jako efekt z powodzeniem przeprowadzonej konsolidacji czterech spółek działających na rynku usług budowlano­-montażowych dla sektora gazowego i naftowego.

Przedsięwzięcia PGNiG planowane na lata 2012–13 wymagają istotnych nakładów kapitałowych. W tym celu Spółka zwiększa zakres finansowania zewnętrznego, z jednej strony poprzez zwiększenie programu obligacji krajowych do 7 mld zł przy utrzymaniu dogodnego oprocentowania, a z drugiej uruchamiając program euroobligacji do kwoty 1,2 mld i plasując na rynku emisję 500 mln euro w lutym 2012 r.

Podsumowując 2011 rok z zadowoleniem możemy stwierdzić, że akcje PGNiG w nadal mało stabilnym otoczeniu, były bezpieczną przystanią dla inwestorów, oferując od stycznia do grudnia zwrot z inwestycji rzędu 17,6%, wliczając dywidendę. Wynik ten Spółka osiągnęła działając zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Konsekwentnie je wdrażamy, czego potwierdzeniem może być obecność PGNiG w RESPECT Index Giełdy Papierów Wartościowych oraz przyznanie Spółce tytułu najbardziej odpowiedzialnej społecznie w branży Paliwa i Energetyka w 2011 roku w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. To swoista gwarancja, że nawet trudne przedsięwzięcia biznesowe chcemy zrealizować w sposób zrównoważony, z pożytkiem dla naszych Akcjonariuszy, Pracowników, otoczenia społecznego, a także środowiska naturalnego.

2012 rok jest rokiem jubileuszowym dla PGNiG. We wrześniu przypadnie 30 rocznica powstania Spółki, co zawsze jest okazją do podsumowań. Uważamy, że to dobrze wykorzystany czas, a dotychczasowa aktywność daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, z pomocą których Spółka osiągnęła tak wiele – naszym Akcjonariuszom oraz Klientom, Członkom Rady Nadzorczej i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej PGNiG.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniam, że będziemy dążyli do dalszego doskonalenia i zwiększania wartości PGNiG dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy PGNiG.

Z poważaniem,

Faksymilka

Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu PGNiG SA