Dystrybucja

Za pośrednictwem sześciu regionalnych spółek gazownictwa gaz ziemny dostarczany jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2011 roku poprzez sieć dystrybucyjną rozprowadzono 9,1 mld m³ gazu ziemnego. Profesjonalizm i wiedza prawie 14 tysięcy osób sprawiają, że każdego dnia nasi klienci w swoim domu – dzięki dostawom gazu ziemnego – odczuwają ciepło oraz komfort.

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku

  • 15 lipca 2011 roku weszły w życie nowe taryfy Spółek Gazownictwa na usługi dystrybucyjne – wyższe średnio o 1,7 proc.;
  • W 2011 roku długość sieci dystrybucyjnej wzrosła o ponad 1 tys. km.

Podstawową działalność segmentu Dystrybucja stanowi przesyłanie gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu propan­-butan i koksowniczego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. Dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się sześć Spółek Gazownictwa, które dostarczają gaz do odbiorców domowych, przemysłowych i hurtowych. Ponadto spółki są odpowiedzialne za eksploatację, remonty i rozbudowę gazociągów dystrybucyjnych oraz przyłączanie nowych klientów.

Wynik finansowy w 2011 roku

Segment Dystrybucja generuje przychody z transportu gazu ziemnego systemem sieci dystrybucyjnej. Taryfy dla spółek dystrybucyjnych są ustalane przez URE. Osiągane w ciągu roku przychody sześciu Spółek Gazownictwa charakteryzują się sezonowością. Największe wolumeny transportowane są siecią dystrybucyjną w okresie zimowym – w pierwszym i czwartym kwartale każdego roku.

Segment Dystrybucja zakończył 2011 rok wynikiem operacyjnym w wysokości 784 mln zł i był niższy od ubiegłorocznego poziomu o 707 mln zł, na co decydujący wpływ miał znaczny spadek rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość majątku Spółek Gazownictwa. Bez uwzględnienia odpisów wynik operacyjny zmniejszył się o 48 mln zł. Pomimo wzrostu stawek i opłat za usługi sieciowe od 15 lipca 2011 roku segment Dystrybucja odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, na co wpłynęły wyższe średnie temperatury w 2011 roku, które skutkowały niższym o 539 mln m³ wolumenem przesłanego gazu.

Polityka taryfowa

Od połowy 2007 roku działające w ramach Grupy PGNiG regionalne spółki gazownictwa mają status Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Działalność dystrybucyjna, tak jak działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi, jest koncesjonowana. Oznacza to, że Spółki Gazownictwa wnioskują do URE o zatwierdzenie stawek opłat za dystrybucję paliw gazowych. W taryfach określone są:

  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych i stawki opłat abonamentowych;
  • sposób ustalania opłat zanbsp;przyłączenie do sieci wysokich ciśnień oraz stawki opłat za przyłączenie do sieci średnich i niskich ciśnień.

W taryfach dla usług dystrybucji paliwa gazowego zdefiniowany jest także sposób ustalania opłaty za przekroczenie mocy umownej, kar za nielegalny pobór paliw gazowych, niedostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń oraz zasady przyznawania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców

Dystrybucja paliwa gazowego

W 2011 roku Spółki Gazownictwa przesłały poprzez system dystrybucyjny 9,1 mld m³ gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). Wielkość ta jest niższa w porównaniu do poziomu z ubiegłego roku o 0,5 mld m³  5,9%), w którym to przesłano 9,6 mld m³. Na koniec 2011 roku całkowita długość sieci dystrybucyjnej bez przyłączy wynosiła 119 tys. km. Sześć Spółek Gazownictwa obsługuje łącznie ok. 6,6 mln odbiorców.

Dystrybucja paliwa gazowego
DSG GSG KSG MSG PSG WSG Razem
Liczba odbiorców (mln) 0,75 1,3 1,4 1,5 0,75 0,92 6,62
Wolumen dystrybuowanego gazu (mln m³) 936 1652 1986 2053 923 1530 9080
Długość sieci dystrybucyjnej bez przyłączy (tys. km) 7,81 20,96 45,0 19,21 9,9 15,92 118,8

Inwestycje

W 2011 roku na inwestycje w segmencie Dystrybucja poniesiono nakłady w wysokości 1,17 mld zł. W ramach działalności inwestycyjnej Spółki Gazownictwa głównie dokonywały przyłączeń nowych klientów oraz modernizowały i rozbudowywały istniejącą sieć gazową. Ogółem w segmencie inwestycje sieciowe stanowiły ok. 84% wszystkich wydatków inwestycyjnych.